Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Etterlyser forskrift

I september sendte SAF en e-post til kontroll- og konstitusjonskomiteen der det ble etterlyst oppfølging av likestillingsministerens løfter til komiteen om når forskriften til § 11 skulle være ute på høring.

Saken var oppe i komitémøte for to dager siden, og komiteen ber nå ministeren om å svare på hvorfor forskriften ennå ikke har kommet på høring slik det utrykkelig ble lovet. Teksten i komiteens brev til ministeren følger nedenfor.

Arbeidet med forskrift til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven


Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til tidligere korrespondanse vedrørende arbeidet med ny forskrift til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Bakgrunnen var en henvendelse til komiteen fra organisasjonen Synshemmede Akademikere som påpekte at det har tatt svært lang tid å få på plass forskrift til lovens § 11 – en forskrift som er nødvendig for å kunne håndheve loven på en tilfredsstillende måte på IKT-området.


I brev til komiteen 7. juni i år opplyste statsråden at det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som er loveeier, men at det er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som har ansvaret for å utforme den aktuelle forskriften. Videre ble det i brevet opplyst at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet «planlegger å sende på høring utkast til forskrift til § 11 før sommeren.»


Komiteen er på ny blitt kontaktet av Synshemmede Akademikere og blitt gjort oppmerksom på at utkast til forskrift fortsatt ikke er sendt på høring. Komiteen ber derfor om å få opplyst hvorfor saken ikke er fulgt opp i tråd med det som ble meldt til komiteen i brevet av 7. juni i år.


Med vennlig hilsen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen


Anders Anundsen

Komitéleder


Kopi: Synshemmede Akademikere