Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Brev til FAD vedrørende forskriften til Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 11

.. has_math: no .. status: published .. wp-status: publish -->

Synshemmede Akademikere (SAF)
e-post: styre (krøllalfa) saf-org (punktum) no
nettside: www.saf-org.no

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister
Rigmor Aasrud

Forespørsel om hastemøte vedrørende forskrift til § 11 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)

SAF retter med dette en forespørsel til departementets politiske ledelse om et hastemøte vedrørende arbeidet med forskriften til § 11 i DTL. Vi er meget lite tilfreds med alle forsinkelsene og uklarhetene som så langt har preget arbeidet med forskriften til § 11 i DTL, og vi er svært urolige over signaler vi får om at det arbeides for å gi forskriften et så smalt virkeområde som mulig.

SAF er en interessepolitisk organisasjon av synshemmede som er i, eller har tatt høyere utdanning. Den overordnede målsettingen for vårt politiske arbeid er å sikre samfunnsmessig likestilling, og å motvirke diskriminering av synshemmede i utdanning og arbeidsliv. Våre medlemmer er dermed blant dem som rammes hardest av det manglende lovvernet av universell utforming av IKT. Vi besitter videre spesialkompetanse på universell utforming av IKT. Denne kompetansen vil det være vesentlig for departementet å få med seg i arbeidet med å få på plass en forskrift som sikrer et så godt lovvern av universell utforming av IKT-løsninger rettet mot allmennheten som mulig.

Gjennom å lovfeste at IKT-løsninger rettet mot allmennheten skulle være universelt utformet skulle DTL gi syns- og lesehemmede et første lovvern på dette området. Da DTL trådte i kraft i 2009, ble det gjort unntak for lovens bestemmelser i § 11. Denne paragrafen skulle først tre i kraft 1. juli 2011, da skulle forskriftene for standarder for universell utforming av IKT være på plass. Etter vedtaket har fristen blitt flyttet flere ganger, og nå har vi ingen dato for når denne paragrafen med tilhørende forskrifter blir en del av lovverket.

Så lenge denne paragrafen med tilhørende forskrifter ikke er på plass i DTL, har funksjonshemmede i realiteten ikke et fungerende lovvern av universell utforming av IKT rettet mot allmennheten. De manglende lovreguleringene undergraver også det ufullstendige lovvernet vi faktisk har gjennom bestemmelsene i § 9 om universell utforming. Likestillings- og diskrimineringsombudet finner det på det nåværende tidspunkt vanskelig å ta stilling til klagesaker vedrørende universell utforming av IKT nettopp fordi det ikke eksisterer forskrifter for standarder og universell utforming på dette området.

Nå hører vi også at FAD ønsker å legge fram et forslag til forskrift, der IKT rettet mot allmennheten defineres til bare å omfatte innhold på nettsider, men ikke dokumenter som kan lastes ned. Hvis dette stemmer, har vi i tillegg til forsinkelsene også fått et forslag til forskrift med et sterkt innsnevret virkeområde. Skulle Regjeringen legge fram et slikt forskriftsforslag, vil den bidra til å undergrave lovens intensjon, noe vi vil hevde er ekstra alvorlig her. Det både fordi fristen for innføringen av denne paragrafen med forskrift alt er kraftig overskredet. Og fordi utsettelsen av innføringen av paragrafen med forskrift faktisk ble begrunnet med at arbeidet med å sikre standarder og universell utforming av IKT ville være lite tid- og kostnadskrevende.

Vi stiller derfor følgende spørsmål vedrørende § 11 med tilhørende forskrift:

  1. Hvilken framdriftsplan har FAD for arbeidet med § 11, og når ser man for seg at paragrafen trer i kraft?
  2. Er forskriftens bestemmelser bare tenkt å dekke nettsider, eller vil de også stille krav til nedlastbare dokument?

Som det framgår av ovenstående, er vi svært bekymret for hvilket forslag til lovvern FAD vil legge fram. Vi er videre lite tilfreds med alle uklarhetene og forsinkelsene som så langt har preget forskriftsarbeidet. Derfor ber vi om et hastemøte med politisk ledelse i departementet, der vi forhåpentligvis kan få en fruktbar dialog rundt de spørsmålene vi har reist i dette brevet.

Vennlig hilsen

Magne Bolme leder, Synshemmede Akademikere