Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Universell utforming av IKT-systemer - brev til Oslo kommune

Pga valget og utskiftingene i byrådet har vi ikke fulgt opp brevet ennå, men nå er de nye byrådene på plass så det er på tide å skride til verket. Jeg legger i den forbindelse, med glede, merke til at den nye næringsbyråden har bakgrunn fra IKT.

Magne Bolme, leder

.. has_math: no .. status: published .. wp-status: publish -->

Synshemmede Akademikere (SAF)
Postboks 5911 Majorstuen
0308 OSLO


Oslo kommune
Byrådsavdeling for finans og næring


Kopi
Ivar Johansen
Oslo SV


Fagsjef Stein Schatvet
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester


SIKRING AV TILGJENGELIGHET TIL OSLO KOMMUNES IKT-SYSTEMER FOR ANSATTE MED SYNSNEDSETTELSER


Den 28. april 2010 mottok vi svar på en henvendelse vi hadde rettet til byråd for finans og næring. I henvendelsen spurte vi om hvilke strategier Oslo kommune hadde for å sikre at kommunens infrastruktur innen IKT skulle være tilgjengelig for ansatte med synsndesettelser. I svaret vi fikk vises det til Handlingsplan for mennesker med funksjonshemning behandlet av bystyret den 21. oktober 2009. Denne planen inneholdt en del generelle tiltak og tilnærminger som vi anså som gode. Og vi er tilfreds med at kommunen later til å være opptatt av at IKT-løsninger skal være tilgjengelige for publikum. Men i et deltakerperspektiv er funksjonshemmede ikke bare å anse som publikum. Vi er også ressurser som skal ha muligheter til å bidra i kommunens tjenesteproduksjon. Ut fra dette perspektivet, er det interessant for oss å vite om kommunens IKT-infrastruktur utvikles på en måte som gjør det mulig for funksjonshemmede/synshemmde å være ansatt i kommunen.


I det siste er vi gjort oppmerksomme på tre konkrete prosjekter som aktualiserer uklarheter knyttet til svaret vi fikk på vår opprinnelige forespørsel. Dette dreier seg om:


  1. I Oslo kommunes sosialtjeneste er fagsystemet Oskar under utskiftning. Vi er kjent med at det jobber flere synshemmede i sosialtjenesten i Oslo. Så vidt vi vet, er det etablert en spesialløsning for synshemmedes tilgang til Oskar. Vi ønsker å få rede på hvordan tilgangen for synshemmede ansatte er tenkt ivaretatt i forkant av implementering av nytt fagsystem.
  2. Fredag 17. juni 2011, leser vi i www.digi.no at Oslo kommune skal investere 19. millioner i nytt fagsystem for boligsosialt arbeid i kommunen. Det nye systemet skal etter det oppgitte være basert på åpen kildekode. Åpen kildekode sikrer i seg selv ikke tilgang for synshemmede saksbehandlere. Og det fremkommer ingen opplysninger i den utadrettede informasjonen om hvordan tilgang for synshemmede ansatte er tenkt ivaretatt.
  3. I samme tidsskrift den 22.08.2011 omtales en anskaffelse for Oslo kommunes NAV (sosialkontorer) med kostnadsramme på 25. millioner kroner eksklusive mva. Anskaffelsen oppgis å være i regi av Oslo kommune, helse- og velferdsetaten. Vinner av anbudet var oppgitt å være firmaet Bouvet. Hvordan er tilgang for synshemmede tenkt ivaretatt i denne løsningen?

I mangel av mer konkret kunnskap om forholdene kan vi ha oversett eventuell overlapping/sammenfall mellom de tre prosjektene.


Selv om vi med dette nevner tre prosjekter, er det av generell interesse for oss å få rede på hvordan kommunen vil ivareta tilgang for synshemmede ansatte i alle anskaffelses- og innkjøpsprosesser.


Av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3, fremgår blant annet at arbeidsgivere i offentlig sektor har plikt til å treffe tiltak som gjør det mulig for funksjonshemmede å ta jobb i virksomheten. En tilsvarende forpliktelse følger av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Så vidt vites, er mange av Oslos virksomheter nå IA-bedrifter. Tilgjengeliggjøring av fagsystemer for alle, deriblant også synshemmede, fremstår i denne sammenheng som en klar følge av de plikter som fremgår av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Vi viser også til at prinsippet om universell utforming av varer og tjenester er vektlagt i bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser.


Vi ønsker en tilbakemelding på hvordan tilgangen for synshemmede til fagsystemer i kommunen er tenkt ivaretatt.


Ideelt sett bør datatilganger være slik at alle kan bruke de samme løsningene. Det er dette som kalles universell tilgjengelighet. Men i praksis ser vi at det oppstår behov for spesialtilpasninger for synshemmede i et visst omfang. Vi ønsker også tilbakemeldt hvordan driftssikkerheten for slike spesialtilpasninger tenkes ivaretatt i avtaler kommunen inngår med leverandører av drift og support av fagsystemene og omkringliggende datamiljø.


I denne omgang har vi ikke gått i detalj om hvordan tilgang til fagsystemer skal sikres rent teknisk. Men vi stiller gjerne til et møte med kommunen. Vi vil i en slik sammenheng kunne bidra mer konkret på områder innen vårt kompetansefelt som kan være til nytte for kommunen.


Magne Bolme          Nina Tveter

Leder, Synshemmede Akademikere     Leder, Arbeidsmarkedspolitisk utvalg