Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Synshemmede Akademikeres årsmøteseminar og årsmøte 2011 er gjennomført

Helga 11-13. mars avholdt Synshemmede Akademikere årsmøteseminar og årsmøte på Soria Moria hotell og konferansesenter. Helga ble tradisjonen tro avviklet med seminar på lørdag og årsmøte på søndag.

SEMINARET

Lørdagens seminar ble todelt. Før lunsj innledet Else Momrak Haugan og Berit Vegheim om vurderinger i utdanning og arbeidsliv sett ut fra et diskrimineringsperspektiv. Ettermiddagsøkta ble brukt til en brei diskusjon rundt ulike arbeidsmarkedspolitiske virkemidler.


I sitt innledningsinnlegg tok Else Momrak Haugan for seg det hun opplevde som problematiske sider ved den tiltagende reguleringen av praksisopplegg i høyere utdanning. Både Haugans innelegg og den etterfølgende debatten viste at utviklingen på dette feltet må følges nøye, slik at standardiseringsprosesser av vurdering og praksisundervisning i høyere utdanning ikke skaper nye begrensinger for synshemmedes utdannings- og yrkesvalg. Det er en reell fare for at nye ”objektive” krav til opptak til ulike utdanninger, og gjennomføring av praksis i høyere utdanning kan skape nye diskriminerende barrierer for synshemmede.


Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen, gjennomgikk diskrimineringssaker knyttet til høyere utdanning og arbeidsliv, der det ble hevdet at det hadde blitt brukt diskriminerende vurderinger. Sakene som så langt har blitt prøvd for Likestillings- og diskrimineringsombudet om diskriminerende vurderinger i høyere utdanning har liten relevans for oss. De er av en slik karakter at de ikke har overføringsverdi for den typen ”vurderingsdiskriminering” synshemmede vil kunne møte. Vi vet imidlertid at slike diskriminerende vurderingspraksiser finnes i høyere utdanning, men synshemmede kvier seg i det lengste for å ta belastningen med å ta saken til offentligheten. Det i seg selv er nok dessverre en indikator på hvor langt unna vi fortsatt er samfunnsmessig likestilling. ”Vi kjenner vår plass”.


Enda tydeligere er dette faktumet når vi ser på diskrimineringssaker knyttet til vurderinger i arbeidslivet. Her er den personlige risikoen og belastningen potensielt mye større. Følgelig har vi heller ingen relevante saker å vise til på dette området så langt. Men så kommer et viktig lyspunkt:

Klagesaker som er ført helt fram til Likestillings- og diskrimineringsnemda har vist at arbeidsgivers plikt til tilrettelegging hjemlet i DTL § 12 er meget omfattende. Siden et stort flertall av dem som mister synet i arbeidsfør alder også mister arbeidet sammen med synet er dette godt nytt. Nå kan synshemmede støtte seg på loven nedfelt i praksis hvis de må kjempe for å få nødvendig tilrettelegging for å beholde jobben.


I ettermiddagssesjonen drøftet seminardeltakerne ulike aktuelle arbeidsmarkedspolitiske virkemidler. Diskusjonen tok utgangspunkt i et notat med utkast til retningslinjer for Synshemmede Akademikeres offisielle syn på arbeidsmarkedspolitiske spørsmål. Diskusjonen var fruktbar og klargjørende. Den ga god anledning til å få diskutert viktige prinsipielle arbeidsmarkedspolitiske spørsmål og debatten bidro dermed også til å få ryddet av veien uklarheter foran behandlinga av dokumentet på årsmøtet dagen etter.


ÅRSMØTET

Årsmøtet i Synshemmede Akademikere gjennomgikk og vedtok styrets forslag til retningslinjer for foreningas syn på sentrale arbeidsmarkedspolitiske virkemidler, som hadde blitt diskutert på seminaret dagen før. Styret og arbeidsmarkedspolitisk utvalg skal utarbeide det endelige dokumentet for offentliggjøring på lista og foreningas nettsider. Det var ellers unison enighet om hva som skulle være Synshemmede Akademikeres politiske og organisatoriske hovedsatsingsområder i det kommende året. Møtet ble følgelig avviklet i rekordfart, og fred og fordragelighet.


Jeg må avslutningsvis takke årsmøtet som viste meg tillit ved å gjenvelge meg som leder for enda et år. På vegne av foreninga vil jeg også takke utgående styremedlemmer for arbeidet de har lagt ned for foreninga. Videre takker vi alle som bidro til å få gjennomført årets seminar og årsmøte for innsatsen. Vi i det nye styret skal gjøre vårt beste for å føre foreningas interessepolitiske arbeid videre på en måte som bidrar til å sette Synshemmede Akademikere på kartet som en seriøs interessepolitisk aktør også i det kommende året.


Magne Bolme