Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Regjeringens sysselsettingsstrategi - kommentarer fra SAF

SAF - Synshemmede Akademikere Postboks 5911 Maj. Nettside: www.saf-org.no
0308 Oslo E-post: post@saf-org.no

Oslo, 7. februar 2011

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Kommentarer til panelenes innspill

Synshemmede akademikere, SAF, er glad for at regjeringen nå har igangsatt arbeidet med å utarbeide en sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi har med interesse merket oss innspillene som de to regjeringsoppnevnte panelene kom med i midten av januar i år, og SAF vil her komme med noen kommentarer til disse. Først vil vi imidlertid minne om at vi også selv har levert et notat med forslag til konkrete tiltak til regjeringens sysselsettingsstrategi 8. november i fjor. Dette kom i stand på oppfordring fra arbeidsministeren som vi var i møte med 9. april 2010.

Kommentarer til erfarings- og idépanelet

Synshemmede akademikere er skuffet over dette innspillet som vi oppfatter som negativt og fordomsfullt. Her fremsettes forslag til tiltak som allerede er prøvd ut og har vist seg å ikke fungere, og panele overser totalt gruppen av kvalifiserte funksjonshemmede med full arbeidsevne til tross for at de i innledningen påpeker at denne gruppen finnes. Hele innspillet er rett og slett en bekreftelse på at brukerpanelet og vi har rett når vi påstår at diskriminerende holdninger hos arbeidsgivere er den viktigste årsaken til at så mange personer med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet.

Særlig reagerer vi på deres beskrivelse av funksjonshemmede som risikoarbeidskraft. Det finnes ingen forskning som tyder på at synshemmede har høyere sykefravær eller er mer ustabil arbeidskraft enn andre, og så lenge vi er fullt ut kvalifiserte og har full arbeidsevne utgjør vi ikke noen risiko. Risikoarbeidskraft er derfor en svært diskriminerende betegnelse på arbeidssøkere og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne som har full arbeidsevne og fulle kvalifikasjoner. Hvorfor skulle personer med nedsatt funksjonsevne som har avsluttet et utdanningsløp med gode karakterer oppnådd i konkurranse med alle andre studenter plutselig være mindre kompetente enn dem når de skal ut i arbeidslivet?

Kommentarer til brukerpanelet

Synshemmede Akademikere stiller seg i all hovedsak bak brukerpanelets tilrådning. Ikke minst er vi svært tilfredse med at panelet i likhet med oss ser diskriminering av arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne som den største utfordringen Regjeringen står overfor. Bekjempelse av diskriminerende holdninger hos arbeidsgivere er dermed det viktigste virkemiddelet for å øke denne gruppens deltakelse i arbeidslivet.

Vi har med stor glede merket oss at Arbeidsministeren i likhet med brukerpanelet går imot erfarings- og idépanelets forslag om økt bruk av midlertidige ansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne ved ordinære arbeidsforhold. Synshemmede Akademikere mener at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal komme inn på arbeidsmarkedet innenfor det regelverket som gjelder generelt der alle som ansettes fast, har en prøvetid på 6 måneder. Det burde være mer enn nok tid for en arbeidsgiver til å avgjøre om en arbeidstaker duger eller ikke også når arbeidstakeren har nedsatt funksjonsevne. Funksjonshemmede vil ha lik rett til arbeid som alle andre og ikke være et b-lag som engasjeres dann og vann.

Vi er videre enige med brukerpanelet i at universell utforming av arbeidsplassen må inn i Likestillings- og diskrimineringsloven, men vil i denne sammenhengen understreke at universell utforming ikke bare må gjelde de fysiske omgivelsene, men også IKT. Det må til for at synshemmede skal kunne arbeide på lik linje med sine kolleger.

Vi er imidlertid skeptiske til brukerpanelets forslag om innføring av jobbgaranti hvis det er snakk om jobber på utsiden av det ordinære arbeidsmarkedet. Vi frykter at slike jobber vil virke diskvalifiserende og hindre funksjonshemmede i å komme inn i ordinære jobber. Et godt eksempel på en slik effekt, er de danske fleksusjobbene. Vi støtter imidlertid fullt ut brukerpanelets forslag om sommerjobber til skoleelever og studenter i form av praksisplasser.

Vi er også skeptiske til den utvidelse av lønnstilskudd brukerpanelet legger opp til. Lønnstilskudd gir kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne et b-lagstempel i arbeidslivet og virker derigjennom både diskvalifiserende og diskriminerende. Vi går derfor inn for å fjerne lønnstilskudd ved ansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne som er kvalifiserte og har full arbeidsevne når det er snakk om ordinære stillinger. Vi støtter imidlertid brukerpanelets forslag om fleksibelt lønnstilskudd der arbeidsevnen hos arbeidstakere med redusert funksjonsevne er nedsatt eller varierer.

Oppsummering

Synshemmede Akademikere vil understreke at det er holdningene hos arbeidsgiverne som holder personer med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidslivet. Hvis arbeidsgivere ikke vil ha ansatte med redusert funksjonsevne, hjelper det ikke verken med lønnstilskudd, praksisplasser eller andre tiltak. Det er først og fremst arbeidsgivernes holdninger som må endres om man vil ha flere med redusert funksjonsevne i arbeid. For at det skal skje, må man imidlertid først erkjenne at personer med nedsatt funksjonsevne holdes utenfor arbeidslivet fordi de diskrimineres. Når en leser erfarings- og idépanelets innspill, ser en imidlertid at denne erkjennelsen sitter langt inne.

Med vennlig hilsen for arbeidsmarkedspolitisk utvalg i SAF Nina Tveter

Sign. Magne Bolme, leder