Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Vellykket møte med arbeidsministeren

Fredag 9. april hadde SAF fått møte med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Møtet kom i stand etter at vi hadde henvendt oss til arbeidsdepartementet med en forespørsel om noen fra politisk ledelse kunne stille til paneldebatt på vårt årsmøteseminar. Det kunne de ikke, men i stedet ble vi invitert til å møte ministeren for å komme med innspill til arbeidet med regjeringens sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede. I ettertid tror jeg trygt vi kan si at det var en lykkelig løsning for alle parter.

For SAF møtte undertegnede sammen med Nina Tveter, Torleif Kahrs og Eldrid Kästel. Fra departementet møtte tre fra embetsverket sammen med Ministeren selv. Vi hadde fått en halv time, og det ble en utbytterik halvtime for både oss og departementets folk. Etter hvert har jeg deltatt på noen møter med politikere som har arbeidet med dette saksområdet, og jeg tror aldri jeg har opplevd å gå fra et slikt møte med så stor tilfredshet som etter gårsdagens møte.

Her møtte vi en lyttende og interessert minister. Hun var ikke bare høflig interessert. Det var tydelig at ministeren også hadde satt seg inn i problematikken, og at hun forsto hvor vi ville med vår argumentasjon. Bjurstrøm kjente for eksempel til MMI-undersøkelsen fra 2006 om arbeidsgiveres rangering av hvem de ville innkalle til intervju. Av meningsutvekslingene mellom oss og arbeidsministeren fremgikk det også at vi var på bølgelengde når vi snakket om praktiske løsninger på våre problemer på arbeidsmarkedet.

Vi hadde laget et notat med forslag til hva som bør inn i en sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede som vi la fram på møtet. Les notatet eller last ned notatet her: Forslag til elementer som bør inngå i regjeringens sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede. På møtet Presenterte vi hovedpunkt i notatet, og hadde dialog med departementets representanter med utgangspunkt i presentasjonen.

Av konkrete tema kan jeg nevne at vi tok opp den manglende tilgjengeligheten til flere av NAVs IKT-løsninger for synshemmede som har NAV som arbeidsplass. Her var departementets representanter åpne på at de forsto og kjente godt til IKT-problemene i NAV. De var videre også helt åpne på at dette var et så omfattende problem at det ikke lot seg løse på kort sikt, men "problemprogrammene" skulle skiftes ut innen overskuelig framtid. 2013 var årstallet som ble nevnt. Det kan høres nedslående ut. Men jeg opplevde forståelsen for problemene som så stor her at jeg ville finne det meget vanskelig for noen i NAV å skvise synshemmede ut av arbeid fordi de ikke kan beherske det nåværende IKT-systemet.

Videre vil jeg også trekke fram vår påpeking av at en målrettet sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede må inneholde mange elementer hvis den skal lykkes. Staten må for eksempel ikke bare nøye seg med å oppfordre mennesker med nedsatt funksjonsevne til å søke stillinger. Siden et hovedproblem for mange er at de bare har formell kompetanse, og ellers "store svarte hull" i CV-en, må det også inn en bevissthet om hvorfor det er slik blant dem som behandler søknadene. Hvis ikke er oppfordringen lite verd. Vi opplevde at arbeidsministeren tok dette poenget umiddelbart. Vi fikk også gehør for vår påpeking av at definisjonen av funksjonshemming i §9 i forskrift til tjenestemannsloven ikke kan brukes som utgangspunkt for definisjonen av nedsatt funksjonsevne i statlige stillingsannonser.

Det beste har jeg spart til slutt: Alt dette kunne jo bare ha forsvunnet når vi gikk ut kontordøra, men det er godt håp om at det ikke blir slik denne gangen. Møtet ble avsluttet med at Hanne Bjurstrøm inviterte oss til å komme med et skriftlig innspill til departementets arbeid med sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede. Arbeidet med dette innspillet påbegynner vi selvsagt per omgående, og vi tar sikte på å sende det til departementet i slutten av denne måneden.

Dermed har vi nok en gang fått betalt for våre gode forberedelser. Vi har enda et bevis for hvor viktig det er å ha gjennomtenkt argumentasjon og et godt forberedt møteopplegg når vi skal fremme våre saker. I de snart 10 årene jeg har vært aktiv i SAF har vi hele tiden vært i fronten i den arbeidsmarkedspolitiske debatten. Jeg kan bevise at det faktisk er vi som har vært blant de viktigste premissleverandørene for nytenking rundt funksjonshemming og arbeid i denne perioden. Det har vi vært nettopp fordi vi gjør godt arbeid, og fordi vi som driver politikken har hele hjertet i dette arbeidet. Derfor er jeg ekstra glad og stolt når jeg opplever slike dager som i går. Hatten av for oss!

Magne Bolme leder