Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Ekspertutvalgets rapport - tilgjengelighet for alle

Brev om ekspertutvalgets rapport ble sendt fra SAF til Arbeidsdepartementet 18.3.2010. Brevet kan leses her.


Til: Arbeidsdepartementet Kopi: Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet, departementenes servicesenter v/DSS-IFA Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Fra: Synshemmede akademikeres forening (SAF) Postboks 5911 Majorstuen 0308 OSLO

Dato: 18. mars 2010

Rapporten "Tiltak for reduksjon i sykefravær: Aktiviserings- og nærværsreform" og tilgjengelighet for alle

SAF er en interessepolitisk forening av synshemmede studenter og akademikere. Foreningen arbeider for å ivareta blinde og svaksynte studenter og akademikere sine interesser i utdanning og arbeidsliv. En av våre viktigste målsettinger er å fjerne samfunnsskapte barrierer for synshemmedes deltakelse i arbeid og utdanning. Se hjemmesiden vår .

Raporten "Tiltak for reduksjon i sykefravær: Aktiviserings- og nærværsreform" ble publisert på [regjeringen.no->www.regjeringen.no] den 03. februar i år. På tross av regjeringens referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor sitt krav om at "HTML 4.01 (W3C 1999)/ XHTML 1 (W3C 2000) skal være primærformat for publisering av dokumenter med tekstlig innhold på statlige nettsteder", foreligger rapporten kun i PDF-format. SAF krever å få tilgang til dette og liknende dokumenter i HTML-/XHTML-format. Siden PDF-formatet egner seg godt for utskrift bør dokumenter av typen det her er snakk om parallellpubliseres i PDF.

I referansekatalogen, som staten er bundet av, heter det:

"1.1 Obligatoriske standarder

1.1.1 Publisering av tekstdokumenter

HTML 4.01 (W3C 1999)/ XHTML 1 (W3C 2000) skal være primærformat for publisering av dokumenter med tekstlig innhold på statlige nettsteder. Kravet gjelder fra 1. januar 2009.

Når det av spesielle grunner må publiseres dokumenter på andre format enn HTML/ XHTML, skal følgende standarder benyttes:

  • PDF 1.4 - 1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1) for publisering av ferdigstilte dokumenter der det anses nødvendig å bevare formateringen.

"

SAF kan ikke se at argumentet om at det er "nødvendig å bevare formatering" har relevans for den aktuelle rapporten. Derimot har vi grunn til å tro at hovedårsaken til at rapporten kun finnes i PDF, er at dette er blitt svært vanlig, og at de tekniske løsningene som er valgt, legger bedre til rette for å produsere i PDF enn i andre formater som f.eks. HTML/XHTML.

Det finnes mange gode argumenter for å publisere dokumenter i HTML/XHTML. Et av dem er at et ekstra program må lastes for å få tilgang til innholdet i et PDF-dokument. For de som bruker skjermleser betyr det dessuten at versjonen av dette programmet må støttes av versjonen av skjermleseren. En av diskriminerings- og tilgjengelighetslovens intensjoner er å bygge ned samfunnsskapte barrierer, og vi oppfatter dette som en unødvendig barriere.

Gjennom ett av våre medlemmer som arbeider i departementene, er vi blitt kjent med en e-postkorrespondanse der nettredaktøren i Arbeidsdepartementet hevder følgende: (Vi gjør oppmerksom på at tilgang til korrespondansen er gitt med alle parters samtykke.)

"Vi hadde tidligere mulighet til å publisere til regjeringen.no direkte fra word. Etter innføring av ny ikt-løsning forsvant den. Jeg har bedt DSS om å sørge for at dette igjen blir mulig. Da vil vi gjenoppta publisering av slike dokumenter."

Det er selvsagt sånn at valgt datasystem er med på å bestemme hva som er mulig, og hva som ikke er det. SAF kan likevel ikke akseptere at referansekatalogens krav settes til side med henvisning til nytt datasystem. Det finnes en rekke konverteringsløsninger som produserer HTML. Riktig nok er disse av varierende kvalitet, men det å finne eller utvikle en løsning som gjør en god jobb er fullt mulig.

Vi imøteser deres svar, og stiller oss gjerne til disposisjon for å utdype eller diskutere momenter i saken.

For SAF

Leder, Magne Bolme

Leder for IKT-utvalget i SAF, Lars Bjørndal