Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

SAFs årsmøte og seminarhelg

I helga 5.-7. mars avviklet vi vår faste årsmøte- og seminarhelg. Seminar og årsmøte ble avholdt på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter. Her følger litt info om viktige vedtak og valg gjort på årsmøtet, samt noen betraktninger rundt seminaret.

SAF har fått nytt navn

På årsmøtet vedtok foreninga å forkorte navnet fra "Synshemmede akademikeres forening" til "Synshemmede akademikere". Forkortelsen SAF blir imidlertid beholdt. Gjennom den bevarer vi kontinuiteten og gjenkjennelsen samtidig som F-en signaliserer at vi er en forening.

Satsingsområder i den kommende styreperioden

Følgende ble valgt som satsingsområder i den kommende styreperioden:

  • Påvirkningsarbeid relatert til arbeidet med en samlet diskrimineringslov,
  • DIFIs utarbeiding av IKT-standarder,
  • sikring av en rettferdig studiefinansiering for funksjonshemmede,
  • regjeringens sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede.

Årsmøtet ønsket også at man i den kommende styreperioden skulle se på alternative rekrutterings-, aktiviserings- og møteformer for foreninga.

Valg

SAFs styre har denne sammensetningen i kommende styreperiode: Leder: Magne Bolme (gjenvalg) Styremedlem: Anna L Amunsen (ny) Styremedlem: May Nina Hansen Auby (ny) Styremedlem: Eldrid Kästel (ny) Styremedlem: John Arne Torstensen (gjenvalg) Første varamedlem: Stine Jåthun (gjenvalg) Andre varamedlem: Roger Riise (gjenvalg)

Alle valg var enstemmige og i tråd med valgkomiteens innstilling.

På vegne av det nye styret vil gjenvalgt leder takke for tilliten. Vi lover å gå løs på de ventende oppgavene med entusiasme og pågangsmot.

Seminaret

Seminaret vi, tradisjonen tro, arrangerte i forkant av årsmøtet ble givende og lærerikt. På fredagskvelden innledet Knut Prytz om Meneskerettsalliansen. Prytz er SAFs representant i alliansens styre, og han snakket om hvilken paraplyorganisasjon dette var og hva den konkret jobber for politisk. Etterpå var det spørsmål og kommentarer fra seminardeltakerne.

Fra lørdagens program vil jeg særlig trekke fram innlegget holdt av Claus Jervell fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Han tok for seg ombudets rolle i forbindelse med håndhevingen av virksomheters aktivitets- og rapporteringsplikt som er nedfelt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Både i Jervells innlegg og i debatten etterpå ble blant annet likelønn og like muligheter til karriere behandlet med utgangspunkt i et diskrimineringsperspektiv. Innlederen kunne for eksempel fortelle at Det fortsatt eksisterer en avtalefestet rett for medlemsbedrifter i Hovedorganisasjonen for handel og service (HSH) til å ansette funksjonshemmede på lønn under tariffestet minstelønn. Handel og kontor har forsøkt å få fjernet denne diskriminerende særregelen, men HSH har motsatt seg dette. I den påfølgende debatten belyste flere av seminardeltakerne tematikken ytterligere gjennom å trekke fram de problematiske sidene ved bruk av lønnstilskudd for å sysselsete funksjonshemmede. Det ble påpekt at slike sysselsettingsstrategier må være like diskriminerende som den HSH forsvarer.

Både LDOs representant og seminardeltakerne fant meningsutvekslingene givende. Våre synspunkt på hva som må settes i fokus i det videre arbeidet med å sikre en best mulig diskrimineringslovgivning er i store trekk sammenfallende. Blant de viktigste sakene for så vel ombudet som for SAF er å beholde redegjørelsesplikten som en del av virksomhetenes aktivitetsplikt.

Lørdagens øvrige program ble besørget av våre egne medlemmer. IKT-utvalget ved Roger Riise og Lars Bjørndal innledet til debatt rundt hvilke IKT-politiske mål vi skulle jobbe mot i vårt påvirkningsarbeid overfor forvaltning og øvrig offentlighet. De to må berømmes for å ha tatt dette oppdraget på meget kort varsel.

Etter lunsj gjennomførte seminardeltakerne plenumsdiskusjoner. Først drøftet vi hvordan Foreninga framover skal arbeide for å sikre sine politiske mål for antidiskrimineringsarbeidet. Så ble dagen avsluttet med at seminardeltakerne kom med innspill foran vårt møte med arbeidsministeren den 9. april.

Seminaret ble også denne gangen gjennomført i god SAF-ånd. Her var det lite enetale, men desto mer dialog og utviklende meningsutvekslinger. Undertegnede vil takke alle som bidro til å gjøre dette til nok et godt og utviklende seminar for oss som var til stede.

Magne Bolme