Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Reiseregningen.no og tilgjengelighet for alle

Følgende er en e-post sendt fra SAFs IKT-utvalg.

Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

kopi: DIFI og Departementenes servicesenter v/DSS-IFA

Fra: Synshemmede akademikeres forening Postboks 5911 Majorstuen

0308 OSLO

Dato: 23. februar 2010

Reiseregningen.no og tilgjengelighet for alle

SAF er en interessepolitisk forening av synshemmede studenter og akademikere. Foreningen arbeider for å ivareta blinde og svaksynte studenter og akademikere sine interesser i utdanning og arbeidsliv. En av våre viktigste målsettinger er å fjerne samfunnsskapte barrierer for synshemmedes deltakelse i arbeid og utdanning. Se hjemmesiden vår saf-org.no.

Det nye nettstedet reiseregningen.no bryter med prinsippet om universell utforming. Nettstedet forholder seg ikke til standardene som er godkjent av regjeringens referansekatalog for IT-standarder, og det følger ikke opp diskriminerings- og tilgjengelighetslovens intensjon om å bygge ned samfunnskapte funksjonshemmende barrierer.

Vi er sterkt kritiske til at skjemaet på reiseregningen.no er basert på Adobe Flash. En slik løsning virker utestengende, da den innebærer at brukeren må ha installert et tillegg i nettleseren. Ikke alle nettlesere støtter dette, og tilgjengeligheten for brukere av skjermleser er langt dårligere ved bruk av en Flash-løsning enn ved bruk av standard HTML/XHTML. Etter vår oppfatning er det en selvfølge at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn når en tjeneste som et elektronisk skjema for utfylling av reiseregning skal etableres.

Om universell utforming skriver Helsedirektoratet på sine nettsider:

"Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Verdigrunnlaget er likestilling, ikke-diskriminering og like muligheter for alle."

Adobe Flash bryter i denne sammenhengen med prinsippet om universell utforming fordi løsningen tar i bruk en unødvendig og kompliserende teknologi som fungerer dårlig sammen med hjelpemidler som en skjermleser. Den eneste gruppen blinde og sterkt svaksynte som muligens til en viss grad vil kunne bruke dagens reiseregningsskjema er en erfaren databruker som kjører et operativsystem fra Microsoft og som har en oppdatert versjon av skjermleserprogrammet.

SAF reagerer på at forbedret tilgjengelighet for synshemmede i forhold til foregående versjon brukes som argument for å legitimere løsningen. På reiseregningen.no heter det:

"Reiseregningen.no fungerer for alle nettlesere og plattformer - Windows, Mac og Linux - og er bedre tilpasset synshemmete brukere enn den gamle versjonen."

Begge deler er feil: Selv om Flash kan installeres i de fleste nettlesere, betyr ikke det at Flash støttes i alle. Dessuten fungerer løsningen slett ikke bra for synshemmede slik det hevdes i sitatet over.

Regjeringens referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor nevner ikke Adobe Flash som et format som kan benyttes. Det burde regjeringen tatt hensyn til ved bestilling av løsningen.

For sterkt svaksynte og blinde er elektronisk utfylling av reiseregning den eneste mulige løsningen dersom denne gruppen skal kunne foreta utfylling på egen hånd. Dermed blir det ekstra viktig at løsningen er så tilgjengelig og brukervennlig som mulig.

I lys av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven samt referansekatalogen mener SAF det bør lages en ny løsning for utfylling av reiseregning. Den nye løsningen bør baseres på HTML/XHTML og et skriptspråk som kjører på sørveren og ikke på klienten. En slik løsning vil kunne brukes av alle som har tilgang til en nettleser på datamaskin eller mobiltelefon, inkludert blinde og svaksynte.

Vi imøteser deres svar, og stiller oss gjerne til disposisjon for å utdype eller diskutere momenter i saken.

For SAF

Leder, Magne Bolme

Leder for IKT-utvalget i SAF, Lars Bjørndal