Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Sak til SAFs årsmøte 2010

Sak 2 fra styret til årsmøtet 7. mars 2010

Forslag om vedtektsendring

Vi foreslår å gjeninnføre sekretærvervet i styret. Det betyr at vi må gjøre en endring i vedtektene, § 6 der kun lederfunksjonen er fastsatt.
Bakgrunn

Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet 9. mars 2008 å oppheve de faste styrevervene kasserer og sekretær. Kun ledervervet ble beholdt. SAF hadde fått betalt regnskapsfører og trengte ikke lenger noen i styret til å føre regnskap. Dessuten ønsket styret selv fritt å fordele arbeidsoppgavene mellom seg. Opphevingen av sekretærvervet har imidlertid vist seg å ikke fungere godt. Vi er kommet til at det er mest hensiktsmessig å ha en fast sekretær og ønsker derfor å gjeninnføre vervet. For at dette skal skje, må ”sekretær” tilføyes i § 6 og ”... Styrets medlemmer fordeler arbeidsoppgavene mellom seg og lager interne arbeidsrutiner” strykes.

Hvis styrets forslag får årsmøtets tilslutning, vil § 6 se slik ut:

§ 6 Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet, som innkalles av styret med minst åtte ukers varsel. Innkallingen gjøres kjent for medlemmene, fortrinnsvis i et elektronisk format. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret minst fire uker før møtet holdes. Sakliste skal være sendt medlemmene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

Årsmøtet skal: Behandle foreningens årsmelding. Behandle foreningens regnskap i revidert stand. Behandle innkomne forslag og saker. Fastsette kontingent. Foreta følgende valg: a) Styre med leder og sekretær. b) Valgkomitè med tre medlemmer.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foretas hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmer regnes som ikke avgitte. Alle valg foretas enkeltvis. Hvis ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de kandidater som har fått flest stemmer. Omvalget omfatter det minste antall kandidater som til sammen har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Gir denne samme resultat, avgjøres valget ved loddtrekning.

Oslo 26. januar 2010 Styre