Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Forespørsel om møte om tilgang og tilgjengelighet til digitalt læringsmateriell

Synshemmede Akademikere - SAF

Til Høyre

v/

  • Peter Frølich, leder av digitaliseringsutvalget,

  • Kent Gudmundsen, nestleder i utd.- og forsk.-komiteen

  • Turid Kristensen, medlem av utd.- og forsk.-komiteen

  • Marianne Synnes, medlem av utd.- og forsk.-komiteen

  • Mathilde Tybring-Gjedde, medlem av utd.- og forsk.-komiteen

Oslo, 27. april 2018

Synshemmede Akademikere, SAF, setter stor pris på at Høyres landsmøte har fattet følgende vedtak:

Stimulere universiteter og høyskoler til å legge læringsmateriell fritt tilgjengelig på nett. Målet er å gjøre all undervisning på offentlige institusjoner digitalt tilgjengelig innen 2025.

SAF setter også stor pris på lederen av digitaliseringsutvalgets engasjement for å «gjøre høyere utdanning tilgjengelig på nett for alle innen 2025», slik det kom frem i en artikkel i Aftenposten 5. april 2018. Vi er helt enige at i dagens digitale Norge, hvor store statlige beløp investeres i høyere utdanning, bør produktene derfra gjøres tilgjengelige for alle. Tanken om «at verden blir et bedre sted hvis all kunnskap er åpent tilgjengelig», har vi stor grunn til å tro på.

Hvem er så SAF? Vi er en interessepolitisk forening, som arbeider for lik rett til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Foreningen er landsomfattende og har eksistert siden 1983. Helt fra starten av har ett av våre prioriterte arbeidsområder vært 'lik tilgang til studie- og faglitteratur'. SAF har deltatt med 2 representanter i en arbeidsgruppe, som, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, i 2007 avleverte rapporten 'Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger'. Her ble behovet for universell utforming av elektronisk studie- og faglitteratur trukket fram.

I artikkelen i Aftenposten brukes begrepet 'tilgjengelig for alle' om 'åpen tilgang' til digitalt læringsmateriell. Dette kan skape noe misforståelse siden tilgjengelighetsbegrepet brukes om 'universell utforming' (uu) i Likestillings- og diskrimineringsloven. Her defineres uu som 'tilgjengelighet for så mange som mulig¨, men i dagligtale omtales universell utforming ofte som 'tilgjengelighet for alle' (Design for All). For forskere, lærere, studenter, elever og foreldre, som er avhengige av bryterstyring, talegjenkjenning eller skjermlesere (datatekniske hjelpemidler) for å navigere i, <<se>> og interagere med digitalt læringsmateriell, vil ikke 'åpen tilgang' alene sikre tilgjengelighet. Både kopibeskyttelse og mangelfull universell utforming er hindringer som gjør det vanskelig og til dels helt umulig for nevnte grupper å benytte digitalt læringsmateriell, som alle andre i høyere utdanning og resten av utdanningssektoren har fri tilgang til. Konsekvensene er mer eller mindre dramatiske; dropout fra skole / studier og tidlig avgang fra yrkeslivet / uføretrygd, eller vansker og forsinkelser under skolegang og studier og vansker med å gjennomføre arbeidsoppgaver man er fullt kvalifisert for. Samfunnsøkonomisk har dette betydelige negative konsekvenser.

Stortinget vedtok i 2017 at IKT-forskriften, som er knyttet til §18 i Likestillings- og diskrimineringsloven, fra 1.1.2018 skal omfatte utdanningssektoren. Dermed kan hindringene, som mangelfull universell utforming representerer, etterhvert fjernes. SAF er selvfølgelig svært fornøyd med dette, men vi ser dessverre få konkrete politiske oppfølgingstiltak som kan bidra til at forskriftens krav kan oppfylles innen gitte frister.

At det også er behov for tiltak for å fjerne hindringene som opphavsretten skaper, for både tilgang og tilgjengelighet til digitalt læringsmateriell, er SAF helt enig med digitaliseringsutvalgets leder i. Vi støtter hans ambisjoner og tanker om løsningsforslag. Vi er også enige i at å <<begynne med lavthengende frukter>> er fornuftig. Imidlertid mener vi at det vil være lettest å først jobbe for fjerning av opphavsrettsbarrierer for funksjonshemmede forskere, lærere, studenter og elever, dvs. personer som i dag har tilgang til, men ikke tilgjengelighet til, kopibeskyttet digitalt læringsmateriell. Å finne løsninger på utestengelsen DRM-beskyytelsen (Digital Rights Management) medfører for brukere av datatekniske hjelpemidler vil etter all sannsynlighet gi nyttige erfaringer å ta med seg i videre arbeid for å gi allmennheten tilgang til det samme materialet.

SAF vil be om et møte med leder av Høyres digitaliseringsutvalg, samt Høyres representanter i Stortingets utdannings- og forskningskomité for, å drøfte situasjonen med mangelfull tilgjengelighet og tilgang til digitalt læringsmateriell produsert i høyere utdanningsinstitusjoner. Vi mener at vår kompetanse kan være nyttig for Høyres videre arbeid med både å løse utfordringene opphavsretten skaper for tilgjengelighet og tilgang til digitalt læringsmateriell, samt utfordringene knyttet til å oppfylle nye uu-krav i utdanningssektoren innen fristene Stortinget har vedtatt.

Til orientering har SAF henvendt seg til utdannings- og forskningskomiteen (9.8.2017), om sistnevnte. I svar av 15. februar ble vi bedt om å ta saken opp med partienes representanter i komiteen.

Vi håper dere kan møte oss, og ser fram til å høre fra dere!

Vennlig hilsen

Synshemmede Akademikere (SAF)

v/ Roger Riise, leder