Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Høringssvar fra SAF: EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner var ute på høring i fjor høst. 15. oktober leverte SAF følgende uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som høringssvar:

Synshemmede Akademikere (SAF) støtter departementets forslag til implementering der en gjennomføring av direktivet vil kreve lov- og/eller forskriftsendring, og mener det er svært viktig at kravene for offentlig sektor utvides til også å gjelde privat sektor.

SAF har lenge argumentert for at plikten til universell utforming av IKT også bør omfatte arbeidslivet. Arbeidslivet er i likhet med utdanningssektoren, den samfunnssektoren der manglende universell utforming av IKT har de alvorligste konsekvensene for synshemmede.

Blinde og mange svaksynte er avhengige av å benytte ulike typer hjelpemiddelteknologi slik som leselist og syntetisk tale når vi bruker IKT-utstyr og IKT-baserte systemer. For at hjelpemiddelteknologien skal fungere hensiktsmessig, må de ordinære datasystemene og -programmene bygge på etablerte standarder for tilgjengelighet. Det er med andre ord ingen garanti for at hjelpemidlene våre fungerer sammen med den programvaren eller den IKT-løsningen som arbeidsgiver benytter. Bare universell utforming av programvare og IKT-systemer basert på forhåndsdefinerte standarder for tilgjengelighet, kan sikre at hjelpemiddelteknologien fungerer.

Hvis plikten til universell utforming utvides til også å omfatte intranett og ekstranett, vil en viktig barriere mot å delta i arbeidslivet for synshemmede bli fjernet.

SAF tror også bestemmelsen i artikkel 7 om en tilgjengelighetserklæring vil være viktig for å bevisstgjøre om lov og regelverk som omfatter universell utforming. Vår erfaring er at det fremdeles er lite kunnskap om hvordan universell utforming kan skje i praksis, og dessuten hvem som har ansvar for at plikten etterleves. Fremdeles opplever vi at nye versjoner av applikasjoner og tjenester, som tidligere har hatt god tilgjengelighet sammen med hjelpeteknologi, i ny utgave framstår som lite tilgjengelige.

SAF vil videre se det som en fordel om direktivet også gjøres gjeldende for privat sektor. I takt med digitaliseringen blir stadig flere tjenester levert via nettbasserte løsninger fra tilbyder. For å sikre at synshemmede borgere ikke utestenges, må det stilles krav slik at hjelpeteknologi kan nyttes sammen med det digitale grensesnittet.

Vi viser også til Borgerrettstiftelsen Stopp Diskrimineringens høringssvar.

Med hilsen,

Roger Riise, leder