Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Høring om massive åpne nettkurs (MOOC)

SAF har levert høringsuttalelse til kunnskapsdepartementets høring om NOU 2014:5 MOOC til Norge - nye digitale læringsformer i høyere utdanning. SAF understreker fokus på at læringsmiljøet både pedagogisk og teknologisk skal være universell utformet. IT løsninger skal også ha mulighet for bruk av individuelt tilpassede hjelpemidler.

NOU står for Norges offentlige utredninger der et regjeringsoppnevnt utvalg bestående av ulike fagpersoner og representanter for interesseorganisasjoner får et mandat på utrede alle sider ved et tema.

SAF uttalelse til kunnskapsdepartementet:

SAF setter stor pris på utvalgets arbeid og at Kunnskapsdepartementet har satt fokus på MOOC som er i sterk utvikling også internasjonalt. Samtidig konstaterer SAF med skuffelse at engasjementet rundt MOOC er svært varierende fra norsk utdanningssektor.

SAF har lenge arbeidet for at undervisning skal utformes både teknologisk og pedagogisk på en slik måte at alle kan delta uansett funksjonsnedsettelse.

For den gruppen SAF representerer studenter og arbeidstakere med synshemning vil MOOC kunne skape større muligheter for ulike studium. For dem som er i arbeid vil det bli enklere å få videreutdanning og faglig oppdatering.

SAF ser det som selvfølgelig at utvalget i kap 4.4 understreker betydningen av universell utforming. Samtidig referes det til anbefalinger fra Universell - nasjonal pådriverenhet for inkluderende læringsmiljø.

SAF vil understreke følgende:

  • Det er ikke tilstrekkelig med anbefalinger. Dette må omsettes i konkrete krav.
  • Alle departementer og underliggende etater må ha et bevisst og selvstendig ansvar for at universell utforming blir fulgt opp på ulike områder.
  • Kunnskapsdepartementet må i tildelingsbrev og styringsdialog med universiteter og høyskoler forsikre seg om at det arbeides aktivt både teknologisk og pedagogisk for et universell utformet læringsmiljø.
  • Ved alle anskaffelser må det stilles krav om universell utforming i kravspesifikasjon både det som er rettet mot studenter, men også det som skal brukes av ansatte.
  • Alle dataløsninger for både studenter og ansatte må ha mulighet for bruk av individuelt tilpassede hjelpemidler.
Utvalget har levert en omfattende utredning, men når utvalget unnlater å konkludere på en del områder, mener SAF at MOOC i Norge er i en fortsatt tidlig fase der mye må avklares videre. Utvalget har kommet med 40 punkter som anbefalinger videre. SAF finner på nåværende tidspunkt vanskelig å ta stilling til alle men vil påpeke enkelte av punktene:
  • SAF støtter utvalgets anbefaling om at alle MOOC tilbud i Norge samles og profileres i en nasjonal nettportal. Det vil være uheldig hvis profilering kun blir overlatt til det enkelte universitet/høyskole da en risikerer at tilbudet blir fragmentert.
  • SAF støtter anbefaling om at samarbeid mellom universiteter og høyskoler og arbeidslivet blir brukt som (nytt) insentiv i finansieringssystemet for høyere utdanning