Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Høring om bedre anskaffelser

SAF har levert høringsuttalelse til Nærings og fiskeridepartementet om NOU 2014:4 . Enklere regler – bedre anskaffelser som er et resultat av forenklingsutvalgets arbeid. SAF advarer sterkt mot utvalgets forslag om å fjerne krav til universell utforming i offentlige innkjøp av varer og tjenester.

NOU står for Norges offentlige utredninger der et regjeringsoppnevnt utvalg bestående av ulike fagpersoner og representanter for interesseorganisasjoner får et mandat på utrede alle sider ved et tema.

Synshemmede Akademikere – SAF har i mer enn 30 år arbeidet for at alle studenter skal ha like muligheter til utdanning og etterfølgende karriere i arbeidslivet. SAF advarer sterkt mot flertallets forslag som går inn for å fjerne kravet om universell utforming.

Det offentlige har en stor rolle og påvirker produsenter og leverandører av varer og tjenester. At det stille krav om universell utforming utfordrer det til innovasjon som skaper nye løsninger. Videre bidrar universell utforming til økt standardisering som i et lengre perspektiv vil redusere kostnader ved utvikling av varer og tjenester.

EU har i direktiv om offentlige anskaffelser omfattet personer med nedsatt funksjonsevne.

Norge har i likhet med EU ratifisert FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne CRPD. Dette stiller krav til oppfylling av konvensjonen og SAF finner det underlig at Norge skal ha et regelverk som er svakere enn EU.

SAF vil understreke at anskaffelser også handler om å bevisstgjøre bestiller og leverandører om nødvendigheten av krav om universell utforming. Deltasenteret underlagt BUFDIR har i mange år jobbet med universell utforming og, har i publikasjonen ”Universell utforming i offentlige anskaffelser” IS-1346 påpekt følgende:

”Ved å ta høyde for universell utforming i planleggingsfasen kan det spares betydelige midler i forhold til å bygge om eller tilpasse produktet i ettertid. Hensynet til universell utforming må inngå som et element i alle fasene av en offentlig anskaffelsesprosess”.

Referanse:  http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Deltasenteret/Publikasjoner/IS-1346_Universell_utforming_i_offentlige_anskaffelser.pdf

SAF legger merke til at flertallet i utvalget begrunner følgende:

De samme kravene følger imidlertid nå av annen og mer treffende lovgivning. Etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 første ledd skal offentlige virksomheter ”arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten”.

Etter flertallets vurdering er det overflødig å supplere disse reglene med en egen bestemmelse i anskaffelsesregelverket som skal oppfordre oppdragsgivere til å tenke på universell utforming. Ut fra et ønske om forenkling foreslår derfor flertallet å stryke bestemmelsen”.

 SAF ser med økende bekymring på at en rekke offentlige myndigheter og politikere tar for gitt at annen lovgivning skal sikre universell utforming. Arbeid og utdanning er ikke en del av bestemmelsen om universell utforming av IKT i § 14 i DTL. Videre er ikke arbeid omfattet av § 13 om generell plikt til universell utforming.

For SAF er det viktig at alle sikres likeverdig tilgang til arbeid og utdanning, da IKT er helt nødvendig i både utdanning og arbeid.