Høringsuttalelse levert

Synshemmede Akademikere

Postboks 5911 Majorstuen

0308 OSLO

e-post: styre (krøllalfa) saf-org.no

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Høringsuttalelse til NOU 2011: 18 Struktur for likestilling

Synshemmede Akademikere, SAF, avgir med dette sin høringsuttalelse til NOU
2011: 18 Struktur for likestilling.

Vi støtter rent prinsippielt alle utvalgets forslag, men vi vil knytte noen kommentarer til noen av dem. SAF er medlem av Menneskerettsaliansen. Vi henviser derfor til deres høringsuttalelse for kommentarer til øvrige forslag.

Før vi kommenterer spørsmålene i høringsbrevet vil vi komme med noen
generelle kommentarer.

Gjennom mange års interessepolitisk arbeid for synshemmede med og i høyere utdanning har vi erfart at de ulike diskrimineringsgrunnlagene har svært ulik status. Et stort flertall erkjenner at det finnes kjønnsdiskriminering i vårt samfunn og at grupper med annen etnisk bakgrunn enn norsk blir diskriminerte. Imidlertid er erkjennelsen av at funksjonsnedsettelse er grunnlag for diskriminering fortsatt lav. Videre er ulike funksjonsnedsettelser ikke i fokus når det snakkes om mangfold. I slike tilfeller snakkes det stortsett om etnisk mangfold.

Den foreligggende utredningen og veien fram til den er dessverre intet unntak. Det er beklagelig at regjeringen utreder en struktur for likestilling
uten å inkludere funksjonsevne som ett av grunnlagene. Likestilling blir
oppfattet som noe som kun gjelder kjønn. Vi finner det uforståelig at
regjeringen ikke fant det nødvendig for utvalget å innhente fagkompetanse på
feltet funksjonsevne etter at utvalget selv anmodet om dette.

Spørsmål 1: Presisering i lovgivningen

SAF er opptatt av at alle skal ha samme grad av vern mot diskriminering og
vi er glade for at Likestillingsutvalget tar til orde for harmonisering av
lovverket.

SAF er enig i at det gjøres et skille i forpliktelser mellom bedrifter som
har 50 ansatte eller mindre. Men vi opprettholder vårt forslag fra høringen
til NOU 2009: 14 om at aktivitetsplikten skal gjelde for bedrifter med mindre
enn 50 ansatte.

SAF mener det er behov for en tydeliggjøring av aktivitetsplikten for
private arbeidsgivere med minst femti ansatte i alle diskrimineringslovene.

Det er lite kunnskap om lønnsforskjeller og ufrivillig deltid på grunn av
funksjonsnedsettelse, men det er all grunn til å tro at dette er et problem.
AKU for 2. kvartal 2011 viser at 47 % av sysselsatte funksjonshemmede jobber
deltid, 61 % av kvinnene og 31 % av mennene. Det er tidligere kommet fram at
svært mange jobber i små stillinger.

SAF støtter Likestillingsutvalgets forslag til konkretisering av
aktivitetsplikten for offentlig myndighet i likestillingsloven. Bortsett fra
rapportering på tilstand, mener vi tilsvarende presiseringer må inn i de
øvrige diskrimineringslovene.

SAF opprettholder også våre forslag om at utdanningsinstitusjoner skal ha
en egen aktivitetsplikt, og at aktivitetsplikten for arbeidslivets
organisasjoner ikke må fjernes jf. vår høringsuttalelse til NOU 2009: 14.

Vi mener det er av stor betydning for å styrke likestillingsarbeidet at
forbud mot diskriminering ledsages av aktivitetsplikt innenfor den enkelte
institusjons og organisasjons virksomhet.

Synshemmede erfarer at arbeidstakerorganisasjoner har for lite fokus på de
utfordringer som møter oss i arbeidslivet.

Spørsmål 2: Nytt likestillingsdirektorat

SAF støtter utvalgets forslag til ny struktur for likestillingsarbeidet.

En direktoratsmodell på sentralt og regionalt nivå vil gi
likestillingspolitikken et løft som vi erfarer det er behov for.

SAF vil imidlertid understreke betydningen av at direktoratet tilføres
kompetanse på likestillingsfeltet i forhold til de ulike
diskrimineringsgrunnlag. Vi har erfart gjennom 30 år som synshemmedes
interesseorganisasjon at manglende kompetanse er et av hovedproblemene, både i fagdepartementene og underliggende etater som vi kommer i kontakt med på
arbeids- og utdanningsområdet.

En forutsetning for at tilsynet med offentlige myndigheters aktivitetsplikt skal bli effektivt, er at tilsynsansvarlig har nødvendig kunnskap til å identifisere diskriminerende praksiser og barrierer.

Magne Bolme

leder, Synshemmede Akademikere

Kommentarer er stengt.