Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Høringsuttalelse levert til Standard Norge

SAF har levert høringsuttalelse til Standard Norges forslag til standard for universell utforming og brukermedvirkning i IKT.

Så vil jeg bare nok en gang understreke at selv om mitt navn står under uttalelsen, er dette langt fra mitt verk. Våre høringsuttalelser er resultat av godt frivillig arbeid fra våre kompetente utvalgsmedlemmer. Takk for at dere bidrar med deres interessepolitiske engasjement!

Synshemmede Akademikere

Postboks 5911 Majorstuen

0308 OSLO

e-post: styre@saf-org.no


Standard Norge


Synshemmede Akademikeres høringsuttalelse på standard prNS 11040, Universell utforming og brukermedvirkning – IKT


SAF, Synshemmede akademikere, leverer med dette høringssutalelse på standarden prNS 11040, Universell utforming og brukermedvirkning - IKT.


SAF mener at Standard Norge her har lagt fram en god standard som vil kunne bidra til at IKT-løsninger blir mer brukervennlige for alle og i særdeleshet for funksjonshemmede. Vi er spesielt tilfreds med at standarden anbefaler brukermedvirkning på systemnivå, og at det er satt fokus på nødvendig kompetanse hos brukermedvirkere. Videre er vi fornøyd med at ansvaret for å sikre brukermedvirkning er plassert hos bestiller og utvikler.


Kompetanse

Under avsnittet med tittelen Orientering, heter det: "Brukermedvirkning foregår med utgangspunkt i brukernes kompetanse, som anses nødvendig for å kunne utvikle gode løsninger." Vi mener at dette krever en presisering, og foreslår at følgende setning legges til: Brukermedvirkere bør ha høy kompetanse både på IKT-området generelt og på løsninger som brukes av gruppen han skal representere."


Presentasjon

Vi mener at lesbarheten av denne standarden ville vært bedre hvis innholdet i tabellen med tittelen "Aktiviteter i utviklingsprosessen" hadde vært presentert som løpende tekst. Vi foreslår at dette endres i den endelige utgaven.


Andre standarder

Selv om det kan virke åpenbart, mener vi det er nødvendig å presisere at andre tilgjengelighetsstandarder ikke kan settes til side selv om standarden om brukermedvirkning implementeres. Dette kan tas inn i avsnittet med tittelen Orientering.


Begrepsbruk

Tekniske hjelpemidler er definert i standarden. Senere brukes begrepet "individuelle hjelpemidler" om det samme. Begrepsbruken bør være konsistent, og "tekniske hjelpemidler" bør brukes gjennomgående.


I tillegget "Informasjon om funksjonsnedsettelser og barrierer", skilles det mellom sensoriske funksjoner, fysiske funksjoner, kognitive funksjonsnedsettelser og allergier. Vi mener at ordet "funksjoner" i overskriftene bør erstattes med "funksjonsnedsettelser". Dessuten bør begrepet "fysiske funksjoner" erstattes med "motoriske funksjonsnedsettelser". En sensorisk funksjonsnedsettelse kan godt defineres som en fysisk funksjonsnedsettelse, og begrepet bør derfor ikke brukes bare om motoriske funksjonsnedsettelser, slik det er brukt her.


Siste avsnittet i dette tillegget handler om sammensatte funksjonsnedsettelser. Vi foreslår å ta med døvblindhet her. Det vil synliggjøre mangfoldet i krav til en IKT-løsning.


Offentlig tilgjengelig

SAF er kritisk til at Standard Norge ikke offentliggjør standarder generelt og standarder som skal bidra til økt tilgjengelighet spesielt. Vi tror at en standard som må kjøpes, ikke vil bli brukt i samme grad som en offentlig tilgjengelig standard. Dermed reduseres brukervennligheten som en direkt følge av Standard Norges måte å forvalte standarder på. Vi mener det vil være til allmennhetens beste å tilby standardene til alle som måtte være interessert i dem. Større åpenhet vil ikke minst kunne bidra til at allmennheten kan etterprøve om en standard er fulgt eller ikke.


Magne Bolme

Leder, Synshemmede Akademikere