Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Klager Deltasenteret inn til LDO

Synshemmede Akademikere

e-post: styre@saf-org.no


Klage på Deltasenterets nettside med verktøy for handlingsplaner for universellutforming


Synshemmede Akademikere (SAF) klager Deltasenterets nettside med verktøy for handlingsplaner for universell utforming inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Vi mener sida med planleggingsverktøy bryter med prinsippene for universell utforming av IKT. Deltasenteret har utformet ei veiledningsside som bryter med bestemmelsene i § 9 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Siden Deltasenteret er et statlig organ som skal spre kunnskap om universell utforming på alle samfunnsområder, finner vi det svært graverende når dette organet selv bryter med grunnleggende prinsipper for universell utforming. Ved å basere det utarbeidede verktøyet på bruk av Flash, har Deltasenteret alt i utgangspunktet brutt med grunnprinsipper for universell utforming. Flash fungerer ikke på alle plattformer.


Det blir i denne sammenheng underordnet at løsningen uansett plattform ikke fungerer for synshemmede som må bruke skjermlesere, men vi påpeker også at det er tilfellet. Skjermlesere takler ikke denne Flash-løsningen. Deltasenteret har riktignok oppgitt hvordan man skal bruke en spesiell skjermleser på verktøyet, men en slik løsning av tilgjengelighetsproblemer er uforenlig med prinsippene for universell utforming. Det kan ikke forutsettes at synshemmede skal ha siste versjon av en bestemt skjermleser for å få tilgang til dette planleggingsverktøyet. Deltasenteret legger imidlertid til grunn nettopp en slik forutsetning her. Ingen av oss som har prøvd verktøyet har den siste versjonen av denne skjermleseren, og vi får da heller ikke tilgang til verktøyet.  


Hovedproblemet er likevel at man har valgt å bruke Flash for å utforme verktøyet. Gjennom valget av denne programvaren bryter Deltasenteret med grunnleggende prinsipper for universell utforming av IKT. Vi vil understreke at de ikke er noe i innholdet som presenteres på sidene som kan forsvare bruk av Flash. Verktøyet består av tekst og bilder som like godt kunne ha latt seg formidle i HTML. Valget av Flash vitner også om manglende respekt for oppgavene de er satt til å utføre. Vi vil i den forbindelse minne om at LDO alt har slått fast at bruk av Flash er brudd på dtl. I Sak 11/1784 slo ombudet fast at SVs bruk av Flash i partiets valgkampkampanje på nett foran kommunevalget 2011 var brudd på plikten til universell utforming av IKT gitt i § 9 i dtl.


Til slutt vil vi minne om at Deltasenteret også i fjor ble klaget inn for å ha utformet utilgjengelige nettløsninger. Denne klagen ble trukket fordi Deltasenteret tok tak i problemene. Men siden man nå viser at man ikke har lært av tidligere feil, og man ikke har tatt seg bryet med å sette seg inn i rådende praksis på området, håper vi LDO behandler saken så raskt som mulig.


Magne Bolme

Leder, Synshemmede Akademikere

Ønsker du å se planleggingsverktøyet selv, kan du finne det ved å gå til denne adressen: www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/handlingsplaner/