Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Høringssvar om standard for tilgjengelige elektroniske dokumenter

Standard Norge har sendt forslag om standard for tilgjengelige elektroniske dokumenter på høring. Nedenfor er vårt høringssvar.

Jeg vil bemerke at dette høringssvaret ikke var helt greit å levere. Standard Norge går for skjema, og det er ikke noe å gå for hvis man skal få skikkelige svar. Det er bare greit for den som har hatt tid til å lage skjemaet ...

Synshemmede Akademikere

Postboks 5911 Majorstuen

0308 OSLO

e-post: styre@saf-org.no


                Stokke, 16. mars 2013


Standard Norge


Høringsuttalelse til standard om tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter


Synshemmede Akademikere, SAF, takker for at vi får anledning til å komme med høringsuttalelse til standard om Tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter - Krav til utforming, oppmerking og filformater. Innledningsvis vil vi uttrykke tilfredshet over at Standard Norge har fått laget en standard på dette viktige området. Når det er sagt, stiller vi oss undrende til at dokumentet som inneholder høringsforslaget er kopibeskyttet. Det er kjent at slike mekanismer hindrer tilgjengelighet. Vi mener derfor at det bør anbefales i standarden å publisere dokumenter uten kopibeskyttelse. "Vannmerket", navn og e-postadresse i toppen av hver side, skaper også en barriere i form av støy under lesingen.


Videre har vi noen kommentarer som vi også håper blir innarbeidet i den endelige standarden.


Under overskriften Orientering står følgende setning:

"Elektroniske dokumenter gir hver enkelt leser mulighet til å velge sin egen presentasjonsform."


Vi foreslår å begynne setningen med:

"Elektroniske dokumenter som er universelt utformet, ...". Da vil det komme tydeligere fram at utformingen er essensiell for at alle skal kunne lese dokumentene. Vi er glad for at standarden framhever at også andre grupper enn blinde, svaksynte og andre lesehemmede har nytte av at dokumenter utformes riktig.


Under samme overskrift finner vi følgende:

"I tillegg åpnes det for nye anvendelser for tradisjonelle lesere, ...". Uttrykket "tradisjonelle lesere" bør erstattes med "lesere generelt".


Under overskriften Termer og definisjoner defineres hjelpemidlet leselist. Vi mener begrepet skjermleser, som også forekommer i dokumentet bør beskrives, f.eks. slik:

En skjermleser er et dataprogram som presenterer tekst i et skjermbilde i form av kunstig tale via en talesyntese eller punktskrift via en leselist.

Merknad: Skjermleseren kan tilkjennegi elementer som overskrifter, tabeller, lister osv. i dokumentet, og brukeren har tilgang til kommandoer i skjermleseren for å navigere til ønsket element."


Definisjon av begrepet leselist:

Vi foreslår å stryke parentesen med ordet "avføles". Siste setning under merknaden: "Sammen med programvare kan også tagger presenteres for å vise hva elementet som leses er, for eksempel overskrift." Denne bør strykes, da dette er funksjonalitet i skjermleseren og ikke i leselisten.


Nedsatt funksjonsevne:

Nedsatt funksjonsevne er definert slik: "tap eller skade av kroppsdel eller en av kroppens funksjoner"


Vi kan ikke se at uttrykket "nedsatt funksjonsevne" er brukt andre steder i dokumentet, og vi foreslår å stryke definisjonen.


Tilgjengelighet defineres slik:

"egenskap ved programvare og maskinvare som muliggjør at produktet kan brukes av alle, fortrinnsvis ved egen hjelp". Vi foreslår følgende definisjon: "egenskap ved programvare, maskinvare og dokument som gjør at produktet kan brukes av alle, fortrinnsvis uten individuell tilrettelegging".


I kapittel 4.3, om kontrast, heter det:

"God kontrast er viktig. Kontrast mellom skrift og bakgrunn skal være minst 4,5:1 på skjerm."


SAF er enig i at god kontrast er viktig, og vi går derfor inn for å bruke WCAGs retningslinje 1.4.6 som angir et kontrastforhold på 7:1. For mange svaksynte er dette helt nødvendig for å kunne lese et dokument. Et annet forhold som har stor betydning for mange svaksynte, er at det må være mulig å vise dokumentet i omvendt kontrast uten at innhold blir usynlig, og dette bør komme med i standarden.


I kapittel 5 snakkes det om oppmerking i et dokument. Tidligere i standarden brukes begrepet tagging. Oppmerking er et norsk begrep som bør brukes gjennomgående.


I kapittel 5.3 heter det:

"Flytende elementer skal ikke brukes. Elementer som bilder, grafikk, tekstbokser osv. skal forankres i teksten slik at leserekkefølgen blir logisk for brukere som benytter programvare for å navigere i dokumentet."


Alle benytter programvare for å navigere i et dokument. Vi foreslår derfor å endre siste del av setningen slik: " ... slik at leserekkefølgen blir logisk for brukere som benytter programvare for å få opplest innholdet."


Under overskriften Hierarkisk organisering av overskrifter foreslår vi å endre følgende setning under merknaden: "Brukere som benytter leselist, skaffer seg gjerne oversikt over dokumenter ved å hoppe fra overskrift til overskrift." Vi foreslår å bytte ut ordet "leselist" med "skjermleser" i denne setningen.


I kapittel 6.1 om Referansekatalogen heter det:

  "Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor angir obligatoriske og anbefalte filformater. For mer informasjon henvises det til gjeldende utgave av referansekatalogen. Kravene til tekstdokumenter som vedlegg til e-post er de samme som for nedlasting fra nettsteder."


Dette er bare til en viss grad riktig. Vi mener at standarden bør presisere at HTML skal være primærformatet ved publisering på nett, slik Referansekatalogen også gjør. Når det gjelder vedlegg til e-post, er det en selvfølge at disse skal være tilgjengelige. Her brukes imidlertid ikke HTML, og andre formater må velges.


A.2 Tabeller: Her forekommer følgende setning:

"Innhold bør kunne presenteres på flere måter, f.eks. ved hjelp av både figur og tekst." Setningen bør enten forklares nærmere eller den bør strykes.


Magne Bolme

Leder, Synshemmede Akademikere