Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Vellykket framstøt mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Så lenge forskriften til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.) ikke har kommet har vi et svært utilstrekkelig lovvern på IKT-området. Denne forskriften har blitt utsatt flere ganger, og etter hvert har det blitt umulig å få noen i forvaltningen til å komme med en tidsplan for når forslag til forskriften kunne ventes å komme på høring. Denne tausheten har vært meget frustrerende for alle som har jobbet med denne saken. Vi kom ikke videre verken med inkluderings- eller fornyingsdepartementet. Så i april rettet Synshemmede Akademikere en forespørsel til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, der vi ba komiteen om å etterlyse forskriften til § 11 i dtl.

Komiteen tok saken, og skrev brev til Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren for å få ministeren til å redegjøre for hvorfor forskriften til § 11 i dtl. fortsatt manglet.

Nå har BLD svart på komiteens henvendelse. Og svaret er avklarende. Her opplyses det at forskriften kommer på høring før sommeren, og man tar sikte på at den skal være vedtatt før utgangen av året. Så nå gjelder det å kaste seg over forslaget til forskrift med en gang det kommer på høring.

Vi kan være meget fornøyde med dette framstøtet mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Nå har vi, gjennom komiteen, fått en forpliktende tidshorisont for når forskriften til § 11 i dtl. Skal være i funksjon. Det er i alle fall nok til å gjøre meg fornøyd med vårt arbeid med forskriften i vår. Når en minister forplikter seg slik skriftlig for Kontroll- og konstitusjonskomiteen er det et løfte som må tas på alvor av alle.

Her kan interesserte lese all relevant korrespondanse i denne saken.

Magne Bolme leder

Synshemmede Akademikere

Postboks 5911 Majorstuen

0308 OSLO

e-post: styre@saf-org.no             


Stokke, 25. april 2012


Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Stortinget

0026 OSLO


Manglende forskrift til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven


Synshemmede Akademikere (SAF) er en interessepolitisk forening av synshemmede som er i eller som har tatt høyere utdanning.


Å sikre et robust lovvern gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) er svært viktig for oss. På samfunnsområdene knyttet til IKT er det paragrafene 9 og 11 som skal sikre universell utforming og tilgjengelighet. § 11 i DTL gir disse bestemmelsene for frister og reguleringer av universell utforming av nye IKT-løsninger rettet mot allmennheten:


§ 11 Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten.(...) Kongen skal gi forskrifter med nærmere bestemmelser om avgrensning av virkeområdet og innholdet i plikten til universell utforming etter denne paragrafen.


Forskriften som skulle gi standarder og retningslinjer for hva plikten til universell utforming av IKT rettet mot allmennheten skulle omfatte, skulle dermed ha vært på plass til 1. juli 2011. Men etter at Stortinget fattet sitt lovvedtak har Regjeringen alt flere ganger skjøvet på fristen for å få en gjeldende forskrift på plass, og pr. dags dato har ikke forskriften en gang vært på høring. Nå har FAD ingen frist for når forskriften skal komme på høring. § 11 i DTL har dermed i praksis ennå ikke trådt i kraft, fordi forskriften til paragrafen ikke er utarbeidet. Regjeringen har dermed ikke fulgt opp Stortingets lovvedtak fra 2008.


Den manglende forskriften til § 11 undergraver også lovvernet av universell utforming av IKT hjemlet i § 9. Vi kjenner til flere synshemmede som har klaget på manglende universell utforming av IKT til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Men ombudet vegrer seg mot å fremme saker om manglende universell utforming av IKT med utgangspunkt i § 9 med begrunnelsen at så lenge forskriftene til § 11 ikke er på plass, savner man forskrifter og retningslinjer på området.

Vi håper Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil se nærmere på denne saken, da den manglende oppfølgingen av Stortingets lovvedtak bidrar til at vi ikke kan få et fullverdig lovvern på dette området.


Vennlig hilsen

Magne Bolme

Leder, Synshemmede Akademikere

(Her følger svar fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Svarbrevet er skannet, og skanningen er ikke feilfri. Likevel tar vi med brevet, fordi det er høyst relevant i sammenhengen.)

Synshemmede Akademikere Postboks 5911 Majorstuen


0308 OSLO r171 Stortinget


Kontroll- og konstitusjonskomiteen


Vår dato: 24.05.2012 Vår ref.:


Deres dato: Deres ref.:


Manglende forskrift til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven


Det vises til brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 25. april 2012.


Komiteen har besluttet å be om en uttalelse om saken fra statsråden i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Vedlagt følger kopi av komiteens brev til departementet.


Komiteen vil komme tilbake til saken når den har mottatt svar fra departementet.


Med vennlig hilsen Kontroll- og konstitusjonskomiteen

40111111.-4 Anders Anundsen Komitéleder Vedlegg


Stortinget, 0026 Oslo Tlf. 23 31 37 60 Faks 23 31 38 47 NO 971 524 960 www.stortinget.no
OPI LJL oiit lll7 FI


Statsråd Inga Marte Thorkildsen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep


0030 OSLO


Spørsmål fra Synshemmede Akademikere Stortinget


Kontroll- og konstitusjonskomiteen


Vår dato: 24.05.2012 Vår ref.:


Deres dato: Deres ref.:


Kontroll- og konstitusjonskomiteen har mottatt vedlagte brev av 25. april d.å. fra Synshemmede Akademikere. I brevet viser organisasjonen til diskriminerings og tilgjengelighetsloven § 11 Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som lyder:


”Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. Nye IKT - løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. For eksisterende IKT - løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021. Plikten omfatter ikke IKT-løsninger der utformingen reguleres av annen lovgivning. () Kongen skal gi forskrifter med nærmere bestemmelser om avgrensning av virkeområdet og innholdet i plikten til universell utforming etter denne paragrafen.”


Synshemmede Akademikere påpeker at regjeringen flere ganger har skjøvet på fristen for å få en forskrift på plass. Komiteen ber om statsrådens kommentar til det som kommer frem i vedlagte brev fra Synshemmede Akademikere.


Med vennlig hilsen Kontroll- og konstitusjonskomiteen


Anders Anundsen Komitéleder Vedlegg


Stortinget, 0026 Oslo Tlf 23313760 Faks 23 31 38 47 NO 971 524 960 www.stortinget.no

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Stortinget
0026 OSLO

Deres ref. Vår ref. Dato

12/4945 07.06.2012


Svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om arbeidet med forskrift til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven


Det vises til brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen av 24. mai 2012. Komiteen viser til en henvendelse fra Synshemmede Akademikere som stiller spørsmål ved hvorfor det tar lang tid å få på plass forskrift til diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 11.


Det har tatt lengre tid å få på plass forskrift til lovens § 11 enn det som var forutsatt da loven ble vedtatt. Som barne-, likestillings- og inkluderingsminister er jeg opptatt av å få på plass regler og ordninger som skal sikre et inkluderende samfunn. Jeg har derfor et ønske om å få iverksatt forskriften snarest mulig.


Arbeidet å utforme forskrifter til § 11 er lagt til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har samarbeidet tett med Difi i arbeidet med forskriften. Difi har gjennomført et grundig arbeid med å se på de tekniske sidene av forskrift til § 11.


Det foreligger en rekke internasjonale standarder for universell utforming av IKT. Det eksisterer imidlertid ikke regelverk i andre land som pålegger virksomheter en plikt til universell utforming av IKT tilsvarende den norske bestemmelsen. Det har derfor vært nødvendig å gjøre et mer omfattende arbeid for å se på hvordan en slik forpliktelse kan utformes. Dette gjelder både hvilke IKT-løsninger som kan omfattes av en slik plikt, hvilke tekniske løsninger som er anvendbare, og ikke minst hvilke krav som kan stilles uten at forpliktelsene blir uforholdsmessig byrdefulle for virksomhetene. I arbeidet med å utforme forskrifter har Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet / Difi innhentet en rekke vurderinger av kostnadene knyttet til en plikt til universell utforming av IKT.


Ettersom en plikt til universell utforming vil berøre flere departementers ansvarsområder har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som loveier og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som ansvarlig for regjeringens IKT-politikk samarbeidet tett med de andre departementene for å vurdere den nærmere utformingen av en forskrift til § 11. Dette har vært en tidkrevende prosess.


Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet planlegger å sende på høring utkast til forskrift til § 11 før sommeren. Det tas sikte på at forskriften i så fall kan vedtas i løpet av høsten 2012. Forskriften vil da tidligst kunne tre i kraft 1. januar 2013. Kravene i forskriften vil da gjelde fra 1. januar 2014.


Med hilsen


Inga Marte ThorkildsenVedr. manglende forskrift til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven    

Det vises til brev til komiteen av 25. april i år med spørsmål om manglende forskrift til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I brevet ble det stilt spørsmål ved hvorfor det tar så lang tid å få på plass denne forskriften.


Komiteen rettet en henvendelse til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren og ba om en kommentar om saken. I statsrådens svar 7. juni gjøres det rede for hvorfor det har tatt lengre tid enn planlagt å iverksette forskriften om universell utforming av IKT. Det opplyses imidlertid at forskriften vil kunne vedtas høsten 2012, og tre i kraft tidligst 1. januar 2013. Kravene i forskriften vil da gjelde fra 1. januar 2014.


Komiteen tar statsrådens redegjørelse til etterretning, og oversender med dette svaret.


Med vennlig hilsen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen


Anders Anundsen

Komitéleder


Vedlegg