Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Byrådet i Oslo vil forlate måltall for nyansatte med funksjonsnedsettelse

.. has_math: no .. status: published .. wp-status: publish -->

Synshemmede Akademikere (SAF)
Postboks 5911 Majorstuen
0308 OSLO


                  Stokke, 8. juni 2011.Finansbyråd Kristin Vinje


FJERNING AV MÅLTALL FOR SYSSELSETTING AV FUNKSJONSHEMMEDE

VÅRE KOMMENTARER


Det vises til finansbyråd Kristin Vinjes utspill til NRK Østlandssendingen den 21. mai, der hun gikk inn for å fjerne kommunens bruk av måltall for sysselsetting av funksjonshemmede. Byråden begrunner ønsket om å gå bort fra måltall for sysselsetting av funksjonshemmede med at det er vanskelig å følge opp vedtaket fordi kommunen ikke har systemer for å dokumentere eventuell måloppnåelse.


Synshemmede Akademikere er helt på linje med byråden når hun påpeker nødvendigheten av å ha konkrete mål og virkemidler for å få en virksom sysselsettingspolitikk rettet mot funksjonshemmede. Her presenterer vi derfor noen konkrete forslag til hvordan kommunen kan rekruttere funksjonshemmede til sin ordinære arbeidsstyrke. Blant disse forslagene er vårt hovedforslag fra tidligere korrespondanse med finansbyråden. Se brev datert 21. oktober 2009.


Forslag til konkrete rekrutteringstiltak:

  • Oslo kommune må opprette traineestillinger for å rekruttere funksjonshemmede i etater og bydeler, eller kommunen må legge til rette for at funksjonshemmede kan delta i traineeprogram den ellers er involvert i
  • funksjonshemmede må oppfordres til å søke i alle utlysingstekster til stillinger i kommunen på lik linje med andre underrepresenterte grupper
  • når stillinger utlyses i kommunen skal minst en kvalifisert funksjonshemmet søker innkalles til intervju, hvis person med slik bakgrunn finnes blant søkerne
  • diskriminerende rekrutterings- og intervjuprosedyrer må motvirkes ved at det utarbeides veiledere og kursopplegg for arbeidsgivere og tillitsvalgte
  • det må tas i bruk klare kriterier slik at man i rekrutteringsprosesser og i arbeidssituasjoner for øvrig kan skille klart mellom forhold som gir nedsatt funksjonsevne på grunn av medisinske forhold som reduserer arbeidsevnen, og redusert funksjonsevne som skyldes diskriminering og samfunnsskapte barrierer

Alle tiltakene vi har listet opp over må gjennomføres som en del av en bevisst strategi. Innlemming av funksjonshemmede blant ansatte i Oslo kommune må omfattes av kommunens mangfoldsstrategi. Hvis det ikke er en grunnleggende forståelse av hvem tiltakene skal nå og av hvilke problemer man ønsker å motvirke gjennom å ta i bruk disse virkemidlene vil de heller ikke kunne bidra til økt sysselsetting av funksjonshemmede i kommunens ordinære arbeidsstyrke. Skal tiltakene ha noen effekt må derfor kommunen samarbeide med tillitsvalgte og ledere for å skape bevissthet rundt funksjonshemmede som en diskriminert og utestengt gruppe på arbeidsmarkedet.


Videre er det nødvendig å få innarbeidet en forståelse av hvor uensartet gruppen funksjonshemmede er. Bare gruppen synshemmede er i seg selv svært uensartet. Vi møter i varierende grad fordommer og utestengende barrierer på arbeidsmarkedet, der det er helt blinde som rammes hardest av utestenging og diskriminerende holdninger.


I forbindelse med gjennomføringen av sine traineeprogram i sentralforvaltningen har Fornyings- og administrasjonsdepartementet formulert gode kriterier for å kunne skille mellom nedsatt arbeidsevne og nedsatt funksjonsevne. Vi mener at disse kriteriene kan være et godt utgangspunkt for alt rekrutteringsarbeid, der målet er å rekruttere funksjonshemmede til ordinære stillinger i kommunen.


Hvis Oslo kommune tar i bruk de målrettede tiltakene og kriteriene vi har presentert over vil kommunen ha både midler og mål for å utvikle en sysselsettingsstrategi rettet mot funksjonshemmede som utestenges fra det ordinære arbeidsmarkedet. Bare ved å ta i bruk slike bevisste strategier kan kommunen nå den sammensatte gruppen som samles under betegnelsen funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. Og bare gjennom slik målretting kan bruk av måltall for sysselsetting av funksjonshemmede si noe meningsfullt om kommunen når sine mål.


Vi representerer en godt utdannet formidlingsklar gruppe funksjonshemmede med full arbeidsevne. Men som dette til tross opplever å stille bakerst i søkerkøene. Hvis kommunens eventuelle måltallssystem ikke kan avdekke om den lykkes i å øke vår deltakelse i kommunens arbeidsstyrke vil bruk av slike måltall ikke ha noen betydning for våre muligheter til å delta på det ordinære arbeidsmarkedet.


Vi utdyper gjerne våre synspunkt på rekruttering av funksjonshemmede i et møte med byråden. I et slikt eventuelt møte vil vi også benytte anledningen til å påpeke hvor viktig et universelt utformet arbeidsmiljø er for funksjonshemmede.


Vennlig hilsen


Magne Bolme
leder, Synshemmede Akademikere


Nina Tveter
leder, arbeidsmarkedspolitisk utvalg

Les også:

Byrådet vil forlate målet om at fem prosent av alle nyansatte i Oslo kommune skal ha funksjonsnedsettelser. Les om dette på [Ivar Johansens nettsted->http://www.ivarjohansen.no/temaer/funksjonshemmede/3078-funksjonshemmede.html].