Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Svar fra KMD

Postadresse

Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse

Akersg. 59

www.kmd.dep.no

Telefon: 22 24 90 90

Org.nr. 972 417 858

Avdeling

Avdeling for IT- og

forvaltningspolitikk

Saksbehandler

Anine Ung

22 24 68 67

Synshemmede Akademikere v/ Sølvi Marie Risøy

Deres ref Vår ref

19/3513-17

Dato 25. september 2020

Henstilling om å utrede innføring av krav til universell utforming av IKT i arbeidslivet

Vi viser til deres henvendelse av 28. juni 2019, med henstilling om å utrede innføring av krav til universell utforming av IKT i arbeidslivet, og at det bevilges penger til en slik samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av å innlemme arbeidslivet i ldl. § 18 med tilhørende forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Dere viser til seminaret "Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet" (14.-15. juni), hvor statssekretær Paul Chaffey holdt et innlegg. Videre vises det til et debattinnlegg av Kristin Berg, som ble besvart av Nicolai Astrup.

Bakgrunnen for henstillingen er at kravene til universell utforming (UU) av IKT ikke gjelder i arbeidslivet. Dere viser til at dette medfører at ferdigutdannede synshemmede og andre funksjonshemmede risikerer å ikke komme inn på arbeidsmarkedet på grunn av manglende UU av IKT. Videre at yrkesaktive blir mindre effektive eller presses ut av arbeidslivet.

I forbindelse med det pågående arbeidet med å gjennomføre EUs direktiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett gjennomførte Vista Analyse en samfunnsøkonomisk utredning (2018/01), som viser at krav til UU av intranett/ekstranett vil gi en moderat økning av antall funksjonshemmede i markedet. Dere påpeker at økningen er moderat grunnet at utredningen ikke omfattet IKT-løsninger i arbeidslivet generelt. Bakgrunnen for avgrensningen av utredningen var at utredningen skulle beregne de samfunnsøkonomiske kostnadene av å gjennomføre EUs direktiv på området (WAD).

Ettersom direktivet ikke stiller krav til universell utforming av øvrige IKT-løsninger i arbeidslivet, var dette spørsmålet ikke en del av Vista sitt oppdrag. Dere viser derfor til behovet for en ny utredning som bør omfatte:

  1. Webapplikasjoner (f.eks. fagsystem i web-grensesnitt)

  2. Automater og adgangskontrollsystemer

  3. Online-versjoner av kontorstøtteprogrammer (f.eks. Office 365).

  4. Terminalserverløsninger

Når det gjelder de tre første punktene viser dere til at eksisterende krav til UU av IKT, innenfor andre sektorer, enkelt kan utvides til å gjelde arbeidslivet. Når det gjelder punkt 4 viser dere til at kan være behov for ytterligere krav til UU på området.

Det fremgår av dagens ldl. § 18 tredje ledd at plikten til universell utforming av IKT-løsninger ikke gjelder der utformingen reguleres av annen lov eller forskrift (sektorprinsippet).

Vi ønsker å informere SAF at det er besluttet at det skal igangsettes en ekstern utredning av det juridiske handlingsrommet for, og administrative og økonomiske konsekvensene av, å pålegge virksomheter en plikt til universell utforming av både fysiske forhold og IKT på arbeidsplassen. Regelverket på dette saksfeltet er hjemlet i likestillings- og diskrimineringsloven. Utredningen vil være en oppfølging av det som fremgår av forarbeidene til likestillings- og diskrimineringsloven (Prop. 81 L (2016-2017) kapittel 22.10.7.

Kulturdepartementet vil arrangere et innspillsmøte om saken. For spørsmål knyttet til innspillsmøte, eller det planlagte utredningsarbeidet, kan dere kontakte Maria Helena Jokila (KUD) på: Maria-Helena.Jokila@kud.dep.no eller Anine Ung (KMD) på anine.ung@kmd.dep.no eller på telefon: 22 24 68 67.

Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)

avdelingsdirektør

Anine Ung

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Brevet i PDF