Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Svar fra UiB til NBF og SAF

UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetsledelsen

Norges Blindeforbund

Att: Kristin Kjæret

Postboks 5900 Majorstuen

0308 OSLo

Deres ref Vår ref

2019t24652-MATHO

Dato 12.11.2019

Oppfordring til å inkludere universell utforming under Nasjonal konferanse om digitalisering i høyere utdanning

Viviser til brev fra Norges Blindeforbund og Synshemmede Akademikere av 14110-2019, der Blindeforbundet etterlyser temaet universell utforming av digitale løsninger i programmet til den nasjonale konferansen Digitalisering i høyere utdanning som ble holdt i Bergen 17 .-18. oktober 2019

UiB og Diku anerkjenner viktigheten av universell utforming i digitale løsninger for utdanning. Selv om ikke dette var et av hovedtemaene på konferansen denne gang, ble problemstillinger rundt dette løftet i flere sammenhenger i løpet av konferansen, for eksempel i keynote av professor Jan Gulliksen på dag 1 og i spørsmål knyttet til digital løsning for intervju for opptak som ble presentert av NHH på dag 2.

Vi ser imidlertid at dette også kunne vært fremhevet som et eget tema og vil ta dette til vurdering for neste års konferanse. Når programkomit6en for dette er konstituert, vil vi ta kontakt for et oppfølgende møte angående dette.

Diku arrangerer flere seminarer og konferanser i løpet av året, og vil også fortløpende vurdere muligheten for å tydeliggjøre universell utforming som tema.

I henvendelsen viser også Blindeforbundet og Synshemmede Akademikere til måling utført av DIFI for kvalitet av universell utforming, der UiB innfrir 48% av kravene. I oppfølgingen av denne saken, viste det seg at DlFl hadde målt kvalitet på en rekke eldre nettsider som ikke var i bruk eller ikke tilhørte kjernevirksomheten ved UiB. UiB understreker at vi tar disse kravene svært alvorlig, og at universell utforming følges opp i tråd med regelverk generelt.

UiB og Diku takker for innspill til årets konferanse og tar med seg innspillene til neste års dig italiseringskonferanse.

Telefon 55 58 00 00

postmottak@uib.no

Internett www.uib.no

Org no. 874789 542

Universitetsledelsen

Telefon 55 58 20 01/02

Besøksadresse

Mus6plass '1

Bergen

Saksbehandler

Mathilde Holm

Postadresse

Vennlig hilsen

Oddrun Samdal

Viserektor for utdanning, UiB Harald Nybølet

Direktør, DIKU

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi Dir. for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning