Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Henstilling om å utrede innføring av krav til universell utforming av IKT i arbeidslivet

Synshemmede Akademikere - SAF

Til digitaliseringsminister Nikolai Astrup

postmottak@kmd.dep.no

Oslo, 21. juni 2019

Synshemmede akademikere ber digitaliseringsminister Nikolai Astrup om å bevilge penger til en samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene ved å innlemme arbeidslivet i Likestillings- og diskrimineringslovens §18, med tilhørende forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger.

Synshemmede akademikere (SAF) er en interessepolitisk forening som arbeider for lik rett til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Foreningen er landsomfattende og har eksistert siden 1983.

SAFs henstilling ble utarbeidet under det nylig avholdte seminaret «Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet» (14.-15.06.2019), hvor statssekretær Paul Chaffey var én av innlederne.

Bakgrunn for henstillingen

I 2018 ble lov og forskrift om universell utforming (uu) av IKT utvidet til å omfatte utdanningssektoren. Arbeidslivet er imidlertid enda ikke omfattet. Dette innebærer at ferdig utdannede synshemmede og andre funksjonshemmede risikerer å ikke komme inn på arbeidsmarkedet, på grunn av manglende uu av IKT. SAF har erfaring med at yrkesaktive blir mindre effektive, og i verste fall presses ut av arbeidslivet, på grunn av mangelfull uu av IKT. Vi viser i denne sammenheng til to avisartikler skrevet i 2019:

Norge er i dag i ferd med å implementere EU-direktivet om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner. Kravene i direktivet retter seg bl.a. mot intra- og ekstranett i off. virksomheter. Dette er det første steget på veien mot uu av IKT i arbeidslivet. I forkant av implementeringen av direktivet har Vista Analyse AS, på oppdrag fra KMD, i 2018 utredet de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Analysen viser at innføring av EU-direktivet, tilpasset norsk lovgiving, vil gi en moderat økning av antall funksjonshemmede i arbeid. At gevinsten kun er moderat, skyldes at mandatet for utredningen ikke omfattet IKT i arbeidslivet generelt, kun intra- og ekstranett. En beslutning om å innlemme arbeidslivet i kravene til uu av IKT-løsninger forutsetter en samfunnsøkonomisk konsekvensutredning, i likhet med det som ble gjort i forkant av utvidelsen til utdanningssektoren og implementering av EU-direktivet. En ny utredning,

angående krav om uu av IKT i arbeidslivet, mener SAF bør omfatte følgende punkter:

  1. Webapplikasjoner (f.eks. fagsystem i et web-grensesnitt)

  2. Automater og adgangskontrollsystemer

  3. Online-versjoner av kontorstøtteprogrammer (f.eks. Office 365)

  4. Terminalserverløsninger

Mht. punktene 1, 2 og 3 mener SAF at eksisterende krav til uu av IKT, innenfor andre sektorer, enkelt kan utvides til å gjelde arbeidslivet.

Punkt 4 er imidlertid mer utfordrende. Utredningen må derfor vurdere om det må stilles ytterligere krav for å oppnå universell utforming på dette området.

SAF håper at denne henstillingen kan etterkommes så snart som mulig.

Vennlig hilsen

Synshemmede Akademikere,

v/ leder Sølvi Marie Risøy

Kopi er sendt:

Partigruppene på Stortinget: