Hyggelig på Helsfyr - Synshemmede Akademikeres årsmøte og jubileumsseminar 08. – 10. mars

På søndag avsluttet vi vår årsmøte- og seminarhelg på Rica Helsfyr Hotell. Det er bestandig både trivelig og lærerikt på våre seminarhelger, men det ble litt ekstra stas denne helga fordi foreninga nå kan markere sitt 30-årsjubileum. Denne milepelen ble behørig markert med festmiddag på lørdagskvelden. Middagen ble en verdig, stilfull og hyggelig markering av en vital jubilant. Takk til festkomiteen, Nina Tveter og Berit Vegheim.

Selv om undertegnede må betraktes som sterkt inhabil i bedømmelsen, våger jeg meg likevel til å si at også lørdagens seminar ble vellykket. Her vil jeg spesielt trekke fram Eli Knøsens presentasjon av ulike sider ved Likestillings- og diskrimineringsombudets arbeid, og ombudets samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner. Knøsen ga en forbilledlig ryddig og inspirert presentasjon, og hun ble belønnet med engasjert respons fra seminardeltakerne.

Så må jeg også nevne paneldebatten som avsluttet seminaret etter lunsj. Debatten ble ledet av Berit Vegheim, og i panelet satt Terje Pettersen (SAF), Hans Hjellemo (Uloba), Arne Lein (norges Handikapforbund), John Arne Torstensen (LSHDB), og Sylvi Graham (Høyre).

Debatten ble tematisk delt i to. I del en debatterte man ”praktiske” interessepolitiske saker knyttet til de hindringene synshemmede møter på arbeidsmarkedet og i utdanning. Så gikk debatten over til å dreie seg om mer overordnede perspektiv på rammene for vårt politiske arbeid. Her tok debatten utgangspunkt i Bufdirs nylig framlagte forslag til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner.

Under debatten var det åpnet for innspill fra salen, noe ”salen” til fulle utnyttet. Seminardeltakerne hadde mange innspill til panelet rundt tematikken arbeid og utdanning. Og i alle fall undertegnede kunne nok en gang slå fast at vårt budskap om å få en sjanse til å delta som ordinære arbeidstakere i det ordinære arbeidsmarkedet har god grobunn hos representanter for Høyre. Her er det lite snakk om ”retten” til å ”få være med”. Så blir det opp til oss å utfordre dem på dette hvis de kommer i regjering. Da må vi spørre: Når kommer den bedrede hjelpemiddelformidlingen, og det smidigere NAV-systemet? Og når tar denne eventuelle nye regjeringen grep for å motvirke diskriminering av funksjonshemmede i arbeidsliv og utdanning?

Det er verd å merke seg at vi ikke fikk noen konkrete løfter om at universell utforming av IKT i utdanning og arbeidsliv skulle sikres i DTL, så kampen fortsetter!

”Ulempen” med engasjementet i debattens første del var at vi fikk for liten tid til å gå inn i de mer prinsipielle debattene knyttet til rammene rundt vårt interessepolitiske arbeid. Vi rakk imidlertid å få avdekket at vi har en lang vei å gå, også blant våre egne, før funksjonshemmedes politiske kamp blir betraktet på samme måte som andre samfunnsborgeres. Ideen om at funksjonsnedsettelsen skal knytte oss sammen i et ”fellesskap” sitter dypt forankret hos alle. Så her har vi en pedagogisk utfordring.

På søndag var det årsmøte. Der ble følgende styre valgt for kommende periode: Leder: Magne Bolme Sekretær: Torleif Kahrs Styremedlemmer: David Hole, John Arne Torstensen og Gudrun Ytterstad 1. Varamedlem: Roger Riise 2. Varamedlem: Ingrid Sundøy

Magne Bolme