[Neste] [Forrige] [Innhold]


Vedlegg nr. 7

Intervjuguide 1

1) Kan du fortelle hvordan arbeidet i opptakskomitèen foregår?

- Kategoriseres søkerne etter begrunnelse ?

- Gir noen kategorier lettere studieplass enn andre?

- Er noen utdanninger utelukket for enkelte kategorier?

- Kategoriseres søkerne etter om søknaden gjelder fulltids-studier eller desentraliserte og deltids studier?

- Teamarbeid / Individualisert arbeid?

- Brukermedvirkning

- Får alle tilgang til fullstendige sakspapirer?

- Skjønnsutøvelse eller regel-anvendelse?

- Beslutningsprosessen:

- flertallet avgjør

- saksbehandler avgjør

- diskurs

- Når du fram med dine argumenter?

- Opplever du dilemmaer, f.eks.:

- å behandle alle søkere likt

- egen vurdering er forskjellig fra flertallets vurdering

- kravene til kompetanse er større enn forventet

- mangelfullt felles skjønn m.h.t.:

- "likeverdig kvalifikasjoner"

- "reel mulighet til å gjennomføre studiet"

- "reel vurdering av søkerens studiekvalifikasjon i forhold til andre søkere som tas opp"

2) Kan du si litt om hva du legger til grunn når du vurderer om en søker bør tilbys studeieplass eller ikke?

- Påvirkninger?

- søkerens prioritering av HiX

- søkerens egenerklæring (Hva om opplysningene er mangelfulle?)

- erklæringen fra sakkyndige

- poengdifferanse

- tidsfrist / saksmengde

- saksbehandling i sommerferien

- organisasjonsmessige faktorer

- regler / føringer (10

- Personlige rammebetingelser

- total arbeidsmengde / tid til rådighet til arbeidet i o.kom. / innpass i annet arbeid

3) Kan du beskrive hva som kjennetegner enkle saker?

- Kriterier for å gi tilbud om studieplass

- poeng-differanse (fast/flytende)

- grad av synshemming

- grad av mestring av syns-hemming

- Regelanvendelse?

- Skjønnsutøvelse?

4) Kan du beskrive hva som kjennetegner vanskelige (gråsone-) saker?

5) Hva syns du egenerklæringen bør inneholde for å være til hjelp i din vurdering av søkeren?

- Fakta-opplysninger om hvordan man mestrer funksjonshemmingen i en studiesituasjon og i hverdagslivet forøvrig.

- Troverdig redegjørelse for hvorfor ens karakterer ikke gir et reelt bilde av ens kvalifikasjoner.

6) Hvordan mener du søkeren bør få kjennskap til utformingen av egen-erklæringen?

Foreldre, Rådgivere i videregående skole, Samordnet opptak (info på lyd, elektronisk, i punktskrift), Konsulent-tjeneste for studenter med funksjonshemming ved universitet og høgskoler, Arbeidsmarkedsetaten, Attføringsapparatet / Trygdeetaten, PPT, Kompetanse-sentra, Fylkes-synspedagogene, Organisasjoner for / av funksjonshemmede.

7) Har du erfaring med synshemmede studenter ved HiX?

- Hvilke utd.?

- Hvordan har de klart seg /klart studiet

- Begrunnelse

- Forsståelse av synshemming

- relasjon ===> synshemmingen sees i forhold til hele samfunnet

- egenskap ===> feil eller mangel ved personen selv

- Sosialisering til bestemte roller

- Holdninger

- affektive

- kognitive

- adferd

8) Er det utdanninger ved HiX som du mener er uegnet for studenter med synshemming?

- Hvilke?

- Begrunnelse?

- Hva om det viser seg at en student med synshemming er tatt opp gjennom det ordinære opptaket til en uegnet utdanning?

- Hvilken betydning / konsekvens har dette for deg at o.kom. ikke kan regulere / hindre opptak av visse kategorier studenter (innskrenket myndighet)?

- lettere å si ja/nei til opptak?

- økt / redusert motivasjon for arbeidet?

9) Synes du at o.kom. har endret seg i løpet av arbeidsperioden (97-opptaket) m.h.t.:

- det faglige / det sosiale / arbeidsformen

- Utvikling av et godt felles faglig skjønn

- arenaer for kommunikasjon / relasjonskompetanse

- refleksjon over klagesaker

- innhenting av fagkunnskap

- om studier

- om årsaksfaktorene (f.eks. synshemming)

- om muligheter for tilrettelegging (via konsulenter for funksjons-hemmede studenter)

- samarbeid med "ledere" ved HiX

- teamarbeid / "lærende organisasjon"

Kontinuitet (1996 - 1998)

10) Biografiske data

- kjønn

- alder

- bakgrunn (utdanning / stilling)

- interesse for særskilt opptak?

11) Har du noe du vil tilføye?

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


26.3.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no