[Neste] [Forrige] [Innhold]


Vedlegg nr. 6

Samtykkeerklæring

Prosjektleder: Siri Kessel

Prosjektveileder: Knut Fossestøl

Prosjekttittel: Opptak etter spesiell vurdering av søkere med synshemming til grunnutdanninger ved statlige høgskoler.

Formål: Belyse hvordan den skjønnsmessige Vurderingen av søkere med synshemming utøves ved opptak etter spesiell vurdering til høgskolesektoren, sett i relasjon til Regjeringens målsetting om "Full deltaking og likestilling for mennesker med funksjons-hemming".

Prosjektet er et ledd i gjennomføringen av "Hovedfag for lærere ved helsefag-utdanninger".

Jeg erkjenner herved at jeg på frivillig basis deltar i intervjuundersøkelsen i forbindelse med overfornevnte prosjekt.

Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke meg fra prosjektet.

Jeg gir mitt samtykke til at opplysninger jeg gir kan brukes i anonymisert form i skriftlige publikasjoner vedrørende prosjektet.

Jeg er kjent med at lydbånd fra intervjuet vil bli slettet etter at prosjektet er avsluttet, senest 15.01.99.

dato

underskrift

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


26.3.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no