[Neste] [Forrige] [Innhold]


Vedlegg nr. 5

Avs.: Siri Kessel

Vestlisvingen 11

0986 Oslo

Kjære ZZ,

medlem av opptaksmomitèen ved Høgskolen i X i 1997

Oslo, 29.04.98

Forespørsel om å delta i en intervjuundersøkelse.

I forbindelse med min hovedfagsoppgave har jeg rettet en skriftlig henvendelse til direktøren ved Høgskolen i X med spørsmål om å få tillatelse til å intervjue medlemmene av fjorårets opptakskomitè. Jeg har fått både muntlig og skriftlig godkjenning til dette via studiesjef NN. (Se vedlegg). Jeg har også fått oppnevnt førstekonsulent YY som kontaktperson ved Høgskolen i X. Via YY har jeg fått formidlet navnet og adressen din.

Mitt spørsmål er om du kan tenke deg å være med på et intervju om student-opptaket etter spesiell vurdering, til Høgskolen i X?

Bakgrunnen for denne henvendelsen er at jeg er i ferd med å skrive en hovedfagsoppgave om opptak etter spesiell vurdering, av søkere med synshemming, til grunnutdanninger ved statlige høgskoler.

Jeg anser dette som et aktuelt tema for å belyse en side ved Regjeringens målsetting om "Full deltaking og likestilling for mennesker med funksjonshemming". Jeg mener også at det er et aktuelt tema for utdannings-sektoren etter innføringen av samordnet opptak til grunnutdanninger ved statlige høgskoler i 1995.

For at jeg skal kunne belyse dette temaet ønsker jeg å intervjue medlemmene av opptakskomitèen ved èn statlig høgskole.

Etter en spørreundersøkelse til alle landets 26 statlige høgskoler ble Høgskolen i X trukket ut blant de høgskolene som hadde vurdert relativt mange søkere med synshemming ved opptaket i 1997.

Sammenlignet med det totale antall søkere til opptak etter spesiell vurdering er jeg fullt klar over at søkere med synshemming kun utgjør en liten gruppe. I min hovedfagsoppgave er det imidlertid umulig å gå inn på alle begrunnelsene søkerne kan ha, og valg av søkergruppe ble tatt ut fra egeninteresse.

Hovedemnene for intervjuet vil være: Rammebetingelser, spesiell vurdering (skjønnsutøvelse) og synshemming.

Jeg er interessert i å høre om dine erfaringer fra, synspunkter på og refleksjoner rundt arbeidet i opptakskomitèen.

Selv om du ikke sitter i opptakskomitèen i år vil det være viktig for meg å få snakke med deg.

Om meg selv vil jeg si at min fagbakgrunn og praksis har jeg fra fysioterapi og speialpedagogikk.

I dag er jeg student ved "Hovedfag for lærere ved helsefaghøgskoler". Dettte er et hovedfagsstudium i regi av Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk, i samarbeid med Høgskolen i Oslo, Avdeling for helsefag.

Veileder for oppgaven min er forsker Knut Fossestøl ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo. Han har gjort flere studier om blant annet sysselsetting, attføring og brukermedvirkning for mennesker med funksjonshemming / synshemming.

Rent praktisk vil intervjuundersøkelsen anslagsvis ha en varighet på 1 til 2 timer. Stedsvalget kan vi diskutere ut fra hva som vil være mest praktisk.

Jeg ønsker å benytte kassettspiller under intervjuet, slik at jeg senere kan lage et fullstendig skriftlig notat av intervjuet. Dette er viktig for å sikre et så nøyaktig datamateriale som mulig. Etter at hovedfagsoppgaven er ferdig skal kassettbåndene fra intervjuene slettes.

Verken kassettbånd eller skriftlige notater vil bli merket med personidentifiserbare data.

I hovedfagsoppgaven vil det naturligvis være full anonymitet om både deg som person og hvilken høgskole intervjuundersøkelsen er foretatt ved.

For at jeg skal kunne gjennomføre et intervju med deg må du underskrive på en samtykkeerklæring. (Denne følger vedlagt.) Dette kan gjøres når vi møtes.

Jeg håper at min hovedfagsoppgave vil kunne bli til nytte for både søkere med synshemming, rådgivere / veiledere og beslutningstakere i forhold til opptak til høgskolesektoren, og jeg vil gjerne formidle særskilt tilbake til de som deltar i min undersøkelse.

Dersom noe er uklart eller du ønsker flere opplysninger kan du ta kontakt med meg:

telefon: 22 10 26 22, eller

adresse: Vestlisvingen 11, 0986 Oslo,

eller du kan kontakte min veileder:

forsker Knut Fossestøl:

telefon: 22 46 16 70

adresse: AFI, postboks 8171 Dep., 0034 Oslo

Jeg håper på et positvit og snarlig svar på min forespørsel.

Jeg ser gjerne at intervjuet blir gjennomført i løpet av 1 måneds tid fra dags dato.

Det vil være fint om du tar kontakt snarest fordi da vet jeg at henvendelsen har nådd fram til deg, og vi kan få avtalt tid og sted for intervjuet.

Vennlig hilsen

Siri Kessel

2 vedlegg.

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


26.3.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no