[Neste] [Forrige] [Innhold]


Vedlegg nr. 4

Avs: Siri Kessel

Vestlisvingen 11

O986 Oslo

Til Høgskolen i X

v/ direktør

Oslo, 05.03.98

Forespørsel om å få gjennomføre en intervjuundersøkelse

Som student ved "Hovedfag for lærere i helsefaghøgskoler", tilknyttet inst. spes. ped., Universitetet i Oslo og avd. helsefag, Høgskolen i Oslo, er jeg nå i gang med min hovedfagsoppgave. Oppgaven omhandler skjønnsutøvelse ved opptak av søkere med synshemming, til grunnutdanninger i høgskolesektoren, etter spesiell vurdering.

I denne forbindelse ønsker jeg å intervjue medlemmene i opptakskomiteen ved Høgskolen i X om arbeidet som utføres i komiteen.

For å få bakgrunn for utvelgelse av informanter til en intervju-undersøkelse har jeg sendt ut et spørreskjema til alle landets statlige høgskoler. (Se vedlagte kopi av brev og spørreskjema.)

Ut fra de mottatte svarene har jeg, blant de høgskolene som hadde saksbehandlet relativt mange søknader fra søkere med synshemming valgt ut én høgskole.

Det vil være full anonymitet både rundt undersøkelsen og den skriftlige oppgaven. Dette innebærer at lydbånd fra intervjuene ikke vil bli merket, og at de vil bli slettet etter at prosjektet er avsluttet.

Verken i / under prosessen eller i den ferdigskrevne hovedfagsoppgaven vil det være mulig å finne personidentifiserbare opplysninger.

Personregister skal ikke opprettes, og prosjektet er dermed ikke konsesjonspliktig.

Intervjupersonene vil bli orientert nærmere om prosjektet og om eventuelle fordeler og ulemper ved å delta i intervjuundersøkelsen. De vil bli forespurt om å gi informert samtykke, noe som er en forutsetning for å delta i intervjuet.

Jeg ber herved om tillatelse til å intervjue medlemmene i opptakskomiteen ved Høgskolen i X om opptak av søkere med synshemming etter spesiell vurdering.

Jeg ber også om å få en kontaktperson ved høgskolen, fortrinnsvis ved studieadministrasjonen / opptakskontoret, som kan være behjelpelig med formidling av kontakt med intervjupersonene og evt. andre praktiske saker.

Skulle det være behov for ytterligere opplysninger kan jeg kontaktes på telefon 22 10 26 22.

Jeg imøteser et snarlig svar med stor takk!

Vennlig hilsen

Siri Kessel (student)

Knut Fossestøl (veileder)

Arbeidsforskningsinstituttet

2 vedlegg.

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


26.3.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no