[Neste] [Forrige] [Innhold]


Vedlegg nr. 3

Avs.: Siri Kessel

Vestlisvingen 11

0986 Oslo

Til Høgskolen i X

Studieadministrasjonen

Oslo, 01.12.97

Spørsmål om opptak av søkere med synshemming etter spesiell vurdering

Opptak etter spesiell vurderingen til høgskolesektoren, for søkere som begrunner sin søknad med synshemming, er temaet for min hovedfagsoppgave. Jeg er student ved "Hovedfag for lærere i helsefag-høgskoler", institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og avdeling helsefag, Høgskolen i Oslo.

I Kirke-, utdannings- og forsknings-departementets kommentarer til § 5 (Opptak utenom poengreglene), i Midlertidig Forskrift om opptak til grunnutdanninger ved statlige høgskoler, står det at det skal foretas en reell vurdering av søkerens studiekvalifikasjon i forhold til andre søkere som tas opp.

§ 5 sier videre at for å få tilbud om opptak kreves i utgangspunktet likeverdige kvalifikasjoner med dem som når opp etter poengreglene.

Opptaksorganet skal ved vurdering og rangering legge vekt på søkerens reelle kvalifikasjoner til å gjennomføre studiet. I denne sammenheng vektlegges faglige kvalifikasjoner.

Spesiell vurdering av søkere med synshemming, til høgskolesektoren er et tema som er av betydning for å belyse like muligheter, like rettigheter og brukermedvirkning for funksjonshemmede i offentlig forvaltning.

FN's standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming (som Norge har sluttet seg til) har en egen regel om utdanning, hvor det bl.a. sies at prinsippet om lik rett til høyere utdanning i integrerte miljøer bør anerkjennes.

Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001 trekker fram at innenfor høyere utdanning gjelder det politiske prinsippet om lik rett til utdanning. 3 av tiltakene som KUF skal gjennomføre i planperioden omhandler bedre tilrettelegging innenfor høyere utdanning.

Den midlertidige opptaktsforskriften gir høgskolene anledning til å ta opp inntil 10% av studentene etter spesiell vurdering. I Søkerhandboka 96 opplyste Samordnet Opptak at det ved opptaket i 1995 var 2.400 søkere til høgskolesektoren som ba om spesiell vurdering.

Ut fra størrelsen på dette tallet finner jeg det rimelig å anta at alle høgskolene har vært saksbehandlere for søkere som ba om spesiell vurdering ved opptaket i 1997. Jeg har valgt å fokusere på opptaket i 1997 fordi opptak etter spesiell vurdering er noe endret siden innføringen av samordnet opptak for høgskolesektoren i 1995.

Som en foreløpig kartlegging sender jeg denne henvendelsen til alle landets statlige høgskoler.

Jeg ber herved Høgskolen i X om å besvarer noen spørsmål om opptaket etter spesiell vurdering i 1997, på vedlagte skjema.

Når svarene på disse spørsmålene foreligger vil jeg eventuelt komme tilbake med en henvendelse med spørsmål om å få lov til å intervjue medlemmene i opptakskomitèen om den spesielle vurderingen av søkere med synshemming.

Jeg håper inderlig at Høgskolen i X vil se positivt på denne henvendelsen og besvare spørsmålene så snart som mulig, senest innen 22.12.97, og returnere dem til meg i vedlagte frankerte konvolutt.

På forhånd tusen takk for hjelpen!

Vennlig hilsen

Siri Kessel

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


26.3.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no