[Neste] [Forrige] [Innhold]


Vedlegg nr. 8

Intervjuguide 2

1) Kan du fortelle om din rolle i opptakskomitèen?

- Hvilke kriterier anvendes for å sette opp ßøker-listen" (sakspapiret)?

- Hvilke kriterier ligger til grunn for å anbefale / ikke anbefale studieplass?

- Kategoriseres søkerne etter begrunnelse ?

- Kategoriseres søkerne etter om søknaden gjelder fulltids-studier eller desentraliserte og deltids studier?

2) Kan du si litt om hvilke kriterier du legger til grunn når du vurderer om en søker bør tilbys studeieplass eller ikke?

- Regelanvendelse - hvilke?

- Skjønnsutøvelse?

3) Hvilke kriterier legger du til grunn for den skjønnsmessige vurderingen?

Hva legger du i:

- "likeverdig kvalifikasjoner"

- "reel mulighet til å gjennomføre studiet"

- "reel vurdering av søkerens studiekvalifikasjon i forhold til andre søkere som tas opp"

4) Opplever du dilemmaer i dette arbeidet?

- å behandle alle søkere likt

- kravene til kompetanse er større enn forventet

5) Kan du tenke deg noen faktorer som kan påvirke dine valg?

- søkerens prioritering av HiX

- søkerens egenerklæring

- sakkyndige erklæringen

- poengdifferansen

- tidsfrist / saksmengde

- saksbehandling i sommerferien

- organisasjonsmessige faktorer

- regler / føringer (10

- Hvilken betydning / konsekvens har dette for deg at o.kom. ikke kan regulere / hindre opptak av visse kategorier studenter (innskrenket myndighet)?

- lettere å si ja/nei til opptak?

- økt / redusert motivasjon for arbeidet?

- Personlige rammebetingelser

- total arbeidsmengde / tid til rådighet til arbeidet i o.kom. / innpass i annet arbeid

6) Kan du beskrive hva som kjennetegner enkle saker?

7) Kan du beskrive hva som kjennetegner vanskelige (gråsone-) saker?

8) Hva syns du egenerklæringen bør inneholde

for å være til hjelp i din vurdering av søkeren?

- Fakta-opplysninger om hvordan man mestrer funksjonshemmingen i en studiesituasjon og i hverdagslivet forøvrig.

- Troverdig redegjørelse for hvorfor ens karakterer ikke gir et reelt bilde av ens kvalifikasjoner.

9) Hvordan mener du søkeren bør få kjennskap til utformingen av egen-erklæringen?

10) Har du erfaring med synshemmede studenter ved HiX?

- Hvilke utd.?

- Hvordan har de klart seg /klart studiet

- Begrunnelse

11) Er det utdanninger ved HiX som du mener er uegnet for studenter med syns-hemming?

- Hvilke?

- Begrunnelse?

12) Synes du at o.kom. har endret seg i løpet av arbeids-perioden (97-opptaket) m.h.t.:

det faglige / det sosiale / arbeidsformen

- Utvikling av et felles faglig skjønn

- arenaer for kommunikasjon / relasjonskompetanse

- refleksjon over klagesaker

- innhenting av fagkunnskap

- om studier

- om årsaksfaktorene (f.eks. synshemming)

- om muligheter for tilrettelegging (via konsulenter for funksjons-hemmede studenter)

- samarbeid med "ledere" ved HiX

- teamarbeid / "lærende organisasjon"

Kontinuitet (1996 - 1998)

13) Biografiske data

- kjønn

- alder

- bakgrunn (utdanning / stilling)

- interesse for særskilt opptak?

14) Har du noe du vil tilføye?

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


26.3.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no