[Neste] [Forrige] [Innhold]

Forord

Dette prosjektet markerer avslutningen på et hovedfagsstudium for lærere i helsefaghøgskoler, som Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk, og Høgskolen i Oslo, avdeling helsefag, i samarbeid er ansvarlige for.

Hovedfagsoppgaven er resultatet av en langvarig, krevende og givende læringsprosess.

Mange har bidratt til at jeg har kommet igjennom denne prosessen. Først og fremst vil jeg takke veileder Knut Fossestøl, som gjennom engasjement, grundighet, konstruktiv kritikk og gode råd har vært til uvurderlig støtte helt fra startfase med temavalg til fullføring av oppgaven.

Videre vil jeg få takke intervjupersonene som delte erfaringer, synspunkter og refleksjoner med meg. Uten deres innsats ville denne oppgaven ikke vært en realitet.

Takkes skal også gruppeveileder Nina Lindbo Hansen, medstudenter, kollegaer og familie som trofast har inspirert, støttet og oppmuntret meg og bidratt med praktisk hjelp.

Flere instanser har bidratt til at jeg rent økonomisk kunne gjennomføre hovedfagsprosjektet. Stor takk rettes til min tidligere arbeidsgiver Huseby kompetansesenter; for delvis permisjon med lønn, til Høgskolen i Oslo; for 4 måneders fullføringsstipend, til Norske Fysioterapeuters Forbund; for utdanningsstipend og til Blindemisjonen IL; for prosjektmidler.

Jeg gjør oppmerksom på at oppgavens skrifttype og bokstavstørrelse er valgt ut fra at jeg selv er synshemmet, og for at den skal være lettere tilgjengelig for andre syns- og lesehemmede. Oppgaven vil også bli tilrettelagt i elektronisk tekstbasert form for at lesere som er avhengige av ytterligere forstørring, punktleselist eller syntetisk tale skal kunne ha tilgang til den.

Oslo, desember 1998

Siri Kessel

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


07.03.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no