[Neste] [Forrige] [Innhold]

Etterord

Før nytt opptrykk av min hovedfagsoppgave ønsker jeg å gi lesere et lite innblikk i noen egne refleksjoner og bemerkninger fra sensorkomiteen, samt å redegjøre for visse justeringer jeg har foretatt.

Merknader til innholdet

Problemområdet oppgaven tar for seg er høyst aktuelt, blant annet fordi nye felles opptaksforskrifter for all høyere utdanning er under utarbeidelse og fordi forholdene for funksjonshemmede studenter nå er i ferd med å komme på den politiske dagsorden (jamfør St.meld. nr. 8, 1998-99). Videre er materialet som presenteres i oppgaven viktig fordi det ikke foreligger andre tilsvarende undersøkelser innen dette området.

Metodiske merknader

Mine beskrivelser og vurderinger av opptak til høyere utdanning og intensjonene bak opptaksforskriftens §5 og opptaksmodellen representerer i realiteten et datamateriale fremkommet via en kildegranskningsmetode. Denne forskningsmetoden for innsamling av data burde jeg ha redegjort for i metodekapitelet.

Videre har jeg altfor knapt beskrevet hvorfor oppgavens fokus ble dreid fra kun å omhandle synshemmede; i spørreundersøkelsen og intervjuguidene, til å generalisere i forhold til alle funksjonshemmede søkere til høyere utdanning (Kap. 3, s 35). Jeg burde beskrevet at bakgrunnen for min generalisering til funksjonshemmede søkere dels var at intervjupersonene i svært liten grad snakket spesifikt om gruppen synshemmede søkere, men ofte gjorde seg refleksjoner i forhold til ulike grupper funksjonshemmede. Og dels var det at problemstillingene har allmenn relevans fordi tersklene funksjonshemmede møter i ulike forvaltningssystemer relateres til den stilling / status de generelt har i samfunnet og ikke til type funksjonshemming (Jacobsen et al., og Løchen).

Endringer

I dette opptrykket av oppgaven har jeg omplassert metodekapitelet slik at strukturen i oppgaven kommer bedre fram.

Videre har jeg foretatt språklige endringer i kapitel 7.1, side 127 andre avsnitt, og kapitel 8.1, side 153 første avsnitt, og omskrevet sammendraget først i oppgaven og redigert kapitel 1.5.

En del skrivefeil og mindre språkfeil er rettet og innholdsfortegnelsen justert.

Jeg håper at jeg gjennom denne lille oppklaringen har minsket de strukturelle svakhetene ved min hovedfagsoppgave slik at innholdet i oppgaven blir lettere tilgjengelig.

Jeg ønsker alle som har lyst til å se nærmere på oppgaven god lesing og jeg deltar gjerne i videre konstruktive diskusjoner om temaet.

Oslo, mai 1999

Siri Kessel

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


07.03.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no