Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

SAFs leder i Statpedmagasinet

I Statpeds tidsskrift Statpedmagasinet nr. 2, 2013 fikk SAF-leder Magne Bolme følgende artikkel på trykk. Artikkelen gjengis her med tillatelse.

Ja takk, begge deler
Universell utforming og individuell, kompetent oppfølging


Tekst: Magne Bolme, leder, Synshemmede Akademikere


Alle skal kunne delta på lik linje i samfunnslivet. Skal det være en realitet for synshemmede, må vi først få mulighet til å utnytte de intellektuelle ferdighetene våre. I dag er utdanning og kunnskap viktigere enn noensinne. For blinde og svaksynte er utdanning kanskje det viktigste vi kan gjøre for å hindre utestenging og diskriminering. Da må to grunnleggende forutsetninger være på plass.

Nummer én er møte et universelt utformet læringsmiljø, der vi har tilgang til alle læremidler og kan forflytte oss i de fysiske omgivelsene. Og nummer to: Innenfor disse rammene må vi få individuell oppfølging ut fra de behovene vi har – gitt av personer som har pedagogisk spesialkompetanse i veiledning på synsområdet. Etter min oppfatning både kan og bør Statped spille en nøkkelrolle på begge disse områdene.


Grenseløse muligheter

Tidligere har teknologien satt grenser for hvor langt det var mulig å nå i å skape et universelt utformet læringsmiljø. Produksjon av bøker i punkt og på lyd var en tids og ressurskrevende prosess. Og det meste av annet undervisningsmateriell var bare tilgjengelig gjennom at man fikk en eller annen form for individuell hjelp. I løpet av den siste lille mannsalderen har det imidlertid skjedd en teknologisk revolusjon. Nå har vi muligheter vi aldri har hatt før til å skape et universelt utformet læringsmiljø. All litteratur produseres i utgangspunktet elektronisk. Dermed gjelder det bare å sikre at produksjonen skjer på en slik måte at eleven kan bruke den i det formatet som passer best for vedkommende. Lyd, punkt eller storskrift.

Blinde trenger å lære punktskrift, og alle sterkt synshemmede må lære å mestre læringsteknikker som er tilpasset sansetapet vårt.


Uforstand i tjenesten?

Likevel er det skjær i sjøen, skjær som egentlig er lette å unngå. Uforstand og sløvhet skaper unødvendige hindringer i vår utdanningshverdag. Et eksempel på det er skolenes e-læringssystemer. I utgangspunktet er det ingenting som tilsier at disse ikke skulle kunne være universelt utformet. Vi blir hjelpetrengende, der alt egentlig skulle ligge til rette for at vi kunne klare oss selv. Manglende krav fra innkjøper, og manglende kompetanse i alle ledd, får ta skylden

Synshemmede Akademikere mener at dette er svært alvorlig. Vi har derfor klaget Universitetet i Oslo inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet for deres manglende universelle utforming av sitt elæringssystem Fronter. I klagen skriver vi blant annet: «Undervisningssektoren er en viktig arena for holdningsbygging for dem som senere skal styre arbeidsliv og samfunnsutvikling. Hvis studentene stadig observerer at medstudenter med funksjonsnedsettelser må bruke antatt kostnadskrevende særløsninger, kan dette forsinke utviklingen mot et inkluderende samfunn for alle.»

Så legger jeg til: Hva slags holdninger er det som skapes gjennom slik praksis? Omgivelsene lærer at synshemmede ikke er likeverdige og ikke kan forventes å yte som andre.

Vi mener at Statped har en viktig rolle å spille her. Statped må samle og spre kunnskap om hvordan man i praksis går fram for å skape et universelt utformet læringsmiljø, og om hvor viktig dette er for å gi synshemmede elever en fullverdig utdanning. Statpeds kompetanse må bidra til at vi fullt ut får mulighet til å utnytte ressursene våre i opplæringen.


Individuell tilrettelegging og kompetent oppfølging

Her er kompetent oppfølging et nøkkelord. For synshemmede elever trenger også individuell tilrettelegging. Da er det viktig at dette blir gjort med utgangspunkt i synsfaglig kompetanse. Blinde og svaksynte skal ikke ha den samme oppfølgingen som for eksempel elever med lese- og skrivevansker eller elever med andre lærevansker. Vi trenger å lære punktskrift og andre læringsteknikker som er tilpasset sansetapet vårt. Det er dette «spesialundervisningen» av oss skal fokusere på. I motsatt fall får synshemmede en opplæring som svekker muligheten til å lære, og som dermed gjør det vanskeligere å delta i samfunnslivet på lik linje med andre.

Vi både krever og oppfordrer Statped til både å ta vare på og å bygge opp kompetanse på områdene syn og universell utforming. Kompetanse må ikke få forvitre, derfor håper vi Statped bidrar til å bygge sterke fagmiljøer på disse områdene. Det vil være det beste bidraget for å gjøre synshemmede elever i stand til å delta fullt ut i samfunnslivet, både når de er elever, og når de skal ut i voksenverdenen, i et samfunn som beveger seg mot stadig mer bruk av intellektuelle ferdigheter og teknologi.