Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Høringsuttalelse til forslag til nye IT-standarder

.. has_math: no .. status: published .. wp-status: publish -->

Synshemmede Akademikere

Postboks 5911 Majorstuen

0308 OSLO

e-post: styre(@)saf-org.no


              Stokke, 27. april 2012


Direktoratet for forvaltning og IKT

Postboks 8115 Dep.

0032 OSLO


Høringsuttalelse fra Synshemmede Akademikere (SAF) til Difis forslag til nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor


I forslagets kapittel 5., Utveksling av tekstdokumenter mellom offentlige virksomheter, heter det:


"Difi foreslår at PDF 1.4 -1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1) gjøres til anbefalt forvaltningsstandard i referansekatalogen, for anvendelsesområdet utveksling av tekstdokumenter mellom offentlige virksomheter i e-post vedlegg. Dette gjelder dokumenter beregnet for lesing."


SAF mener at denne anbefalingen ikke kan framsettes uten at den følges opp med krav til universell utforming av dokumentene. Vi trekker her fram to forhold som skaper problemer:


1. Det er en kjent sak at PDF-dokumenter basert på skannede dokumenter ikke er søkbare, og dermed heller ikke lesbare for personer som trenger hjelpeteknologi for å avlese dataskjermen. Vi vet at skannere med konvertering til såkalte bilde-PDF-er er vanlig på arbeidsplasser i dag. Det å lage et dokument i papir om til et ikke-tilgjengelig PDF-dokument er svært enkelt, og det gjøres overalt i arbeidslivet. For synshemmede er bilde-PDF-er et stort problem, siden vi ikke får tilgang til innholdet. Krav om søkbare PDF-dokumenter må derfor implementeres i alle Difis krav og anbefalinger på området, også i anbefalingen Difi nå vil gjøre gjeldende for dokumentformidling mellom offentlige instanser.


2. En svakhet ved dagens teknologi for å konvertere elektroniske dokumenter til PDF, er at metainformasjon som gir struktur, blir borte under konverteringen. Dermed vil vi som bruker hjelpeteknologi for lesing ikke kunne navigere etter elementer som overskrifter o.l. i dokumentene. Det hender også at teksten blir presentert i en rekkefølge som ikke gir mening. Også her må Difi stille krav til universell utforming.


Universell utforming av dokumenter er en forutsetning hvis alle skal få tilgang til dem, og vi viser her til utkast til oppdatert versjon av referansekatalogen, versjon 3.1:


"Forvaltningsstandarder skal i tillegg bidra til blant annet at; offentlige virksomheter har mulighet til å bytte løsninger og ikke blir låst til spesifikke leverandører eller teknologier, innbyggere og næringsliv har mulighet til å velge elektroniske løsninger ut i fra eget behov og ikke offentlig sektors valg av formater, innbyggere og næringsliv har mulighet til å lese offentlig informasjon og benytte offentlige elektroniske tjenester uavhengig av funksjonsnivå og at vi har en velfungerende konkurranse i IT-markedet."


Vi peker videre på offentlige virksomheters aktivitetsplikt i forbindelse med Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav om universell utforming, jf. § 9 og § 11. Slik SAF ser det, bør Difi være en sentral aktør i dette arbeidet, og bidra til å utforme standarder som best mulig sikrer universell utforming av IKT-systemer og dokumenter.


Magne Bolme            Lars Bjørndal


Leder                Leder IKT-utvalget