Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Høringssvar: Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT

Høringssvar - Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett ----------------------------------------------------------------------------

Synshemmede Akademikere (SAF) støtter departementets forslag om å oppgradere forskriften til § 18 i likestillings- og diskrimineringsloven til å benytte versjon 2.1 av WCAG.

SAF er videre glad for at det nå settes krav til intra- og ekstranett på arbeidsplasser, og støtter implementering av modell 2 i høringsnotatet. Vi er sterkt kritiske til at departementet går for modell 2b, og ikke ønsker å gjøre krav til universell utforming av intra- og ekstranett gjeldende for virksomheter med færre enn 50 ansatte, noe som vil innebære at 98% av private bedrifter blir unntatt fra plikten. Å innlemme også mindre virksomheter i lovkravet vil være et viktig skritt på veien mot å gjøre universell utforming av IKT i arbeidslivet til en realitet. For synshemmede er universell utforming av IKT i arbeidslivet essensielt for å sikre likeverdig deltakelse. Blinde og mange svaksynte er avhengige av å benytte ulike typer hjelpemiddelteknologi, slik som leselist og syntetisk tale, når vi bruker IKT-utstyr og IKT-baserte systemer. For at hjelpemiddelteknologien skal fungere hensiktsmessig, må de ordinære datasystemene og -programmene bygge på etablerte standarder for tilgjengelighet. Det er med andre ord ingen garanti for at hjelpemidlene våre fungerer sammen med den programvaren eller den IKT-løsningen som arbeidsgiver benytter. Bare universell utforming av programvare og IKT-systemer basert på forhåndsdefinerte standarder for tilgjengelighet, kan sikre at hjelpemiddelteknologien fungerer. Det at krav til universell utforming i arbeidslivet kun omfatter intra- og ekstranett, mener SAF fortsatt vil gjøre at synshemmede ekskluderes fra arbeidslivet. Vi har derfor bedt digitaliseringsminister Nikolai Astrup om å bevilge penger til en samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av å implementere krav til universell utforming også av IKT-verktøy og programmer i arbeidslivet. (J.fr. brev av 21.06.2019.)

SAF tror også bestemmelsen i artikkel 7 om en tilgjengelighetserklæring vil være viktig for å bevisstgjøre om lov og regelverk som omfatter universell utforming. Vår erfaring er at det fremdeles er lite kunnskap om hvordan universell utforming kan skje i praksis, og dessuten hvem som har ansvar for at plikten etterleves. Fremdeles opplever vi at nye versjoner av applikasjoner og tjenester, som tidligere har hatt god tilgjengelighet sammen med hjelpeteknologi, i ny utgave framstår som lite tilgjengelige.

SAF støtter Norges Blindeforbund sitt høringssvar. Vi støtter også FFOs høringssvar når de foreslår å øke bevilgningene til Difi for å styrke tilsyn og håndhevingsmulighetene for eksisterende og nye lovkrav.

Med vennlig hilsen

Synshemmede Akademikere (SAF)

Sølvi Marie Risøy

Leder