Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening, SSHF: Årsmelding for 1997

vedtatt på SSHFs årsmøte 8. mars 1998.

Styret legger med dette frem årsmelding for Synshemmede Studenter og Høyere Utdannedes Forening SSHF for 1997.

1. Innledning

I 1997 har styret i SSHF hatt 17 møter og behandlet 143 saker. På årsmøtet 16. mars ble følgende styre valgt:

Leder: Knut Prytz
Nestleder: Siri Kessel
Sekretær: Terje Pettersen
Kasserer: John Anders Pettersen
Femte styremedlem: Torleif Kahrs
Første varamedlem: Ivar Andreassen
Andre varamedlem: Anne Marthe Westgaard

I 1997 har 5 personer meldt seg inn i SSHF, og 9 personer har meldt seg ut. Per 31.12.97 hadde foreningen 124 medlemmer og 14 personer og organisasjoner som bare abonnerer på medlemsbladet SSHF-nytt. 79 personer hadde ved årets utløp betalt medlemskontingenten.

2. Generelt

1997 var et aktivt og hendingsrikt år for SSHF. Nedenfor gir vi en oversikt over de viktigste begivenhetene dette året.

3. Styrets vurdering av eget arbeid

1997 har vært et krevende år for styret, både som arbeidsfellesskap og for den enkelte tillitsvalgte. Oppgavene har vært søkt fordelt på medlemmene og varamedlemmene, slik at arbeidsbelastningen ikke skulle bli for ujevn. Det har vært truffet flere tiltak for å effektivisere arbeidet. Utkast til protokoller og oversikter over post har vært lagt ut på forhånd, slik at mindre tid skulle gå med til referering på møtene, og med få unntak er møtetidene strengt overholdt.

Likevel må en regne med møter hver tredje uke med unntak av sommerferien. En viktig årsak til det økte arbeidspresset er trolig at SSHF som organisasjon har gjort seg mer synlig i samfunnet. En annen årsak er nok at brukermedvirkning har fått større utbredelse. Mengden innkommet post har steget merkbart, og tallet på innbydelser til møter og seminarer og til representasjon i utvalg og grupper har økt betyydelig.

Godkjenningen av SSHF som organisasjon med rett til statlig driftsstøtte innebærer et slags økonomisk gjennombrudd for organisasjonen. Men den stiller også økte krav til virksomhetsrapportering, regnskap og revisjon og korrekt oversikt over medlemstall. Styret har derfor engasjert et profesjonelt regnskapsbyrå på forretningsmessig basis til å ta på seg en del av disse oppgavene.

Styret ser på innføring av ordningen med egen arbeidshelg som svært nyttig. I den situasjonen vi er og med den utviklingen vi ser for oss, er det helt avgjørende at styret setter av et par dager til drøfting av arbeidsplan og strategi for å oppfylle planen.

Synliggjøring av en organisasjon innebærer også at de som representerer organisasjonen, vet hvordan de skal håndtere media. Det innebærer også at de får de opplysninger og den dokumentasjon de trenger fra organisasjonen for å kunne presentere den saken de ønsker satt på dagsordenen. På dette området er SSHF i dag på langt nær profesjonelt nok.

En interessepolitisk organisasjon som vil føre fram saker overfor politisk og administrativ forvaltning, trenger et korps av tillitsvalgte med kunnskap om sakene og kompetanse på hvordan de skal føres fram. Men en slik organisasjon vil før eller siden trenge en eller annen form for sekretariat. Styrets vurdering er at SSHF nå er i den situasjonen at spørsmålet må drøftes og vil legge fram egen sak for årsmøtet 1998 om dette.

Årsmøtet 1997 ønsket at SSHF skulle få en mer aksjonsrettet profil. Styret mener det fortsatt er behov for en drøfting av hvordan en slik profil og et målrettet interessepolitisk arbeid overfor den politiske og administrative forvaltningen skal kunne kombineres. Begge deler krever nøye planlegging.

4. Utvalgene

4.1. Bibliotekutvalget

Fram til avholdelsen av styrets arbeidshelg 1997 hadde Bibliotekutvalget følgende sammensetning: Kathrine Krydsby (leder), Anne Marthe Westgaard (styrekontakt), Nina Tveter og Jørund Gåsemyr medlemmer.

Etter styrets arbeidshelg har utvalget følgende sammensetning: Anne Marthe Westgaard (styrekontakt), Nina Tveter, Jørund Gåsemyr, Susanne Baumgärtel, Ulf Nilsen og Kjersti Langås (medlemmer). Nina Tveter og Jørund Gåsemyr vil trekke seg ut etter årsmøtet 1998.

Perioden har båret preg av en stor grad av utskifting og dermed begrenset arbeidskapasitet.

Årsmøtet 1997 vedtok å sette aksjonisme på dagsorden. Målet skulle være å sette fokus på boksituasjonen for synshemmede studenter og yrkesaktive. Utspillet mot Stotingspartiene under Stortingsvalget 1997 basert på Inst S nr 275/97 var ment å være forsøk på et aksjonistisk utspill, men det ble det så definnitivt ikke. SSHF fikk svar fra Senterpartiet og Venstre. Vårt forsøk på mediautspill har dermed lært oss flere ting. Arbeidsformen aksjonisme kan ikke på noen måte vedtas. Den må komme som et spontant initiativ fra medlemmer som brenner for en sak. Man må videre sikre seg at aksjonsgruppa har en sammensetning som sikrer tilstrekkelige ressurser hva historikk og annen nødvendig bakgrunnskunnskap angår samtidig som aksjonsformen må tydeliggjøres. Først når den nødvendige bakgrunnskunnskapen er til stede kan man være premissleverandør for sitt utspill og få den bredde man ønsker. Skal SSHF stille seg bak lignende aksjoner i fremtiden, må ovennevnte premisser være klarlagt internt i organisasjonen.

Styret har sett det som gunstig å kunne innlede et samarbeid med Norsk Dysleksiforbund. Neste periode utarbeides et brev til NDF med forespørsel om samarbeid om felles sak.

Stortingsmelding om spesialundervisning forventes behandlet i løpet av vårsessjonen 1998. Bibliotekutvalget tar sikte på å komme med utspill i den forbindelse.

4.2. Utdanningssaker

I 1997 har Ivar Andreassen, Terje Pettersen og Berit Vegheim hatt ansvaret for dette saksfeltet. Terje Pettersen har vært styrekontakt. Ivar Andreassen representerte SSHF på Norsk Studentunions landsting i april.

SSHF har sammarbeidet med Norges Handikapforbunds Ungdom og Døve Akademikeres Forening om en henvendelse til Kirke- Utdannings- og Forskningsdepartementet angående departementets planer om tilrettelegging for spesielle funksjonshemminger ved enkelte læresteder. Grunnet regjeringsskiftet og skifte av ledelse i de organisasjonene vi samarbeider med, har saken ikke blitt fulgt opp. SSHF vil i 1998 gjennomta arbeidet med henvendelsen.

I september 1997 mottok SSHF brev fra Norsk studentunion vedrørende forslaget som SSHF og DAF fremmet i NSUs prinsippprogram om at NSU skulle ta initiativet til en kartlegging av behov og kostnader for integrering av funksjonshemmede i høyere utdanning. I brevet ber NSU forslag fra SSHF om hvordan dette kan gjøres.

I slutten av desember avga SSHF sin høringsuttalelse til Buerutvalgets innstilling "ny kompetanse". I denne instillingen skisseres opplegget for en bred etter- og videreutdanningsreform som vil berøre oss alle. Derfor mente SSHF at det var viktig å få anledning til å gi sine synspunkter på innstillingens innhold.

4.3. SSHF-nytt

I redaksjonen for de første tre utgavene av bladet satt:

Birger Kjelbye, redaktør
Berit Vegheim og Terje Pettersen, redaksjonsmedlemmer

Redaktøren fant å måtte trekke seg pga. stort arbeidspress og Berit Vegheim har fungert som redaktør for nr. 4/97.

SSHF-nytt er SSHF sitt medlemsblad som utgis fire ganger pr. år på en returfri C90-kasett. Antall abonnenter pr 31.12.97 var 138.

I 1997 ble det ved to av utgivelsene produsert en ekstra kasett. Ved nr. 2/97 fulgte innledninger gitt av utenlandske gjester på SSHF sitt årlige seminararrangement i mars, og nr. 4/97 var et regulært dobbeltnummer.

I 1997 har arbeidet med å øke den produksjonstekniske kvaliteten på medlemsbladet blitt videreført, men det gjenstår fortsatt en del skjønnhetsfeil som vi håper å få bukt med i 1998.

Innholdsmessig har bladet holdt god kvalitet. Stoffet har vært variert, og har blant annet omfattet informasjon fra styret til medlemmene ssamt innlegg av interessepolitisk karakter.

Styret i SSHF er hovedbidragsyter, og utfordringen er derfor å få flere medlemmer til å bruke medlemsbladet som informasjonskanal og debattforum.

5. Distriktslag

5.1. SSHF Distrikt Nord-Norge

Nedenfor følger årsmeldingen for SSHF Distrikt Nord-Norge, vedtatt på lokallagets årsmøte 16. november 1997.

Årsmelding for Synshemmede studenter og Høyere Utdannedes Forening, SSHF, distrikt Nord-Norge, 1997.

1. Medlemmer

Medlemsoversikten for distrikt Nord-Norge er nå, etter en gjennomgang av SSHF´s samlede medlemsoversikt, oppdatert. I 1997 er det registrert to flyttinger fra distrikt Nord-Norge. Medlemstallet er i dag 25: 3 medlemmer er bosaatt i Finnmark, 17 i Troms og 5 i Nordland. Det er registrert ett nytt medlem i 1997. Det er ikke registrert utmeldinger. Til seminar/årsmøte i 1997 er det påmeldt 4 personer som er interessert i SSHF sitt arbeid uten å være medlemmer. Av disse er tre fra Troms og ei fra Nordland. Se forøvrig medlemsoversikt for distrikt Nord-Norge.

2. Aktiviteter

Styret har hatt møte tre ganger.

Første gang i februar der oppsummering av seminar/årsmøte, budsjett og grovplanlegging av seminaret i 1997 stod på sakslista. Andre gang i april der leders referat fra seminar/årsmøte i SSHF sentralt, budsjett og planlegging av seminar/årsmøte 1997 stod på sakslista. Tredje gang i oktober der planlegging og gjennomføring av seminar/årsmøte var eneste sak.

Distrikt Nord-Norge har hatt to representanter på seminar/årsmøte i SSHF sentralt. To representanter var også på likemannskonferansen som ble avholdt siste helg i september.

Styret har også sendt presentasjon av organisasjonen til studieavdelinga ved universitetet i Tromsø, den skal komme på trykk i den neste studiekatalogen.

Distrikt Nord-Norge hadde i april i år ett uformelt møte på byen.

Det ble brukt mye tid på å planlegge og forberede seminar og årsmøte 1997. Til seminardagen kommer det innleder fra Sosial- og helsedepartement og legger fram forslag til handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001.

Styret er fornøyd med aktivitetsnivået i 1997.

Seminar og årsmøte 1996 ble avholdt den 16.11.96 på Saga hotell i Tromsø. Seminaret hadde referat fra prosjekt vedr. funksjonshemmede og arbeid som tema. Innleder var Steinar Blix (ARK/HMS).

Distrikt Nord-Norges videre arbeid lokalt var det andre sentrtale tema på seminaret i 1996. Deltakerne ønsket en satsning på tema rundt studie/arbeidssituasjon og tilgang på faglitteratur i studie/arbeidssituasjon. Dette følges nå opp med seminardagen 15.11.97.

3. Økonomi

Ditrikt Nord-Norge har i år mottatt støtte fra fylkeslegen i både Nordland, Troms og Finnmark. Årsmøte 1996 bestemte at styret kan fastsette en deltakeravgift for seminar/årsmøte for å gi flest mulig medlemmer anledning til å delta. Deltakeravgift for seminar/årsmøte 1997 er fastsatt til 100 NOK. Se forøvrig regnskapet.

Styret har i siste periode bestått av:

Susanne Baumgärtel, leder
Birgit Evensen, styremedlem/kasserer
Gry Hegsbro Solun, styremedlem/sekretær
Ruth Lauvanger, vara

For styret

Susanne Baumgärtel, leder

5.2. SSHF Vest

På møtet som ble holdt i Bergen tirsdag 11 november ble SSHF Vest dannet. Følgende interimstyre ble valgt:

Leder: Espen Raa-Nilsen
Sekretær: Elin Strømme Nilsen
Kasserer: Gunn Monica Vatnelid
Varamedlem: Torgeir Solheim

For nærmere omtale av SSHF Vest vises til kapittel 2 generelt.

I styret for SSHF:

Knut Prytz
Siri Kessel
Terje Pettersen
John Anders Pettersen
Torleif Kahrs
Ivar Andreassen
Anne Marthe Westgaard

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


29.6.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!