[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

[Webansvarliges kommentar: Denne stortingsmeldinga finnes på internett: KUF - St.meld. nr. 23 (1997-98)

Uttalelse om St.meld. nr 23 (1997-98):

"Opplæring av barn, unge og vaksne med særskilde behov"

Vi viser til meldingen, som ble lagt fram 27. mars 1998.

Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening har disse kommentarene til meldingen:

Språkbruken

Allerede i overskriften til meldingen nyttes uttrykket "særskilde behov".

Vi mener dette uttrykket er ekskluderende, da det gir den forestillingen at mennesker med funksjonshemming har særskilte behov på grunn av funksjonshemmingen. I andre offentlige dokumenter, for eksempel St.meld. nr. 34 (1997-98), "resultater og erfaringer med Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre" drøftes det hvor viktig språket er ved formidling av holdninger. SSHF hevder at funksjonshemming i seg selv ikke skaper spesielle behov. Funksjonshemmede har nøyaktig de samme "behovene" som andre for utdanning, arbeid, informasjon, transport, kultur og fritid. Derimot kan det være nødvendig å få behovene dekket gjennom spesielt tilrettelagte løsninger.

Høyere utdanning faller utenfor

Retten til utdanning i grunnskolen, til videregående opplæring og til voksenopplæring er lovfestet. Dette gjelder ikke høyere utdanning. En følge av dette blir at funksjonshemmede som tar høyere utdanning, formelt ikke omfattes av virksomheten ved kompetansesentrene og ved de statlige utdanningskontorene og den pedagogisk-psykologiske tjenesten. En konsekvens av dette igjen blir at det langt på vei er opp til det enkelte universitet eller den enkelte høgskolen å legge forholdene til rette for at funksjonshemmede studenter kan tas opp og fullføre sin utdanning der.

"Full deltaking og likestilling" er stilt opp som et overordnet mål i samfunnets politikk overfor funksjonshemmede. Staten skal gjennom lovgiving, vegledning og styringsvirkemidler påse at kommunene og fylkeskommunene tar sitt ansvar på utdannings- og opplæringsområdet. Da må Staten også sørge for at lærestedene tar sitt ansvar for at funksjonshemmede kan delta på linje med andre studenter.

Punktskriftens plass

Sommeren 1997 ba en enstemmig kirke- og utdanningskomite om at punktskriftens stilling måtte bli utredet i den kommende stortingsmeldingen. Det synes å ha vært komiteens forutsetning at punktskrift bør ha samme stilling overfor blinde under utdanning som tegnspråk har for døve.

Vi merker oss at departementet ikke har fulgt oppfordringen fra komiteen i St.meld nr. 23. Det kommer ikke fram i meldingen hvorfor oppfordringen ikke er fulgt.

Oslo, 20.05.98.

Med vennlig hilsen
For synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening

Terje Pettersen
leder

Vedlegg

Gjenparter:
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Styret for landsdekkende spesialpedagogiske kompetansesentre Rådet for funksjonshemmede
Tambartun spesialpedagogiske kompetansesenter for synshemmede
Huseby spesialpedagogiske kompetansesenter for synshemmede
Assistanse - Foreldreforeningen for synshemmedebarns sak
Norges Blindeforbund
Vestlandske Blindeforbund

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


28.6.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!