[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

Innspill til Kirke- utdannings- og forskningskomiteen vedrørende stortingsmelding 27.

"Gjør din plikt, krev din rett"

SAF, Synshemmede Akademikeres Forening, er en landsomfattende interesseorganisasjon for synshemmede med og i høyere utdanning. Foreningen het tidligere SSHF men endret navn på siste årsmøte. Nedenfor vil vi presentere våre synspunkter på stortingsmeldingen generelt samt knytte noen korte kommentarer til en del punkter. Disse punktene er utdypet i SSHFs høringsuttalelse til nou 2000:14 som finnes i eget vedlegg. Vi vil imidlertid trekke fram to tema spesielt. Studiefinansiering var ikke tema for nou 2000:14, men er behandlet i stortingsmelding 27, og vi vil derfor utdype emnet nærmere. Vi viser også til SAFs innspill til nou 1999:33 som finnes i eget vedlegg. Studie- og faglitteraturtilbudet til syns- og lesehemmede studenter og yrkesaktive er utdypet i SSHFs høringsuttalelse, men den dagsaktuelle situasjon i saken gjør at vi finner en presentasjon av problemstillingen påkrevet. En oppsummering av sakens fakta finnes derfor som eget vedlegg.

Stortingsmeldingen generelt

Stortingsmeldingens tittel "gjør din plikt, krev din rett" signaliserer en gjensidighet mellom student og lærested, og tanken om gjensidige forpliktelser og krav mellom lærested og student preger da også stortingsmeldingen sterkt. Gjensidighet forutsetter imidlertid at begge parter har en reel mulighet til å innfri en slik avtale. I forhold til studenter med funksjonshemming er dette ikke altid tilfellet. Dette skyldes at visse grunnleggende forutsetninger som andre regner som en selvfølge ikke er oppfylt for denne gruppen. Eksempler på dette er at studielitteratur ikke foreligger og at læringsmiljøet ikke er tilrettelagt slik at studenten kan fungere optimalt også med en funksjonshemning. Dette var da også hovedpoenget i vår høringsuttalelse til NOU 2000:14. På denne bakgrunn er det derfor skuffende at vi finner så lite om studenter med funksjonshemming i stortingsmelding 27. Siste avsnitt i kap 5.4.7 er det eneste konkrete som står om funksjonshemmede. Etter SAFs mening preges avsnittet av at teksten er hengt på i etterkant av at resten av meldingen er skrevet. I tillegg er flere av momentene som nevnes i avsnittet, tiltak som allerede er satt i kraft slik som pålagte handlingsplaner for funksjonshemmede studenter og ansatte samt at 5% av vedlikeholdsmidlene skal gå til tilrettelegging for funksjonshemmede. Som det framgår av vår høringsuttalelse er dette ikke nok. SAF er også skuffet over at det i meldingen legges opp til at alle spørsmål som angår blant annet funksjonshemmede utsettes til en senere behandling. SAF mener at det allerede nå bør legges grunnleggende føringer. Dermed sikrer en at de tiltak som gjennomføres for studenter med funksjonshemming blir integrert i systemet på en tilfredsstillende måte. Derfor vil vi fremsette en del konkrete krav til slike tiltak.

Korte kommentarer til noen punkter

SAF er motstander av at lærestedene finansieres delvis etter antall avlagte vekttal og grader fordi studenter med funksjonshemming kan bli sett på som ulønnsomme studenter i et slikt system. vi viser her til vår høringsuttalelses kommentarer til kap. 13 i NOU 2000:14. SAF sier seg på denne bakgrunn fornøyd med at forslagets markedsorienterte profil er tonet ned i stortingsmeldingen og med at en ikke har valgt å gå inn for ordningen med vouchers.

I siste avsnitt kap 5.4.7 sier departementet at lærestedene skal ha ansvaret for tilrettelegging for studenter med funksjonshemming, og at de løsninger som velges skal ha universell utforming. SAF mener at dette bær lovfestes.

SAF sier seg også fornøyd med at en i stortingsmeldingen har valgt å gå inn for utvalgets mindretalls løsning der lærestedene blir å betrakte som forvaltningsorganer med utvidede fullmakter. Vi tro det da blir lettere å få et lovverk som sikrer at lærestedene blir tilrettelagt for alle.

Studiefinansiering

SAF har i mer en 15 år kjempet for en rettferdig studiefinansieringsordning i Statens Lånekasse for utdanning. Med dette mener SAF en ordning som sikrer at studenter som blir forsinket i studiene grunnet funksjonshemming ikke skal ende opp med større studiegjeld enn andre studenter. SAF har derfor hele tiden gått inn for et system der den merstudietid som skyldes forhold som kan antas å ha bakgrunn i funksjonshemming blir finansiert som stipend. SSHF fikk delvis gjennomslag for dette prinsippet i NOU 1993:13 "leve og lære" fra 1993. Dette innebar at studenter med funksjonshemming kunne få finansiert merstudietid som skyldtes funksjonshemming i et år, men da først etter et ordinært lånefinansiert forsinkelsesår. SSHF mente da at det stipendfinansierte forsinkelsesåret måtte komme først fordi funksjonshemming kan innebære systematisk forsinkelse i motsetning til ved f.eks. sykdom og fødsel. SSHF mente også at studenter med funksjonshemming burde ha fullstipendiert sommermånedene på grunn av at korttidsarbeidsmarkedet er lite tilgjengelig for funksjonshemmede. For en nærmere utdyping av argumentasjonen viser vi til SSHFs innspill til NOU 1999:33. Vi fikk imidlertid ikke gjennomslag. Når nå studiefinansiering settes på dagsordenen vil vi innenfor det nye forslaget til studiefinansieringsmodell fremme forslag om en ordning som sikrer at forsinkelse i studiene som følge av funksjonshemming ikke skal føre til økt gjeldsbyrde. Konkret vil vi derfor kreve at merstudietid som skyldes funksjonshemming skal finansieres som stipend samt at merstudietiden ikke skal regnes med i den totale tidsrammen på 8 år gitt i den nye modellen. Vi inser at det må settes et tak på hvor mye forsinkelse som skal kunne stipendieres, og vi foreslår derfor 1,5 år på lavere grads studium og 1 år på høyere grads studium.

Konklusjon

Ovenstående kan oppsummeres i form av følgende konkrete krav:

Blant annet må åndsverkslovens § 17 åpne for produksjon av studie- og faglitteratur til syns- og lesehemmede i kommersielle elektroniske formater, slik at elektronisk litteratur kan lånes på tvers av landegrenser, og som et ledd i enklere og mer effektiv produksjon av studie- og faglitteratur.

For SAF
Terje Pettersen
leder av SAFs utdanningspolitiske utvalg

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


10.5.2003 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!