[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland
Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep.
0030 OSLO

Synshemmede studenter nektes pensumlitteratur nok en gang.

SAF, Synshemmede Akademikeres Forening, vil på nytt gjøre Regjeringen ved kulturministeren som ansvarlig for at alle borgere skal ha lik rett til utdanning, klar over at den pågående produksjonsstans av fagbøker ved Norsk lyd og blindeskriftbibliotek innebærer at synshemmede nektes å studere i høst. Dette er vår virkelighet i tider med kvalitetsreform. Stortinget vedtok ved behandling av St. meld. 27 (2000-2001) i fjor vår at lesehemmede skulle få nødvendige fagbøker. Dagens krisesituasjon kan ikke være i samsvar med Stortingets intensjon med det vedtaket.

SAF konstaterer at vi etter 20 års kamp for et likeverdig faglitteraturtilbud til synshemmede akademikere, fremdeles bare møtes med tomme løfter og ansvarsfraskrivelse. Vi stiller oss helt uforstående til at dagens diskriminering av lesehemmede er akseptabelt for norske myndigheter. SAF krever rettighetsfesting av fagbøker til lesehemmede akademikere, noe som også støttes av NOU 2001:22 "Fra bruker til borger". Denne retten må gjelde alle lesehemmede, også de som er ferdig utdannet.

SAF krever også at sektoransvaret må gjelde her, slik at UFD tar over faglitteraturområdet på linje med andre akademikere. Det er nå 3 år siden Regjeringen lovet å se på sektoransvaret, uten at noe er skjedd, jf. Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-01.

For mennesker som ikke får fagbøker til utdanning og arbeid blir alt prat om lik rett til utdanning og arbeidslinje helt meningsløst. SAF forventer at kulturministeren nå tar ansvar og følger opp de vedtak og løfter som er gitt for å vise at Regjeringen mener noe med disse målsettingene.

Oslo, 18. august 2002
Med vennlig hilsen
for SAF
Berit Vegheim, leder

Tlf.: 22 25 86 47, berit.vegheim@c2i.net

Kopi: Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


28.8.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!