[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

Til medlemmer av FAK-komiteen og KUF-komiteen.

Viser til pressemelding fra Norges Blindeforbund og presisering fra NLB nederst i denne meldingen.

SAF, Synshemmede Akademikeres Forening, vil på nytt gjøre dere som folkevalgte med ansvar for at alle borgere skal ha lik rett til utdanning, klar over at dersom ikke Norsk lyd og blindeskriftbibliotek for de bevilgninger som trengs, vil synshemmede studenter stå uten bøker fra høsten av. Dette er vår virkelighet i tider med kvalitetsreform. Stortinget vedtok ved behandling av St. meld. 27 (2000-2001) i fjor vår at lesehemmede skulle få nødvendige fagbøker. Dagens krisesituasjon kan ikke være i samsvar med folkevalgtes intensjon med det vedtaket.

SAF har arbeidet for et likeverdig faglitteraturtilbud til synshemmede akademikere i 20 år, og fremdeles møtes vi bare med tomme løfter fra myndighetene.

Vi stiller oss helt uforstående til at dette er akseptabelt for folkevalgte i Norge i dag.

SAF vil igjen vise til at vi krever rettighetsfesting av fagbøker til lesehemmede akademikere, noe som også støttes av NOU 2001:22 Fra bruker til borger. I dag er det kun synshemmede studenter som, når det bevilges nok, får sine pensumbøker. Alle lesehemmede, også de som er ferdig utdannet, må få de bøker som er nødvendige. For mennesker som ikke får fagbøker til utdanning og arbeid blir alt prat om lik rett til utdanning og arbeidslinje helt meningsløst. SAF vil derfor oppfordre de folkevalgte til å handle for å vise at man mener noe med disse målsettingene.

SAF krever også at sektoransvaret må gjelde her, slik at UFD tar over faglitteraturområdet på linje med andre akademikere. Det er nå 3 år siden regjeringen lovet å se på sektoransvaret, uten at noe er skjedd.

Oslo, 1. juli 2002

Med vennlig hilsen

for SAF
Berit Vegheim
leder

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


28.8.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!