[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

 

   ----- Original Message -----
   From: Anita Harby <anita.harby@nlb.no>
   To: <post@saf-org.no>
   Sent: Monday, July 01, 2002 12:07 PM
   Subject: Inntaksstopp av nye studenter hÝsten 2002

På bakgrunn av budsjettsituasjonen ved NLB sendes følgende informasjon ut til læresteder, pressen mm.:

Midlertidig inntaksstopp av nye studenter høsten 2002

Norges Blindeforbund beskriver i sin pressemelding av 28.juni den økonomiske situasjonen i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og noen av de konsekvenser dette får for brukerne. Vi vil med dette konkretisere konsekvensene for studentene.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har i flere år hatt for lite penger i forhold til behovet. Når det gjelder tilbudet til studentene blir dette ekstra problematisk fordi staten har pålagt oss å produsere den obligatoriske pensumlitteraturen til de studentene som har produksjonsrett uansett antall studenter, fag og pensumvolum. Bevilgede midler dekker ikke dette behovet. Vi har gjentatte ganger gjort vår oppdragsgiver - Kultur- og kirkedepartementet oppmerksom på dette. Vi er imidlertid forpliktet til å holde oss innenfor gitte budsjettrammer.

Styret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek vedtok derfor 26.juni 2002 en spareplan som får konsekvenser for tilbudet. Etter nøye vurdering av tilgjengelige midler har Norsk lyd- og blindeskriftbiblioteks ledelse funnet det mest forsvarlig å sette en midlertidig produksjonsstopp høstsemesteret 2002 for produksjon av læremidler til studenter som ikke pr. 1.juli 2002 har levert pensumlister.

På den måten kan vi ivareta de forpliktelsene vi allerede har overfor de studentene som er i gang med et studium og vi gir nye studenter en mulighet til å vurdere sin studiesituasjon i tide. Studentene kan fremdeles låne all den studielitteraturen som allerede er produsert. Vi har valgt bort den løsningen som ville bety at vi fortsetter som før - og risikerer å måtte si til studentene midt i semesteret at de dessverre ikke kan få flere pensumbøker slik at de risikerer å avlyse eller utsette eksamen.

Vi i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek beklager dette vedtaket sterkt. Vi vet at det får dramatiske konsekvenser for synshemmede som ønsker å studere ved universitet og høgskoler. Vi ser våre brukere som vår absolutte førsteprioritet og har derfor ventet i det lengste - kanskje for lenge - i håp om å finne en løsning. Vi beklager de uklare signaler som har vært gitt i forkant av dette vedtaket.

Oslo 1.juli 2002
Ledelse og tillitsvalgte ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Kontaktperson: Ranveig Eckhoff tlf.. 22 06 88 61

Vennlig hilsen
Anita Harby
Seksjonsleder - Bibliotek/Formidling
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Postboks 5834 Majorstua, 0308 OSLO
Tlf.: +47 22 06 88 40 (direkte) / Fax:+47 22 06 88 51
http://www.nlb.no

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


28.8.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!