[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

Ekskluderende sysselsettingspolitikk

I den siste tiden har det blitt økt bevissthet om diskriminering i arbeidslivet, hvor det særlig har vært satt fokus på utestenging på grunnlag av kjønn, alder, eller etnisk bakgrunn. I erkjennelse av at det kreves en offensiv politikk for å unngå forbigåelse av jobbsøkere i disse gruppene, har man i statlig sektor begynt å bruke følgende standardformulering ved utlysning av stillinger: "Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn".

Funksjonshemmede utgjør en vesentlig andel av gruppen arbeidsledige. Likevel forekommer sjelden en statlig utlysningstekst hvor funksjonshemmede oppfordres til å søke. Dette er interessant, særlig med bakgrunn i følgende formulering fra St.prp. nr. 1 (2000-2001): "Arbeids- og administrasjonsdepartementet ønsker å stimulere til økt rekruttering av kvalifiserte funksjonshemmede i staten".

Hvis man ønsker å stimulere til økt rekruttering av funksjonshemmede i statlige stillinger; hvorfor listes da ikke funksjonshemmede opp blant de gruppene som krever spesiell oppmerksomhet? Avhengig av hvor man setter grensen for hvem som defineres som funksjonshemmet, utgjør funksjonshemmede mellom 10 og 20 prosent av befolkningen. Samtidig er det et faktum at funksjonshemmede utgjør bare 0,7 % av arbeidsstokken i staten.

Dersom man mener alvor når man sier at den statlige arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kommer man ikke utenom en økt rekruttering av funksjonshemmede til statlige stillinger. Det er åpenbart at funksjonshemmedes muligheter til jobb i staten ikke øker som en følge av at de utelates fra å bli nevnt i utlysningstekstene. Dersom Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman mener alvor når han sier at det er viktig at alle arbeidskraftressurser mobiliseres, og at alle grupper er like viktige, har han her en mulighet til å inkludere funksjonshemmede i statens rekrutteringspolitikk.

Bård Anton Lindgaard, medlem av Synshemmede Akademikeres Forening

Tidligere publisert i Dagsavisen 4.2.2003.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


10.5.2003 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!