SSHF-nytt 1999:2

Skjønnsutøvelse ved opptak av funksjonshemmede søkere til høgskolesektoren.

Siri Kessel har sendt oss sammendrag av sin hovedfagsoppgave: "Skjønnsutøvelse ved opptak av funksjonshemmede søkere til høgskolesektoren."

Oppgaven som foreløpig bare er i svart, i16 punkt størrelse, kan bestilles fra SSHF og det skjer ved at du sender en giro pålydende kr. 130 (porto inkludert) til vår postgirokonto. 0803 50 79611.

Adresse: SSHF, postboks 5911 Majorstua, 0308 Oslo

Merk giroen: bestilling av Siri Kessels hovedfagsoppgave. Det kommer også en elektronisk versjon senere som er tilrettelagt for leselistbrukere, og den vil kunne bestilles samme sted.

Sammendrag

Opptak utenom poengreglene, etter spesiell vurdering, skal blant annet sikre at funksjonshemmede likestilles med ordinære søkere ved opptak til høyere utdanning. Ordningen kan forstås som en del av den overordnede politikken for funksjonshemmede i Norge som har samfunnsmessig likestilling og integrering som mål. Opptak etter spesiell vurdering innebærer en vurdering av om søkerne omfattes av ordningen og videre skal det i vurderingen legges vekt på søkernes reelle kvalifikasjoner til å gjennomføre studiet, dvs. søkernes realkompetanse.

Opptaksforskriften åpner således opp for en stor grad av skjønnsutøvelse fra de lokale opptakskomiteenes side når disse vurderingene skal gjøres.

Min studie av praksisen knyttet til opptak etter spesiell vurdering ved én høgskole viser at mulighetene for individuell behandling av funksjonshemmede søkere i liten grad tas i bruk. I stedet har man utviklet en praksis som rutiniserer og byråkratiserer skjønnet på en slik måte at det i realiteten er karakterene, dvs. søkernes formalkompetanse, som tillegges vekt. Dette skyldes dels uklare og noe motstridende signaler fra overordnede, knyttet til hvilket rom for skjønn som opptakskomiteene faktisk har, og dels opptakskomiteenes arbeidssituasjon. Resultatet er et misforhold mellom politiske målsettinger knyttet til opptak etter spesiell vurdering og den faktiske praksis som utvikles.

Det er grunn til å tro at denne opptakspraksis også vil gjelde andre høgskoler. På bakgrunn av dette mener jeg det kan være grunn til å sette spørsmål ved om opptaksforskriften gir funksjonshemmede falske forhåpninger og om det er nødvendig å rettighetsfeste likestilling av funksjonshemmede ved opptak til høyere utdanning.

Nøkkelord: funksjonshemmede, høyere utdanning, studentopptak, samordnet opptak, skjønnsutøvelse, mestringsstrategier.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


13.11.1999 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no