SSHF-nytt 1998:2

SSHFs informasjons- og faktamappe

Er du synshemmet og snart ferdig utdannet eller allerede ferdig med utdanning, har du nok lyst til å få svar på følgende spørsmål: Hvordan går jeg smidigst mulig frem for å få den jobben jeg ønsker? Hvilke regler gjelder ved ansettelser og oppsigelser? Hvilke regler er relevante for funksjonshemmede ved ansettelser, og hvordan kan jeg nyttiggjøre meg dem? Hvordan skriver jeg en god jobbsøknad? Dette og mere til vil du få gode råd om ved å lese SSHF's innformasjons- og faktamappe om jobbsøking og arbeidsliv.

Mappen er resultatet av likemannskonferansen "Fra utdanning til arbeid" som SSHF, Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening, holdt høsten 1997. Den inneholder det materiellet konferansedeltakerne fikk presentert. Var du ikke der har du nå sjansen til å få den informasjonen deltakerne fikk.

Vi tilbyr informasjonsmappen til salgs i stor skrift, i punktskrift eller på diskett til alle interesserte. Prisen er lik for alle formater.

Betalingen skjer per giro som er vedlagt i forsendelsen.

Prisene er:
For medlemmer av SSHF: kr 50,-
For alle andre: kr 100,-
Konferansedeltakerne får den selvsagt gratis.

Mappen kan bestilles fra:

Synshemmede Akademikeres Forening
Postboks 5911 Majorstua
0308 Oslo

eller per telefon hos:
Elin Strømme Nilsen: 22 49 95 96.

eller per E-post: post@saf-org.no

Styret i SSHF


Som en ekstraservice til SSHF-nytt sine lesere og for å vekke nysgjerrigheten en smule, tar vi nedenfor med forord og innhold fra SSHFs informasjons- og faktamappe.

Red.

Forord

Det materialet du har foran deg nå, er et resultat av konferansen Fra utdanning til arbeid. Konferansen fant sted 26.-28. september 1997 og ble arrangert av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening, SSHF. Den ble gjort mulig som følge av et tilskudd fra Sosial- og helsedepartementets fordelingsnemnd til funksjonshemmedes organisasjoners likemannsarbeid.

Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening er en interessepolitisk organisasjon som ikke driver likemannsarbeid i vanlig betydning av ordet. Når vi likevel arrangerte denne konferansen, var det for å sette søkelys på hvilke strategier synshemmede studenter og akademikere kan bruke for best mulig å mestre rollene som arbeidssøker og kollega. Vi ønsket også å styrke oss med fakta om lovgivning og regelverk som gjelder arbeidsliv og arbeidsmiljø. Det materialet vi fikk pressentert, er samlet i den informasjonsmappen du har foran deg.

Informasjonsmappen er først og fremst beregnet på deltakerne på konferansen, men andre interesserte kan skaffe seg den ved å ta kontakt med oss. Den finnes i vanlig skrift og som diskett. Vi tror nemlig innholdet kan være nyttig også for dem som ikke var med på konferansen. Materialet vil også kunne leses med utbytte av andre enn synshemmede.

Det ligger et stort og tidkrevende arbeid bak utformingen av informasjonsmappen. Når det har tatt et halvt år å få den ferdig, skyldes det bl.a at det ikke har vært lett å få tak i den offentlige informasjonen mappen skulle inneholde. I tillegg har det vært et problem at den informasjonen som gis, ikke uten videre er lesbar for synshemmede. Dessverre er det nok ennå regelen mer enn unntaket at offentlig informasjon gis uten at synshemmede får tilgang til den, og derfor må vi slå fast at det er langt igjen før de overordnete mål som er stilt opp for den offentlige informasjonspolitikken, blir virkeliggjort.

De ansvarlige for utarbeidelsen av informasjonsmappen, Kathrine Krydsby og Berit Vegheim, fortjener stor takk for innsatsen og for utvist utholdenhet!

Oslo i april 1998.
For Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening
Terje Pettersen
leder

Innhold

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


12.1.2003 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!