SSHF-nytt 1998:2

Presentasjon av den nye lederen

av Terje Pettersen

SSHF har hatt samme leder i nærmere fem år. De fleste kjenner vel Knut Prytz gjennom diverse artikler i SSHF-nytt samt gjennom aktivt arbeide i foreningen. Når det nå har vært et lederskifte synes jeg at jeg bør pressentere meg og hva jeg står for. Mange kjenner meg nok fra arbeidet i foreningen, men SSHF-nytt er den eneste kanalen vi har som når ut til alle medlemmer.

Jeg heter altså Terje Pettersen, er 32 år og født blind. jeg kommer fra Vestvågøy i Lofoten, men er nå bosatt i Oslo. Jeg har studert både matematikk, statistikk og informatikk, men hovedfag tok jeg i biologi. Dette faget har vært min store interesse helt fra barndommen. Noen stor feltbiolog ville jeg aldri blitt, så jeg spesialiserte meg i teoretisk retning. Hovedoppgaven min var matematisk modellering av sammeksistensen mellom en seksuelt reproduserende populasjon og en populasjon som reproduserer aseksuelt. Nå sitter jeg og skriver på en artikkel basert på hovedoppgaven mens jeg driver med SSHF-arbeid vedsidenav, eller var det omvendt? I SSHF-sammenheng har jeg vært med fra 1988. Sammenlagt har jeg vært sekretær i fem år og har sittet i valgkomiteen i fire. Videre har jeg arbeidet med utdanningssaker. Det er altså ingen uerfaren nykommer som har overtatt ledervervet.

Noen vil sikkert lure på om det vil bli noen foreandringer i foreningens arbeidsfelt eller arbeidsmetoder. La meg med en gang si at det blir det ikke. Heller ikke ideologisk. uttrykket "stø kurs" vil kanskje være betegnende for det jeg står for. Vi har nok av oppgaver å arbeide med. Bedring av literaturtilbudet til studenter og yrkesaktive er en av dem. Yrkesaktive har jo ikke engang rett til å få produsert faglitteratur. Videre har arbeidsgiver plikt til å betale nærmere 20000 kroner for hvert hjelpemiddel synshemmede søker om når den synshemmede har vært ansatt i mer en seks måneder. Med den takten utviklingen på IT- fronten har i dag ser vi lett at arbeidsgiver kan få ekstrautgifter ved å ansette en synshemmet arbeidstaker. SSHF skal sammen med Norges Blindeforbund og Vestlandske Blindeforbund søke om midler til prosjektet yrkes- og utdanningsregister. Meningen med prosjektet er at arbeidsmarkedsetaten skal ha et register over synshemmedes yrker og utdanninger som skal fungere som idebank både for den enkelte synshemmede og for arbeidsmarkedsetaten. Dette var bare noen eksempler. I tillegg vil jeg spesielt trekke frem tre saker som det er viktig at bi jobber med.

Arbeidet overfor verdikomisjonen synes jeg er en sentral sak for SSHF. I mars fikk vi brev fra Lars Ødegår som er generalsekretær i Norges handikapforbund og medlem av verdikomisjonens råd. I brevet ba han oss komme med innspill til verdikomisjonen angående de verdispørsmålene som er viktige for oss funksjonshemmede. Dette arbeidet vil kanskje ikke gi konkrete resultater på kort sikt, men av interessepolotiske og ideologiske grunner synes jeg at vi nettopp skal prioritere dette arbeidet. For det første synes jeg at dette er en fin anledning til å få frem vår ideologi samt å få rettet oppmerksomheten mot holdningene som ligger bak det både politikere og funksjonshemmetbevegelsen gjør i praksis. Riktignok er vi flinke til å fremmheve prinsippene som ligger bak våre krav, men likevel synes jeg at helhetssynet kommer i bakgrunnen i forhold til det vi krever i praksis. SSHF har ikke noe prinsippprogram hvor organisasjonens ideologi offisielt er nedfelt, men Jeg våger å påstå at SSHF er den organisasjonen av synshemmede som er flinkest til å fokusere på ideologi. Dersom vi får oppmerksomheten rettet mot det vi har å bidra med tror jeg vi kan være med på å legge føringer på samfunnets syn på funksjonshemmede, og dermed også på det som i praksis blir gjort for likeverd og større samfunnsmessig deltakelse.

En annen viktig oppgave vi virkelig må ta fatt på nå er skolering av medlemmene. Dette er kanskje det mest forsømte arbeidsfeltet i foreningen. Jeg vil ikke prøve å analysere årsakene til at vi ikke har vært flinke nok til å lære opp folk, men bare påpeke at det er avgjørende at opplæringen blir styrket nettopp nå. Vi er nemlig godt i gang med et generasjonsskifte i foreningen. Flere meldlemmer som har vært aktive i lengre tid har begynt å trekke seg mer ut i kulissene samtidig som en del nyere medlemmer etterhvert har kommet mer med i foreningens arbeid. Vi har allerede så smått begynt å sette igang konkrete tiltak. Utarbeidelsen av et skolerings- og motiveringshefte er begynt, og vi har tenkt å arrangere samlinger i Osloområdet der gamele medlemmer formidler kunnskap om foreningens virksomhet til nyere medlemmer.

Jeg tror foreningen klarer å gjennomføre alle de oppgavene jeg har nevnt ovenfor på en tilfredsstillende måte, men bare under en bestemt forutsetning. Denne forutsetningen er at vi får mer av arbeidsoppgavene lagt til personer utenom styret. Det har vært en tendens til at styret har tatt på seg flere av arbeidsoppgavene samtidig som arbeidsmengden på enkelte felter har økt. Spesielt vil jeg trekke frem merarbeid i forbindelse med at vi har fått innvilget søknad om driftsmidler samt at vi får mye mer post enn før. Foreningen vår er ikke mer enn summen av alt det arbeidet meldemmene gjør. Dersom vi klarer å få flere arbeidsoppgaver ut til enkeltmedlemmer som er engasjerte i enkeltsaker, kan styret ta seg av de mer administrative funksjonene samt samordningsfunksjonen. Dersom vi ikke klarer å gjennomføre en slik omlegging tror jeg det bare er et tidsspørsmål før ildsjelene brenner ut og foreningen går i oppløsning. Dersom vi klarer å gjennomføre den kan vi se relativt lyst på fremtiden. Likevel tror jeg at vi må se i øynene at det altid vil være en utfordring å holde i gang en organisasjon av vår størrelse.

Her var det noen visjoner og litt formaning. jeg tror jeg lar det bli med dette. Min forgjenger hadde en fast lederspalte med innlegg hvor han trakk større linjer og hevet seg over enkeltsakene. Det får dere ikke fra meg. Jeg er ikke så flink til å lage slike artikler. men dere skal nok høre fra meg i form av debattinnlegg, rapportinnlegg og meldinger fra styret. Jeg avslutter med å ønske alle lykke til med arbeidet i foreningen.

Oslo mai 1998

Terje Pettersen

leder

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


5.8.1998 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no