SSHF-nytt 1994:4

SSHF distrikt Nord Norge Seminar 19. november 1994


ved Birgit Evensen

Seminaret ble avholdt på Havna Hotell i Tromsø med ialt 10 deltakere.

Programmet for seminaret var som følger:

1 Gjennomgang av Regjeringens Handlingsplan for funksjonshemmede 1994-97. Ved Knut Prytz, Sosial- departementet.

2 Vi søker å kartlegge problemområdene for SSHF-erne i Nord Norge. Er det noen av disse som kan falle inn under Handlingsplanen?

3 Hva jobbes det med i SSHF sentralt?

4 Gruppearbeide der vi setter ned på papiret hvordan områder som vi brenner for kan formes som prosjektplaner i lys av Handlingsplanen

5 Gruppearbeid.

Handlingsplanen var på forhånd sendt ut til medlemmene.

Knut Prytz ga et informativt resymé av Handlingsplanen, og hans innlegg vedlegges referatet.

Etter en runde med spørsmål og meningsutveksling, ble det i grupper jobbet med følgende oppgaver:

1 Strategi for skolering av brukerrepresentanter som skal delta i råd og utvalg for å ivareta funksjonshemmedes interesser.

Bakgrunnen for dette temaet var at en brukerrepresentant lett kan bli et "gissel" i slike sammenhenger.

Gruppen la i sitt forslag vekt på at både representanten(e) og de organisasjonene vedkommende representerte, må ta ansvar for at representanten har et nødvendig informasjonsnivå for vervet.

Det må også legges vekt på at representanten har kunnskaper om møteteknikk slik at vedkommende har mulighet for å være et effektivt medlem av utvalg/råd.

Det ble ikke fremmet noe forslag til hvordan skolering av brukerrepresentanter skal foregå. Styret ble oppfordret til å arbeide videre med denne saken.

2 Kan vi klare å lage "Den lille røde", en "tipsbok" av og for synshemmede?

Dette har vært en ide fra Berit Vegheim hadde sitt innlegg på SSHF`seminar i 1992.

Det ble lagt fram en del forslag til hvordan dette arbeidet kan gjennomføres, og Styret skal også arbeide videre med dette.

3 Den tredje gruppen skulle arbeide med et forslag til uttalelse til SSHF sentralt angående bruk av stor skrift i offentlig informasjonsmateriale.

Det ble laget et forslag til uttalelse som skal bearbeides redaksjonelt av Styret, og sendes SSHF sentralt.

Hva jobbes det med i SSHF sentralt?

Knut ga en kort informasjon:

SSHF har store økonomiske problemer etter at bestemmelsen om at organisasjoner med medlemstall under 200 ikke får statlig støtte til drift. Hva gjør vi med dette? Kan vi øke medlemstallet? Er det f.eks. en ide å slå oss sammen med andre organisasjoner?

Foreløpig har foreningen søkt prosjektmidler for å kunne gjennomføre kurs/seminar som går på styrking av medlemmenes evne til brukermedvirkning.

SSHF fikk i år kr. 50000, og det har vært avholdt to seminar.

Tema har vært Forhandlingsteknikk og Kommunikasjon med sikte på brukermedvirkning/tilrettelegging på arbeidsplassen.

Det foreligger forslag for prosjekt for 1995 med tema som omhandler tilrettelegging av utdanningsplasser.

En bør også være oppmerksom på aktuelle områder som nevnes spesielt i Handlingsplanen.

SSHF opplever at foreningen får mange henvendelser i forbindelse med saker som angår synshemmede. Foreningen blir kontaktet og brukt, og dette oppleves som meget positivt. Det må i forbindelse med dette nevnes at dette til tider kan forårsake en ganske stor belastning på de som er mest aktive.

Knut stilte spørsmål om vi kan bruke synspedagogene mere og på en bedre måte, og om vi også kan bruke NBF mere og bedre. Han spurte også om vi burde tenke på mulighetene til å finne flere "allierte" i organsasjonssammenheng.

Knut understreket til slutt at vi burde styrke vår egen formidling/kommunikasjon, og at vi burde lage et register over hvor vi som SSHF-ere fungerer og virker til daglig.

Oppsummering

Det var enighet om at gjennomgangen av Handlingsplanen hadde vært meget informativ og nyttig. Både behandlingen av denne og gruppearbeidet hadde gitt ny informasjon og nyttige ideer og tanker å arbeide videre med.

Tromsø 23.11.94
Birgit Evensen
(referent)

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


3.7.97 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no