SSHF-nytt 1994:4

Aktivitet i Oslo-området høsten 1994

av Terje Pettersen

På vårparten i år ble det diskutert å arrangere informasjonsmøter for studentene ved universitet og høyskoler i Oslo-området samt for SSHF's lokale medlemmer. Formålet var for det første å drive medlemsverving og for det andre å legge grunnlaget for en mer organisert lokal aktivitet i oslo og omegn. SSHF har ike vært særlig aktive på disse fletene i oslo de siste årene og det er derfor mange potensielle medlemmer vi ikke har kommet i kontakt med. Samtidig nærmer mange av våre medlemmer på universitetet seg slutten av sine studier. Det var derfor på høy tid at en gjorde noe for å sikre kontinuiteten. Etter et innledende idemøte blant våre medlemmer på Blindern vedtok styret at jeg og Berit skulle samarbeide om et opplegg. Vi ble enige om å arrangere tre møter i løpet av høsten. For å nå ut til folk fikk vi anledning til å bruke adresselister som vi fikk tilsendt fra studiebiblioteket. På møtene var det mulig å tegne seg som medlem eller å bli skrevet opp på en postliste for informasjon om senere møter.

Det første møtet ble holdt på Blindern onsdag 14. september og var et generelt informasjonsmøte om SSHF. Vi hadde også invitert folk fra studentpalamentet, seksjon for fuksjonshemmede ved universitetets studieseksjon samt studiebiblioteket. Omlag 15 personer møtte frem. Diskusjonen var engasjert og det var bare på hengende håret vi kom oss ut av byttet før stengetid.

Det andre møtet ble holdt på Blindern onsdag 12. oktober og skulle ta opp spørsmål i forbindelse med anskaffelse og bruk av EDB-utstyr. Grunnet høstferie ved studiebiblioteket kom informasjon sent ut til folk så frammøtet ble meget lavt. Vi som var der hadde likevell en interessant diskusjon om erfaringer i forbindelse med anskaffelse av EDB-utstyr.

Det tredje møtet ble holdt i Norges Blindeforbunds lokaler i sporveisgaten 8 onsdag 9. november. Vi hadde invitert magne Lunde som la fram resultater fra undersøkelsen om synshemmede og arbeid som han hadde vært med på å gjøre. Vi delte også ut vår brosjyre om SSHF samt et eksemplar av SSHF-nytt nummer 3 1994. På dette møtet deltok omlag 20 personer.

Alt i alt vil jeg si at innsatsen i høst gav et vellykket resultat. Konkret har vi fått sju nye medlemmer som følge av arrangementene. I tillegg har vi informert mange flere som potensielt kan bli medlemmer senere. Riktignok har vi ennå ikke klart å få i gang noen organisert lokal aktivitet, men vi har lagt et grunnlag. neste semester kunne det være aktuelt å arrangere flere møter blant annet et om erfaringer i forbindelse jmed anskaffelse og bruk av EDB-utstyr.

Oslo onsdag 23. november
Terje Pettersen

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


3.7.97 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no