SSHF-nytt 1994:4

Etablering av et sentralt utdannings- og yrkesregister av syns- hemmede er en gammel merkesak for SSHF. Desverre har det ikke skjedd noe på noen år, men som det fremgår av artikkelen nedenfor ser det nå ut til at vi kan få tatt opp igjen denne saken med støtte fra flere hold.

OBS! Studer oversikten på slutten av artikkelen og si fra hvis du kan supplere med noe. Dvs. at du som synshemmet har vært innom andre yrker enn de du finner i registeret!

Redaksjonen

Oppretting av utdannings- og yrkesregister

av Berit Vegheim

I 1988 tok SSHF initiativ til oppretting av et register over de utdannings- og yrkesvalg SSHF sine medlemmer hadde. Planen var å få laget et større register til bruk for alle synshemmede som ønsket ideer og kunnskap om hva man kan gjøre som synshemmet. I første omgang ble registret ikke bifalt i Arbeidsdirektoratet, med bl.a henvisning til at det kun gjaldt for en gruppe funksjonshemmede.

SSHF gir seg imidlertid ikke, og på startkonferansen om synshemmede og arbeid som ble arrangert i september i regi av AFI (Arbeidsforskningsinstituttet), lanserte SSHF igjen sitt forslag.

For at nye medlemmer også skal få satt seg inn i hva dette dreier seg om, og for at våre medlemmer skal få informasjon om hva vi har foretatt oss videre i denne saken, tar vi med mesteparten av brevet som SSHF sendte til en del instanser som en oppfølging av forslaget vårt på konferansen. Til slutt vil alle våre medlemmer bli bedt om å være med på en ajourføring av registret, og vi håper dere slutter helhjertet opp om dette nok en gang.

Men først gjengir vi altså brevet vi sendte i midten av oktober:

"Til

Huseby kompetansesenter
Senter for yrkesmessig attføring v/synsteamet
Norges Blindeforbund
Vestlandske Blindeforbund
Landsforbundet for Synshemmede
Assistanse

Oppretting av utdannings- og yrkesregister

Denne henvendelsen skjer som en oppfølger av startkonferansen om synshemmede og arbeid som fant sted 7. og 8. september d.å i regi av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Konferansen munnet ut i mange forskjellige forslag til tiltak for å få synshemmede ut i arbeid, og et av forslagene gjaldt oppretting av et register over synshemmedes faktiske utdannings- og yrkeserfaringer.

Ideen til et slikt register sprang ut av erkjennelsen av at synshemmede hemmes i sine utdannings- og yrkesvalg pga manglende kunnskap i veilednings- og formidlingsapparatet om hvilke jobbmuligheter som faktisk foreligger for denne gruppen. Videre hersket det en utbredt misnøye blant unge synshemmede over at de instanser som skulle ha kompetanse på området utdanning og arbeid for synshemmede, i altfor stor grad syntes å være opptatt av å fokusere på begrensningene i stedet for å fokusere på utprøving av nye muligheter.

Synshemmede har inntil nylig vært henvist til et svært snevert utvalg av yrker, de såkalte "tradisjonelle blindeyrkene". Disse yrkene omfatter håndverks- og industriarbeid, sentralbord-/kontorarbeid og organistarbeid. I den grad synshemmede prøvde seg på høyere teoretisk utdanning, tok de fysioterapiutdanning. Noen ble også lærere. Dette bildet kommer bl.a tydelig fram i en landsoversikt fra 1980 over de 493 registrerte synshemmede i arbeid (utarbeidet av daværende arbeidskonsulent Nils Haugen). Oversikten viser at ca. 2/3 er sysselsatt i industri- eller kontor-/sentralbordarbeid.

Det snevre utvalget av yrker som har stått til rådighet for synshemmede, har gjort gruppen spesielt sårbar ift omveltninger på arbeidsmarkedet. Ny teknologi har tatt over mange av de arbeidsoppgaver som har vært godt egnet for blinde og sterkt svaksynte. Mange synshemmede har derfor blitt skjøvet ut av arbeidsmarkedet, uten at alternativer har vært funnet.

På grunn av manglende statistikk er det i dag umulig å skaffe data om hvordan utviklingen i sysselsettingen har vært opp gjennom årene. Vi kan derfor ikke vite om det er flere eller færre synshemmede i ordinært arbeid i dag enn for 20 år siden.

Det vi vet er at arbeidsløsheten er svært stor blant synshemmede, antakelig godt over 70%, og det er en kjennsgjerning at unge synshemmede risikerer å gå rett over på uføretrygd etter videregående skole.

Det er behov for å sette inn nye virkemidler for å få synshemmede ut i arbeid, og SSHF mener at et register som dokumenterer hvilke utdannings- og yrkesmuligheter synshemmede har, er ett slikt virkemiddel.

Det er imidlertid viktig å slå fast at registreringen ikke er ment å skulle fungere som en ny metode for kartlegging av spesielle "blindeyrker". Tvert imot vil man ved å gjøre en slik oversikt tilgjengelig for alle som har med veiledning og arbeidsformidling for synshemmede å gjøre, og også for synshemmede selv, vise at spekteret av yrker som står til rådighet for synshemmede er enormt. En slik dokumentasjon vil motivere både synshemmede selv og arbeidsformidlere til å gjøre en innsats for å skaffe arbeid. Slik situasjonen er i dag, vil synshemmede nærmest automatisk bli henvist til trygd, og de blir fortsatt rådet til å satse tradisjonelt dersom de ønsker utdanning.

Det er i utgangspunktet umulig å tenke seg at man skal kunne skolere alle i veilednings- og formidlingsapparatet ift hvilke jobbmuligheter synshemmede har, både fordi det vil kreve altfor store ressurser, og fordi det ikke finnes noe fasitsvar. Det er heller ikke ønskelig at noen skal forsøke å skaffe seg en oversikt over egnet arbeid for så å bli en slags ekspert på området. Synshemmede er like forskjellige som andre mennesker, og med de samme behov for å utfolde seg hva evner og talenter angår. Historien har som nevnt ovenfor også vist at satsing på spesielle yrkeskategorier er risikabelt. Skal synshemmede ha håp om å henge med i fremtiden, er det absolutt nødvendig å skaffe seg mange ben å stå på.

SSHF har allerede foretatt en kartlegging av egne medlemmers utdannings- og yrkeserfaringer. Vi er imidlertid avhengige av samarbeid med flest mulig andre instanser og organisasjoner dersom et slikt register skal ha noen verdi.

Et godt grunnlag for etablering av et yrkesregister er også lagt av Magne Lunde i hans undersøkelse om synshemmede og arbeid som er klar for utgivelse i disse dager. Han har kartlagt et hundretalls yrker hvor synshemmede er representert, både tradisjonelle og utradisjonelle.

Vi håper at vår henvendelse vil bli positivt mottatt, og at vi har klart å skape såpass interesse for forslaget at det kan la seg gjøre å avholde et møte om det i løpet av høsten. Opprettelse av et register krever selvsagt innsats fra de ulike instanser, og det blir nødvendig å finne fram til rutiner som sikrer oppfølging og spredning."

Så langt refererer vi fra brevet SSHF sendte til potensielle samarbeidsparter. Vi fikk stort sett positiv respons på brevet, og tirsdag 22.11. holdt vi et møte på Huseby der SYA, VB, Huseby, Magne Lunde og SSHF deltok.

På møtet ble opplegget for et slikt utdannings- og yrkesregister diskutert, bl.a på basis av en skisse til retningslinjer som SSHF hadde sendt ut sammen med brevet.

Alle stilte seg svært positive til å få etablert et slikt register, og møtet endte med å anbefale brukerorganisasjonene om å sende en prosjektsøknad til Arbeidsdirektoratet. En ser for seg at det er nødvendig å få utredet en del forhold omkring en slik etablering, og at det vil være større sjanse for gjennomslag dersom en har et mer solid grunnlag å stå på.

Utfordringen er nå å få Norges Blindeforbund til å oppnevne en person som kan ta aktivt del i det videre arbeidet, og videre å få Arbeidsdirektoratet tilstrekkelig interessert i prosjektet, slik at det får økonomisk støtte. Huseby og SYA vil komme inn i forhold til å anbefale prosjektet.

Nedenfor tar vi med en redigert versjon av SSHF sitt eget register fra 4-5 år tilbake, og vi ber deg om å lese nøye igjennom det, og sende oss en kasett eller et brev/diskett med din utdanning eller ditt yrke, dersom du finner at vi ikke dekker det i registret. Vi ønsker primært høyeste grad innen et fag eller en fagkrets, og yrkestittel så presis som mulig. Som du vil se av registret nedenfor er noen kategorier svært uklare, og vi ber deg derfor være spesielt påpasselig med dette. I tillegg ønsker vi å vite om du er blind/sterkt svaksynt. Husk at erfaring fra du var seende ikke skal tas med her. Dersom du ikke har noe imot at andre kontakter deg når de skal velge utdanning og yrke, påfører du navn, adresse og telefonnummer.

Vi håper at vi får riktig mange svar. Vi vet at mye har skjedd de siste årene, men vi vil gjerne at hver enkelt skal melde fra selv.

På forhånd takk.

Send ditt svar til:
Berit Veghei
Maria Dehlis vei 57
1084 Oslo (ikke ring)

Utdanningsregister

Folkehøgskole
Bibliotekarutdanning
Uspesifisert Cand.mag. fra universitet
EDB
EDB ved DH
2 pluss l år fra DH
Datafag fra universitet
Uspesifisert EDB-utdanning (avbrutt pga. synshemning
Universitetsutdanning med hovedvekt på informatikk
Elektro
Elektro- og tavlemontør med fagbrev
Filologi
Engelsk
Italiensk
Russisk
Spansk
Språkvitenskap grunnfag
Tysk
Uspesifisert Cand.philol.
Fysioterapi
Fysioterapihøgskolen
Handelskole
1/2 årig
3 årig med regnskap
Historisk/filosofiske fag
Kunsthistorie grunnfag
Kunsthistoriker
Doktor art. (historie)
Idrett
Idrettslinje fra Folkehøgskole
3 årig studie, grunn- og mellomfag ved Idrettshøgskolen
Idrettspedagog
Jus
Stud jur.
Lærerutdanning
Lærerskole
Lærerskole 2 årig
Lærerhøgskole
Lærer, adjunkt
Pedagogikk grunnfag
Pedagogisk seminar
Statens spesiallærerhøgskole
1. avd.
2.avd. synslinje
hovedfag
spesialpedagogikk uspesifisert
1 årig spes.ped. skole uspesifisert
Musikk
Musikkpedagogisk grunnutdanning
Musikk hovedfag
3 årig organistutdanning
3 årig instrumentalpedagogisk utdanning
3 årig kirkemusikk, videregående kurs
Norges Kommunale og Sosiale Høgskole, NKSH
Realfag
informatikk hovedfag
matematikk hovedfag
statistikk
Cand.mag.
Doktor Scient. matematikk
Religion
Kristendomskunnskap hovedfag
Teologisk Embetseksamen
Samfunnsvitenskaplige fag
Kriminologi hovedfag
Sosialantropologi grunnfag
Sosialøkonomi
Sosiologi
Psykologi 2. avdeling
Sykepleie
Sykepleierskole (avbrutt pga. synshemning)
Økonomi
Økonomisk gymnas
Halvt studium fra DH
2 årig økonomi og administrasjon fra DH

Yrkesregister

Diverse
Arkivsekretær
Aupair
Avdelingsleder uspesifisert
Avisbud
Bibliotekar
Diverse vikariater
Giverkontakt (innsamling og informasjon)
Jobb på Trygdekontor
Journalist
Kantine
Kirkegårdsgraver
Kjøkkenhjelp
Kontorass. uspesifisert
Kontorass. på Arbeidsformidlingen
Korrekturleser
Lydtekniker
Praksis i forbindelse med idrettsstudiet
Produksjon av hjelpemidler og punktskriftslærebøker
Renhold
Resepsjon
Pianostemmer
Tavlemontør, fagarbeider, elektromontør, ekspeditør (installasjonslager)
EDB
EDB-konsulent
EDB-systemkonsulent
Konsulent i datakommunikasjon
Konsulent, programmering og brukerstøtte
Programutvikling robotstyring
Prosjektsekretær
Salgsass. i PC, rekvisita etc.
Helse- og sosialsektoren
Avdelingsleder ved institusjon for psykisk utviklingshemmede
Fysioterapeut
Konsulentstilling ved Fylkesteamet for HVPU
Pedagogisk/psykologisk rådgivning ved PPD
Pleiemedhjelper ved somatisk sykehus
Praktikant innen fritidssektoren ved institusjon for synshemmede
Sosionom
Sykepleier
Sykepleielærer
Undervisnings- og forskningssektoren
Elevass. (hjelpelærer for blind elev i ungdomsskolen)
Skoleass. i u-skolen, kontor- og bibliotekarbeid)
Amanuensis stilling
Ledende førskolelærer i spesialinstitusjon
Lærer uspesifisert
Lærer i grunnskolen
Rektor
Spesialpedagog
Undervisningsterapeut
Universitetslektor
Utdanningsstipendiat NAVF
Vit.ass. matematikk ved universitet
Økonomi
Førstekonsulent

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


3.7.97 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no