SSHF-nytt 1994:2

Generalforsamling i Norsk E-post Brukerforening (NEB)

av Otto Prytz

Observante brukere av elektronisk post (e-post) kom over en invitasjon til generalforsamling i "Norsk E-post Brukerforening" (NEB), som skulle holdes i Oslo onsdag 20. april 1994. Møtet var åpent og gratis, sto det i invitasjonen, og en slik sjanse til å komme på banen kunne ikke vi synshemmede la gå fra oss. Derfor troppet to synshemmede e-postbrukere, Per Forrestad og jeg, opp på Televerkets møte- og konferansesenter.

Det var 25 mennesker til stede på generalforsamlingen, og det ble fastslått at alle skulle ha stemmerett. NEB befinner jeg i slutten av startfasen. Siden oktober 1993 har den hatt et interimstyre, og dette styret la fram for generalforsamlingen forslag til vedtekter. Per hadde klart å få tak i forslaget i maskinlesbar form, og han hadde med seg punkt-utskrift til meg på generalforsamlingen. Vedtektsforslaget gikk glatt igjennom med noen få endringer.

Jeg skal ikke gjengi vedtektene i sin helhet, men sitere så mye fra dem at leserne kan få et inntrykk av hva slags organisasjon NEB er.

NEB "er et faglig forum for interesserte og eksisterende brukere av elektronisk post og skal ivareta brukerens interesser." Foreningen har ingen kommersielle interesser og skal heller ikke brukes til arbeid for politiske interesser.

Formålsparagrafen lyder: "Foreningen har som formål å:

I paragrafen om virkefelt og oppgaver står det at NEB "skal arbeide med brukerorienterte oppgaver i forbindelse med å velge, implementere og anvende e-post". Virkemidlene er medlemsmøter med foredrag og diskusjoner, studieturer og arbeidsmøter, informasjonsformidling, og initiering av spredningstiltak. Målgruppen er "brukere av e-post i organisasjoner, bedrifter, institusjoner/juridiske enheter og enkeltpersoner". Organisasjoner, bedrifter, institusjoner/juridiske enheter og enkeltpersoner kan være medlemmer.

I debatten ble det klart at NEB ville være en ideell organisasjon - så ideell at en ikke skulle kreve inn medlemskontingent. Arrangementene skulle stort sett være selvfinansierende, men en skulle sørge for at deltakeravgiftene ikke ble så høye at de utelukket folk fra å delta. Interimstyret går inn for at NEB knyttes til en organisasjon som kan ta seg av sekretariat- og økonomifunksjonen, og som også kan dekke NEB's behov for tilknytning til en formell høringsinstans.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å forhandle med Den Norske Dataforening (DND) om vilkårene for at NEB kunne bli opptatt som faggruppe i DND. I det opprinnelige fullmaktsforslaget ble det bakt inn en del forutsetninger:

Et tilstedeværende medlem av DND mente det var urealistisk å tro at DND ville være så generøs, så forutsetningene ble tatt ut av forslaget og erstattet med en passus om at forhandlingsresultatet skal legges fram for ekstraordinær generalforsamling.

Med 25 tilstedeværende er det klart at NEB (ennå) er en liten organisasjon, tatt i betraktning hvor mange e- postbrukere det er i Norge. En del av forklaringen ligger i at NEB's geografiske nedslagsfelt hittil har vært Oslo-området. En ønsker seg imidlertid større geografisk spredning. En annen del av forklaringen er at de fleste medlemmene er tilknyttet bedrifter og stort sett er rekruttert fra de e- postansvarlige i vedkommende bedrift.

Dette siste spilte en rolle ved valget av styre. I interimstyret hadde det sittet en fra Statoil. Han ville ikke ta gjenvalg med den begrunnelse at han ikke lenger arbeidet innen "e-post-miljøet" i Statoil (selv om han fremdeles var aktiv e-postbruker). Han mente en fra dette miljøet burde overta, men han hadde ennå ikke noen navngitt kandidat. Statoil ble derfor foreslått som styremedlem, men generalforsamlingen hadde liten lyst til å velge en bedrift som styremedlem, selv om det kanskje ikke var vedtektsstridig. Enden på den visa ble at interimstyremedlemmet ble gjenvalgt, men at generalforsamlingen var innforstått med at hans plass ville bli overtatt av en annen fra Statoil.

Men før vi kom så langt, tok jeg ordet og sa at dersom det var noe poeng i at oljebransjen var representert i styret, foreslo jeg Per Forrestad, som arbeider i Shell, og som garantert vil ivareta personlige e-postbrukeres interesser. Viktigheten av at disse interessene ble ivaretatt, hadde vært nevnt tidligere i debatten. Siden styret ifølge vedtektene skal ha 5-7 medlemmer, og siden det i alt forelå forslag på 7 kandidater, ble alle valgt uten votering. Lederen heter Svein Arild Johansen og arbeider i Gjensidige, og ellers er følgende bedrifter representert: Hafslund Nycomed, Statens forvaltningstjenester, Oslo energi tele, IDG (jeg vet ikke hva dette står for, men det er visst denne bedriften som utgir Computerworld"), og altså Statoil og Shell.

Da den formelle delen av generalforsamlingen var unnagjort, tok vi en liten pause, og deretter holdt Petter Møller fra Statskonsult et foredrag om "innføring av elektronisk post". Det inneholdt først og fremst råd og tips til ansvarlige for å innføre e-post på bedrifter, men vi fikk også noen tallopplysninger, og sannelig fikk vi servert noen _holdninger_ attpå til. Her tar jeg bare med noen utplukk som jeg tror kan ha interesse for leserne.

"Infrastrukturen i en organisasjon kan ha mange plattformer". På norsk: i en organisasjon kan mange ulike slags datautstyr være i bruk. Dette kan vanskeliggjøre innføringen av e- post. Det er jo ikke sikkert at en oppnår god kommunikasjon mellom "plattformene".

Hva skjer med standardene? Vi kan påvirke det. Produsenter av datautstyr er interessert i å selge, og da gjør de mye for å etterkomme brukernes ønsker.

X.400 blir stadig mer utbredt, og det ser ut til å bli standard. En sammensmelting av X.400- og Internet-systemet er ønskelig, og kommersialiseringen av Internet kan bidra til dette.

Det siste avsnittet forstår jeg ikke så mye av. Ikke vet jeg hva som skjuler seg bak betegnelsen X.400, og ikke er jeg klar over hva forskjellen mellom X.400 og Internet består i rent teknisk. Men som Internet-bruker fikk jeg mistanke om at jeg kanskje tilhørte gal målgruppe for dette møtet. Riktignok sa en av deltakerne at han var tilknyttet Eunet - jeg vet ikke ordentlig hva _det_ er heller, men gad vite om det ikke er en europeisk utenom-universitetlig parsell av eller satellitt til Internet -, men jeg tror jeg var den eneste tilstedeværende med universitetstilknytning. Imidlertid følte jeg meg ikke uvelkommen. Da jeg sa til en at jeg trodde jeg tilhørte gal målgruppe, fikk jeg til svar: "Nei, hvem har sagt _det_?".

Nå er det tid til å konkludere. Denne generalforsamlingen var ikke stedet for å ta opp konkrete saker NEB burde arbeide med. NEB må først finne ut hvilken plass den skal ha i terrenget, og så forankre seg der. Derfor tok jeg ikke opp ønsket om at e-post blir tilgjengelig for privatpersoner til en overkommelig pris. Men ved at vi fikk en synshemmet inn i styret, er vi sikret at våre interesser ikke blir glemt i NEB's videre arbeid. Om en så liten forening som NEB kan gjøre seg gjeldende som pressgruppe, er tvilsomt. Men den kontaktflaten NEB's medlemmer representerer, kan være nyttig for oss. Ansvarlige for innføring av e-post i bedrifter kan jo anses som nøkkelpersoner for å integrere synshemmede edb- brukere med kolleger på arbeidsplassen.

Jeg er sikker på at Per vil gjøre en god jobb i styret, og jeg håper han får gjennomslag for sine utspill. Vi andre må kunne fore ham med ideer, strategier, og ikke minst, oppmuntring og moralsk støtte.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


1.12.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no