SSHF-nytt 1992:2

Lederen har ordet

Hallo SSHF'ere!

Som relativt "ferskt" medlem og helt grønn leder i SSHF er det kanskje på sin plass at jeg nevner litt om min faglige bakgrunn. Så her kommer dagens pusteøvelse:

Etter en litt over middels realartium har jeg diplomeksamen i markedskommunikasjon og i informasjon og samfunnskontakt fra Institutt for Markedsføring/Norges Markedshøgskole. Så langt jeg kjenner til, er jeg den eneste norske synshemmede med denne utdannelsen. Ikke så merkelig, for begge fagområdene krever en viss "visuell erfaring" samt evne til visualisering. Dersom det likevel finnes andre blant oss som har lignende utdannelse, hører jeg gjerne fra dere - det kunne være interessant å utveksle yrkesmessige erfaringer.

I de årene som gikk mellom gymnaset, synstapet og denne utdannelsen, prøvde jeg meg på en del forskjellige ting. Av det som er verd å ta med her, kan jeg nevne et par år på Norges Tekniske Høgskole, noen år i en av de større avisene og en tre års tid i et reklamebyrå for industriell markedsføring. I den sistnevnte perioden utførte jeg også en del arbeid for et public relations-firma i samme byrå-gruppe. De siste 13 årene har jeg drevet egen virksomhet innen noe som nærmest må karakteriseres som en blanding av en-manns reklamebyrå, pressebyrå og fagtidskrift-redaksjon.

Adskillig mer interessant enn min person er foreningen vår og dens fremtid. Som det fremgår av årsmøteprotokollen i dette nummeret av SSHF-nytt, ble årsmøtet preget av tidsnød - og av mangel på organisert forberedelse. Et resultat av disse faktorene gjorde at det nye styret ikke fikk noe ferdig forslag til arbeidsplan for styreperioden. Når man så legger til at samtlige styremedlemmer er nye i sine verv, lar det seg vel til en viss grad unnskylde at det hittil ikke har blitt så mange merkbare resultater av arbeidet vårt. De signalene vi fikk gjennom fjorårets årsmelding, og dessuten signaler og pålegg fra årsmøtet skal vi selvsagt ta hensyn til i det videre arhbeidet.

Vi har imidlertid fått fastlagt en del rutiner, og har på styremøte i slutten av april vedtatt hovedlinjene i arbeids- programmet for perioden. det er svært så beklagelig at ikke arbeidsprogrammet ble forelagt årsmøtet, og vi har derfor fått den lite ønskverdige situasjonen at det nye styret har måttet snekre sammen sitt eget styringsverktøy. Slik er imidlertid situasjonen, og i praksis betyr det at styret i større grad enn vanlig må bestemme kursen for SSHF det nærmeste året.

Arbeidsplanen er ikke ferdig i detalj ennå, men hovedsatsings- områdene er fastsatt. Styret har sett det som viktig å holde foreningen i gang og øke aktivitetsnivået. Med den arbeids- formen SSHF har, hvor en stor del av aktivitetene skjer gjennom utvalgenes arbeid, betyr dette at den økte innsatsen fordeles mellom et relativt stort antall personer, slik at arbeidsbyrden for den enkelte ikke bør være uoverkommelig.

Et problem med en slik arbeidsform er å vite hva som foregår i de forskjellige utvalgene til enhver tid, og å formidle impulser mellom utvalgene og styret. Denne kommunikasjonen vil vi forsøke å bedre ved at styrekontaktene deltar aktivt i utvalgsarbeidet, slik at styret kan få en kort rapport om arbeidet i samtlige utvalg på hvert styremøte. Vi vil også forsøke å få alle utvalgene til å rapportere om sitt arbeid i SSHF-nytt. Dette siste vil gjøre det lettere for medlemmene å følge med i utvalgsarbeidet, og derved gjøre foreningens arbeid mer "levende" for medlemmene. Dette vil også gjøre det enklere for medlemmene å komme med impulser til utvalgene.

Selv om SSHF hadde et brukbart økonomisk resultat i fjor, er vi ingen rik forening. Dette fører til at vi må ta geografiske hensyn når vi skal sette sammen utvalg, slik at de helt store reiseutgiftene i forbindelse med utvalgsarbeidet kan unngås. Derfor er de fleste utvalgene nå satt sammen av medlemmer bosatt i og rundt Oslo.

Hederlige unntak er hjelpemiddelutvalget og redaksjonsutvalget for SSHF-nytt, som begge består av medlemmer fra det meget aktive distrikt Nord-Norge. For å kunne koordinere samarbeidet mellom aktivitetene i nord og styret best mulig, har vi funnet det mest hensiktsmessig at de to nevnte utvalgene pluss distrikt NOrd-Norge har samme styrekontakt.

Det er ikke enkelt å finne personer til samtlige utvalg, og vi vil gjerne høre fra alle som kunne tenke seg å jobbe litt med oppgaver de har spesiell interesse for. I øyeblikket er det mest kritisk i utvalg for tilrettelegging av arbeidsplasser, men vi ser også gjerne at andre utvalg kan suppleres med nye krefter. Ta kontakt med et av styremedlemmene og meld din interesse!

SSHF's arkiv er et "problembarn", og er i øyeblikket preget av en del forvirring og virvar. Styret er av den oppfatning at nomadetilværelsen ikke er så gunstig for arkivet, og vi mener det vil være enklere å ha et oppdatertt og fullstendig arkiv dersom det kunne ha fast bopel, uavhengig av styremedlemmenes mer eller mindre tilfeldige adresse. Praktiske vurderinger har ført til at vi velger å forhandle med Huseby Utdanningssenter i første omgang, og vi har et visst håp om å få oss en plass til arkivet der.

Et godt arkiv vil forenkle arbeidet for fremtidige styrer, og jeg mener bestemt at dette også vil komme medlemmene til gode. Noe som har vist seg - i alle fall de to siste årene, hvor det bare har vært nye styremedlemmer - er at det går med mye tid og krefter på å innarbeide nye rutiner. Dessuten er det en del usikkerhet om hva som skal gjøres når i styreperioden. For å bøte på dette, er planen at vi i løpet av dette året skal lage (eller i alle fall begynne å lage) en oversikt over forskjellige rutinejobber, samt en "årskalender" som et hjelpemiddel for fremtidige styrer.

Styret har et ønske om å kunne arrangere et par treff (evt: kurs) for medlemmer og andre interesserte i løpet av høsten. Tanken er da at et utvalgt tema skal kunne vekke interesse.

På denne måten har vi et håp om å aktivisere medlemmene og få bedre kontakt med dere.

Det viktigste virkemiddelet i det kontaktskapende arbeidet er imidlertid SSHF-nytt. ved å få utgivelsen inn i fastere former regner vi med å få bedre kontakt med medlemmene. Medlemmene vil da også lettere kunne holde seg orientert om hva foreningen arbeider med. Vårt håp er også at medlemmene vil bruke SSHF-nytt mer aktivt ved å sende inn stoff (egenskrevet eller sakset) om temaer den enkelte er interessert i.

Dette ble mye om interne oppgaver i SSHF. Slik situasjonen nå er i foreningen, mener styret at vi må begynne "opprydningen" i denne enden, og heller ta på oss mer utadrettede oppgaver når vi "har fået den op at stå", som våre danske venner sier. Det betyr imidlertid ikke at vi lar omverdenen seile sin egen sjø så lenge. Uttalelsene fra årsmøtet er dels sendt ut, dels under arbeid. NSU hadde sitt landsting like før påske, og der var vi representert, selv om det av forskjellige grunner var med nød og neppe. Samarbeidet med NSU er viktig, og et av våre satsingsområder blir å øke dette samarbeidet. Vi har også fått flere signaler fra Studiefiflioteket om at de ønsker økt samarbeid, og vi skal bedre vår forbindelse med biblioteket i løpet av styreperioden. For øvrig skal vi etter beste evne følge med i hva som skjer i samfunnet rundt oss som kan ha betydning for vår gruppe, og reagere - alene eller i samarbeid med andre - når vi finner det påkrevd.

Dette ble en del om min egen bakgrunn og også noe om hvilke planer og vyer styret har for arbeidet i året som kommer. Vi regner med en aktiv SSHF-periode!

I første omgang ønsker jeg lykke til med vårens eksamener for dem det gjelder, og en riktig god sommer til alle sammen!

Åsmund Dørumsgard

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


21.09.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no